Wat is de betekenis van Integriteit?

2024-02-25
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

integriteit

Integriteit verwijst naar de kwaliteit van eerlijkheid, eerbaarheid en moraliteit. Het is een deugd die impliceert dat iemand handelt op basis van een sterk moreel kompas en ethische principes, en dat ze consistent zijn in hun gedrag, ongeacht of iemand hen ziet of niet. Integriteit omvat het vermijden van bedrog, oneerlijkheid, corruptie en immore...

2024-02-25
De Nieuwe Spelerij

De nieuwe Spelerij (2022)

Integriteit

is de eerlijkheid en oprechtheid van iemand, en hun toewijding aan ethische normen en waarden in hun denken en handelen.

2024-02-25
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Integriteit

Integriteit is een persoonlijke- of karaktereigenschap van iemand. Diegene is onkreukbaar of in ongeschonden toestand, of houdt vast aan zijn of haar normen en waarden, ook als deze van buitenaf onder druk staan. De waarden en begrippen eerlijkheid, betrouwbaarheid, rechtschapenheid en oprechtheid worden doorgaans aan een integer persoon gekoppeld....

2024-02-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

integriteit

integriteit - Zelfstandignaamwoord 1. onschendbaarheid, eerlijkheid, oprechtheid Iemands integriteit in twijfel trekken. 2. betrouwbaarheid van gegevens in het kader van informatiebeveiliging Woordherkomst Van het Engelse integrity of het Franse intégrité, van het Latijnse 'integri...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

integriteit

integriteit - zelfstandig naamwoord uitspraak: in-te-gri-teit 1. het eerlijk en betrouwbaar zijn ♢ hij is bekend om zijn integriteit Zelfstandig naamwoord: in-te-gri-teit de integriteit

2024-02-25
Lexicon van de Ethiek

Jean Pierre Wils (2007)

Integriteit

De term integriteit, ontleend aan het Latijn, betekent letterlijk ‘heelheid’ (vergelijk ‘integreren’, ‘integratie’). De term is, zowel etymologisch als inhoudelijk, verwant aan ‘intactheid’ (afgeleid van 'tangere’, ‘aanraken’; vergelijk Kemp 2000). In de ethiek heeft integriteit uiteenlopende betekenissen. Wat ze gemeen hebben, is dat integriteit d...

2024-02-25
De A is van Amalia, die is allochtoon, een multiculti ABC

Hans Kaldenbach (2007)

Integriteit

Wie een officiële functie heeft moet integer zijn. Een van de aspecten daarvan is dat burgers bij bijvoorbeeld de politie of de belastingdienst gelijk behandeld moeten worden. Integer zijn betekent dat mensen uit geen enkele (etnische) groep bevoor- of benadeeld mogen worden. Meestal wordt door de meerderheidscultuur onmiddellijk aan migranten geda...

2024-02-25
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Integriteit

[Lat. integritas = ongeschondenheid, onbaatzuchtigheid] rechtschapenheid, onkreukbaarheid.

2024-02-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Integriteit

onschendbaarheid; rechtschapenheid; ongeschonden toestand

2024-02-25
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Integriteit

1. volledigheid, ongeschonden toestand: bij verdrag kan de ene staat de integriteit van zijn grenzen waarborgen; 2. onkreukbaarheid: een integer mens is iemand die rechtschapen en trouw is.

2024-02-25
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

integriteit

onskendbaarheid.

2024-02-25
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Integriteit

ongeschonden staat ; onomkoopbaarheid ; rechtschapenheid.

2024-02-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Integriteit

(<Fr.), v., 1. ongeschonden toestand; 2. (volkenrecht) onschendbaarheid van de souvereiniteit van een staat met betrekking tot zijn gebied; 3. rechtschapenheid, onomkoopbaarheid.

2024-02-25
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

integriteit

v. ongeschonden toestand, volledigheid; onomkoopbaarheid, onkreukbaarheid.

2024-02-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Integriteit

(volkenrecht). Territoriale integriteit is de onschendbaarheid van het grondgebied van de souvereine staat, als gevolg van zijn onaantastbaarheid. Iedere souvereine staat heeft het volste recht te vorderen, dat vreemde staten zich zorgvuldig onthouden van elke poging tot uitoefening van enig gezag op zijn gebied, hetzij justitieel, militair of admi...

2024-02-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

integriteit

v. (Fr. [Lat. integritas]: ongeschonden toestand; onschendbaarheid; rechtschapenheid, onkreukbaarheid): de integriteit van een staat handhaven; iems. integriteit.

2024-02-25
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

integriteit

v. onomkoopbaarheid.

2024-02-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Integriteit

onschendbaarheid v/i grondgebied v/e staat, kan worden gewaarborgd door garantieverdragen.

2024-02-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

integriteit

(integri'teit) v. 1. [Lat. integer, gaaf, ongeschonden] a. Algm. gaafheid, ongeschondenheid. b. Inz. een- en onverdeeldheid: de van een staat handhaven. 2. het integer zijn, onkreukbaarheid, onomkoopbaarheid, rechtschapenheid.

2024-02-25
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Integriteit

beteekent ongeschondenheid. Het woord wordt vooral gebezigd van geschriften en duidt dan aan, dat het geschrift nog verkeert in denzelfden staat, als waarin de schrijver het gaf, er is niets van verloren gegaan en niets ingelascht. Zoo spreekt men ook van de integriteit van de Bijbelboeken, en twist men over de vraag, of deze boeken veranderingen h...