Wat is de betekenis van Inundatie?

2023-04-01
Waterbegrippen

Rijkswaterstaat (2022)

Inundatie

Het gecontroleerd overstromen van een gebied. De term heeft een militaire oorsprong.

2023-04-01
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

inundatie

inundatie - Zelfstandignaamwoord 1. (waterstaat) (militair) het onder water zetten van lage gronden, b.v. als middel tot verdediging en om hoogwater in een rivier te voorkomen Woordherkomst Afgeleid van inunderen met het achtervoegsel -atie Synoniemen onderwaterzetting

Lees verder
2023-04-01
Begrippenlijst van het COB

Nederlands Instituut Fysiek Veiligheid (2019)

Inundatie

Onderwaterzetting, al dan niet ten gevolge van een incident.

2023-04-01
Waterveiligheid

Ministerie Infrastructuur en Milieu en ENW (2016)

Inundatie

Het gecontroleerd overstromen van een gebied. De term heeft een militaire oorsprong.

2023-04-01
Waterschaps begrippenlijst

Hoogheemraadschap van Rijnland (2016)

Inundatie

Het onder water (laten) lopen van een laaggelegen gebied, bijvoorbeeld om wateroverlast in een ander (bewoond) gebied te voorkomen.

2023-04-01
Oorlogs begrippenlijst

Bart Janssen (2013)

Inundatie

Inundatie is het opzettelijk onder water zetten van een gebied.

2023-04-01
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Inundatie

[Lat. inundatio] overstroming.

2023-04-01
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Inundatie

onder water gezet terrein; onderwaterzetting als verdedigingsmiddel (mil.)

2023-04-01
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

INUNDATIE

Het onderwaterzetten van een poldergebied om uit militaire overwegingen een verdedigingslinie voor het achterliggende land te vormen. Oorspronkelijk bracht men een inundatie tot stand met het doorsteken van de betreffende → dijken; later gebeurde dit door het openstellen der suatiesluizen. De vele polders in Zeeland leenden zich voor dergelijk...

Lees verder
2023-04-01
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Inundatie

overstroming, inunderen, overstromen; onder water zetten. in usu gebruikelijk; in usum: ten gebruike.

Lees verder
2023-04-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Inundatie

(<Lat.), INONDATIE (<Fr.), v. (-s, ...tiën), 1. het onder water zetten van lage gronden als middel tot verdediging : een inundatie stellen ; militaire inundatiën; 2. terrein dat onder water gezet is; 3. het water waarmee men inundeert: de inundatie aftappen.

Lees verder
2023-04-01
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Inundatie

onderwaterzetting van terrein vnl. voor militaire doeleinden; I. vormt een belangrijk hulpmiddel bij een passieve verdediging, mits het geïnundeerde gebied breed genoeg is.

2023-04-01
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

inundatie

v. overstroming, onderwaterzetting.

2023-04-01
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Inundatie

of onderwaterzetting is een hindernis, die aan een passieve verdediging een enorme steun geeft mits zij zo breed is, dat zij de verdediger aan ’s vijands gericht artillerie-vuur onttrekt en op een diepte kan gehouden worden die haar noch doorwaadbaar, noch bevaarbaar voor andere dan lichte platboomde bewakingsvaartuigen maakt. Zij geef...

Lees verder
2023-04-01
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

inundatie

v. inundatiën, -s (Lat. inundatio: het inunderen; onderwaterzetting; overstroming; terrein, dat men onder water zet, water, waarmee men inundeert).

2023-04-01
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

inundatie

v. overstroming, het onder water zetten.

2023-04-01
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Inundatie

het onder water zetten v. land; in oorlogstijd: het doen overstroomen v. laaggelegen land, orn den voortgang v/d vijand te stuiten, belangrijk onderdeel v/d verdediging v/d kern v. → Ned., ook d/d Belgen toegepast a/d IJzer gedurende den Wereldoorlog.

2023-04-01
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Inundatie

(krijgsk.), militaire onderwaterzetting tot het scheppen van een zware hindernis, soms ook tot het actief verdrijven van den vijand (Leiden’s ontzet). Een i.moet onbevaarbaar, dus ondiep zijn; onzichtbaar geworden slooten en greppels maken haar ondoorwaadbaar. Een groot offensief door een i. is onmogelijk. Bekend zijn de Hollandsche Waterlini...

Lees verder
2023-04-01
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

inundatie

(inun'da:si) v. (-s) [Lat. inundatio] I. Eig. overstroming : de tegengaan. II. Metn. 1. onderwaterzetting. 2. onder water gezet terrein : een uitgestrekte -. 3. water waarmee men inundeert.

Lees verder
2023-04-01
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Inundatie

wil zeggen kunstmatige onderwaterzetting van het land. Dit heeft vooral plaats voor militaire doeleinden. Men tracht zo den vijand te beletten het land, dat achter de onder water gezette stukken ligt, te bereiken.Soms echter geschiedt inundatie om heel andere redenen. De boeren laten dan zelf hun landerijen onderlopen om het ongedierte, dat zich da...

Lees verder