Wat is de betekenis van Internationale?

2024-02-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Internationale

Internationale - Zelfstandignaamwoord 1. (politiek) elk van de internationale arbeidersbewegingen en congressen uit de 19e en 20e eeuw 2. het strijdlied van de socialistische beweging Nu is 't uit niet meer dralen<br>Zet je schrap, nog één ruk<br>En de Internationale brengt alle mensen ge...

2024-02-21
Historische gids van de 20e eeuw

Liek Mulder (1996)

Internationale

De internationale vereniging van socialisten en socialistische partijen, later ook van communistische partijen. In de twintigste eeuw ontstonden ook andere organisaties met de naam Internationale, bijvoorbeeld die van liberalen en van vakverenigingen. De officiële naam van de vereniging van socialisten en socialistische partijen was Internationale...

2024-02-21
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Internationale

Internationale, naam van een aantal internationale organisaties die de samenwerking beoogden van arbeidersorganisaties in verschillende landen. Bij hun stichting gingen zij uit van een verondersteld proletarisch internationalisme. eerste internationale, officieel de Internationale Arbeiders Associatie (iaa), gesticht in 1864 in Londen; de statuten...

2024-02-21
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Internationale

socialistisch strijdlied; internationaal arbeidersverbond

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Internationale

naam van enige internationale organisaties tot samenwerking van de arbeidersorganisaties in de verschillende landen. Zij gingen bij hun stichting uit van een verondersteld proletarisch internationalisme. EERSTE INTERNATIONALE officieel Internationale Arbeiders Associatie (IAA). geslicht te Londen 1864: de statuten werden geschreven door Karl Marx....

2024-02-21
Encyclopedie van het hedendaagse Friesland

Gerben Abma (1976)

INTERNATIONALE

zie Jeu de Pelote.

2024-02-21
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Internationale

wereldbond van socialistische arbeiders; het strijdlied van deze vereniging

2024-02-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Internationale

v., 1. ben. voor het algemeen werkliedenverbond, in 1S86 door Karl Marx gesticht; de Tweede Internationale, de socialistische voortzetting daarvan (1889); de Derde Internationale, de in 1919 te Moskou gestichte communistische bond (Komintern); 2. het socialistische bondslied.

2024-02-21
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Internationale

De Eerste of Internationale Arbeidersvereniging, in 1864 te Londen gesticht. Geleid door K. Marx, die program en statuten opstelde. Doel was bevrijding der arbeidersklasse uit de loonknechtschap, waarvoor internationale aaneensluiting noodzakelijk werd geacht. De I. bezweek aan de inwendige strijd tussen de aanhangers van Marx (de Sociaal-democrate...

2024-02-21
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

internationale

v. 1 bond v. werklieden uit verschillende landen, met het doel lotsverbetering te verkrijgen, door Kart Marx gesticht; 2 strijdlied v. die bond. Na verval der eerste werd in 188 9 de tweede gesticht (zetel; Amsterdam). In 1916 werd de communistische, derde gesticht, die ie Moskou zetelde en in 1921 werd door de socialistische partijen uit sommig...

2024-02-21
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Internationale

EERSTE INTERNATIONALE, officieel genaamd The International Working Men’s Association. De reactie, gevolgd op het revolutiejaar 1848, had de internationale verbindingen tussen de arbeiders, die in de Bond der Rechtvaardigen en de Communistenbond bestaan hadden, vernietigd. De opleving in de Engelse vakbeweging sinds de economische crisi...

2024-02-21
Economische encyclopedie

D.C. van der Poel (1940)

Internationale

zie: Socialisme, Vakbeweging.

2024-02-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Internationale

v. (1 algemene arbeiderspartij: bond van werklieden van alle landen om lotsverbetering te krijgen; 2 strijdlied van socialisten en communisten; 3 bij uitbr. van andere verbonden): 1. Karl Marx, de stichter der in 1864; de Tweede of Socialistische 1889; de Derde of Communistische Internationale 1919 (Komintern); 2. de Internationale zingen; 3. de Ka...

2024-02-21
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

Internationale

v. vereniging van arbeiders uit de verschillende landen ten einde gezamenlijk klassenstrijd te voeren. De eerste, door Karl Marx gestichte, Internationale vindt haar voortzetting in de Tweede, die echter gedurende de wereldoorlog haar plicht verzaakte. In 1916 werd de communistische Internationale opgericht, die thans te Moskou zetelt.

2024-02-21
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Internationale

1) arbeidersstrijdlied,waarvan de oorspr. tekst door Pottier gedicht en de melodie door → Degeyter gemaakt is. 2) (voll.: I. arbeidersvereniging), eerste intern. bond v. arbeiders, 1864 te Londen opgericht. Het 1e congres 1866 te Genève waar de voornamelijk door → Marx opgestelde statuten werden goedgekeurd. Na een tijd v. verval h...

2024-02-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Internationale

1° Groepeering van aanhangers van de Marxistische denkbeelden met het doel de kapitalistische ordening te bestrijden en door een socialistische of communistische maatschappij te vervangen. De Eerste Internationale werd in 1864 door Marx zelf gesticht, maar verdween in 1876 ten gevolge van innerlijke verdeeldheid. De Tweede Internationale werd i...

2024-02-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

internationale

(internasio'na:lә) v. (-n) I. Eig. 1. internationaal socialistisch, later, kommunistisch arbeidersverbond: de eerste werd 1866 door Marx opgericht; de tweede (1889) is de sociaaldemokratische -; de derde (1919) is de kommunistische - of Komintern; de vierde (1947) de Kominform. 2. Uitbr. ander internationaal verbond: een katolieke -. II. Metn...

2024-02-21
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Internationale

Internationale - (voluit Internationale arbeidersbond, Fr. Association internationale des travailleurs, Duitsch Internationale ArbeitersAssociation, Eng. International working men’s Association), de eerste kosmopolitische bond van arbeiders ; zij werd 28 Sept. 1864 te Londen opgericht ter verkrijging van een middelpunt van vereeniging en van stelse...

2024-02-21
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Internationale

(voluit: Internationale arbeidersbond, fr. Association internationale des travailleurs, duitsch Internationale Arbeitersassociation, eng. International working men’s Association) de eerste kosmopolitische bond van arbeiders; zij werd 28 Sept. 1864 te Londen opgericht ter verkrijging van een middelpunt van vereeniging en van stelselmatige same...

2024-02-21
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Internationale

Internationale of Internationale Werkliedenvereniging (International Working Men’s Association) is de naam van een geheim, in verschillende rijken vertakt werkliedengenootschap, hetwelk voorgeeft het lot van den arbeidenden stand te verbeteren, maar eigenlijk ten doel heeft, de ruwe en onbeschaafde proletariërs tot heerschende klasse te verheffen e...