Wat is de betekenis van Internationale?

2019
2021-12-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Internationale

Internationale - Zelfstandignaamwoord 1. (politiek) elk van de internationale arbeidersbewegingen en congressen uit de 19e en 20e eeuw 2. het strijdlied van de socialistische beweging Nu is 't uit niet meer dralen<br>Zet je schrap, nog één ruk<br>En de Internationale brengt alle mensen ge...

Lees verder
1996
2021-12-06
Liek Mulder

Auteur van o.a. Historische gids van de 20e eeuw (Uitgave 1996)

Internationale

De internationale vereniging van socialisten en socialistische partijen, later ook van communistische partijen. In de twintigste eeuw ontstonden ook andere organisaties met de naam Internationale, bijvoorbeeld die van liberalen en van vakverenigingen. De officiële naam van de vereniging van socialisten en socialistische partijen was Internationale...

Lees verder
1994
2021-12-06
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Internationale

Internationale, naam van een aantal internationale organisaties die de samenwerking beoogden van arbeidersorganisaties in verschillende landen. Bij hun stichting gingen zij uit van een verondersteld proletarisch internationalisme. eerste internationale, officieel de Internationale Arbeiders Associatie (iaa), gesticht in 1864 in Londen; de statuten...

Lees verder
1993
2021-12-06
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Internationale

socialistisch strijdlied; internationaal arbeidersverbond

1981
2021-12-06
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Internationale

naam van enige internationale organisaties tot samenwerking van de arbeidersorganisaties in de verschillende landen. Zij gingen bij hun stichting uit van een verondersteld proletarisch internationalisme. EERSTE INTERNATIONALE officieel Internationale Arbeiders Associatie (IAA). geslicht te Londen 1864: de statuten werden geschreven door Karl Marx....

Lees verder
1976
2021-12-06
Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

INTERNATIONALE

zie Jeu de Pelote.

1955
2021-12-06
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Internationale

wereldbond van socialistische arbeiders; het strijdlied van deze vereniging

1950
2021-12-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Internationale

v., 1. ben. voor het algemeen werkliedenverbond, in 1S86 door Karl Marx gesticht; de Tweede Internationale, de socialistische voortzetting daarvan (1889); de Derde Internationale, de in 1919 te Moskou gestichte communistische bond (Komintern); 2. het socialistische bondslied.

Lees verder
1949
2021-12-06
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Internationale

De Eerste of Internationale Arbeidersvereniging, in 1864 te Londen gesticht. Geleid door K. Marx, die program en statuten opstelde. Doel was bevrijding der arbeidersklasse uit de loonknechtschap, waarvoor internationale aaneensluiting noodzakelijk werd geacht. De I. bezweek aan de inwendige strijd tussen de aanhangers van Marx (de Sociaal-democrate...

Lees verder
1948
2021-12-06
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

internationale

v. 1 bond v. werklieden uit verschillende landen, met het doel lotsverbetering te verkrijgen, door Kart Marx gesticht; 2 strijdlied v. die bond. Na verval der eerste werd in 188 9 de tweede gesticht (zetel; Amsterdam). In 1916 werd de communistische, derde gesticht, die ie Moskou zetelde en in 1921 werd door de socialistische partijen uit sommig...

Lees verder
1940
2021-12-06
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Internationale

zie: Socialisme, Vakbeweging.

1937
2021-12-06
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Internationale

v. (1 algemene arbeiderspartij: bond van werklieden van alle landen om lotsverbetering te krijgen; 2 strijdlied van socialisten en communisten; 3 bij uitbr. van andere verbonden): 1. Karl Marx, de stichter der in 1864; de Tweede of Socialistische 1889; de Derde of Communistische Internationale 1919 (Komintern); 2. de Internationale zingen; 3. de Ka...

Lees verder
1933
2021-12-06
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Internationale

1) arbeidersstrijdlied,waarvan de oorspr. tekst door Pottier gedicht en de melodie door → Degeyter gemaakt is. 2) (voll.: I. arbeidersvereniging), eerste intern. bond v. arbeiders, 1864 te Londen opgericht. Het 1e congres 1866 te Genève waar de voornamelijk door → Marx opgestelde statuten werden goedgekeurd. Na een tijd v. verval h...

Lees verder
1933
2021-12-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Internationale

1° Groepeering van aanhangers van de Marxistische denkbeelden met het doel de kapitalistische ordening te bestrijden en door een socialistische of communistische maatschappij te vervangen. De Eerste Internationale werd in 1864 door Marx zelf gesticht, maar verdween in 1876 ten gevolge van innerlijke verdeeldheid. De Tweede Internationale werd i...

Lees verder
1916
2021-12-06
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Internationale

Internationale - (voluit Internationale arbeidersbond, Fr. Association internationale des travailleurs, Duitsch Internationale ArbeitersAssociation, Eng. International working men’s Association), de eerste kosmopolitische bond van arbeiders ; zij werd 28 Sept. 1864 te Londen opgericht ter verkrijging van een middelpunt van vereeniging en van stelse...

Lees verder
1870
2021-12-06
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Internationale

Internationale of Internationale Werkliedenvereniging (International Working Men’s Association) is de naam van een geheim, in verschillende rijken vertakt werkliedengenootschap, hetwelk voorgeeft het lot van den arbeidenden stand te verbeteren, maar eigenlijk ten doel heeft, de ruwe en onbeschaafde proletariërs tot heerschende klasse te verheffen e...

Lees verder