2020-02-25

Instructie

Een instructie is een geschrift, houdende voorschriften waarnaar men zich bij zijn werkzaamheden moet richten.

2020-02-25

Instructie

Verwoording van het Nederlandse standpunt, zoals de Nederlandse vertegenwoordiger dat in Brusselse onderhandelingen moet uitdragen.

2020-02-25

instructie

instructie - Zelfstandignaamwoord 1. een order, een aanwijzing 2. onderricht in een vaardigheid zij kregen instructie in het demonteren van bommen 3. (juridisch) het voorbereiden van rechtszaken de rechter van instructie werd meteen ingeschakeld 4. (informatica) één enkele bewerking (commando) die door de processor uitgevoerd wordt de instructieset...

2020-02-25

instructie

(de; -s) (de golfregels) - het geven van fysieke golfles, dat wil zeggen onderrichten in de daadwerkelijke techniek van de golfswing en het slaan van een golfbal. • Instructie houdt niet in het lesgeven over de psychologische aspecten van het spel of over de etiquette of de Golfregels. (NGFGR)

2020-02-25

instructie

instructie - zelfstandig naamwoord uitspraak: in-struc-sie 1. wat je moet doen van iemand ♢ ik heb instructies om je te helpen 2. beschrijving van hoe je iets moet doen ♢ je moet de instructies van de docent goed opvolgen Zelfstandig naamwoord: in-struc-sie de instructie ...

2020-02-25

Instructie

INSTRUCTIE, v. (-s, ...tiën) onderwijs, onderrichting, inz. aan soldaten en zeelieden; — aanwijzing van hetgeen gedaan, hoe gehandeld moet worden : instructies vragen; — voorschriften, welke aan ambtenaren gegeven worden tot regeling van hunne werkzaamheden of van hunne handelingen; — (recht.) voorbereidend onderzoek: rechter van instructie, rechter met het voorbereidend onderzoek van een rechtsgeding belast; in de instructie, gedurende het onderzoek door den rechter-commissaris.

2020-02-25

Instructie

Instructie - de gezamenlijke voorschriften, welke een ambtenaar of beambte in zijn betrekking heeft in acht te nemen. Ook: het onderzoek naar alles, wat met een misdrijf in verband staat.

2020-02-25

Instructie

Instructie, afkomstig van het Latijnsche woord instructio (onderrigt), is de aanwijzing der verpligtingen, die men in deze of gene betrekking vervullen moet. Zij wordt aan ambtenaren van verschillenden rang van wege de besturen, waaraan zij onderworpen zijn, uitgereikt. — Zie voorts onder Strafvordering.

2020-02-25

Instructie

Instructie - 1) voorschrift, in het bijzonder omschrijving der rechten en verplichtingen van ambtenaren of anderen; 2) onderzoek, in het bijzonder gerechtelijk onderzoek, in een strafprocedure door den Rechter-commissaris (56 Sv.), na verleening van rechtsingang (95—104 Sv.), zulks in tegenstelling met diens daaraan voorafgaand onderzoek, dat als voorloopige informatiën wordt aangeduid. — In een kantongerechtsprocedure komt uit den aard der zaak een i. niet voor (253 Sv.). — In burgerl. z...

2020-02-25

instructie

instructie - Informatie in de vorm van uiteenzettingen omtrent te volgen handelswijzen, zoals aanwijzingen of opdrachten.

2020-02-25

Instructie

1° Paedagog. Terwijl het onderwijs de vorming van het verstand beoogt, bedoelt de instructie de vorming van den wil. Het eerste is aan bepaalde methoden gebonden, de i. niet. Omdat de wil streeft naar het gekende goed, moet men het zedelijk goede leeren kennen in al zijn schoonheid en aantrekkelijkheid, het kwade in al zijn afstootelijkheid. Aanleiding daartoe biedt het onderwijs, vooral de catechese en het ongedwongen verkeer van den opvoeder met zijn opvoedelingen. F. W. Förster was...

2020-02-25

Instructie

betekent voorschrift, ’t Is een woord, dat je ook in het dagelijks leven herhaaldelijk tegenkomt, ’t Is b.v. een heel gewone uitdrukking, wanneer je tegen een bezoeker zegt: „Vader is ongesteld en ik heb instructie, niemand bij hem toe te laten”. In ’t bizonder wordt het woord instructie echter gebruikt in de betekenis van voorschrift of opdracht aan ambtenaren enz., b.v. de trambestuurders hebben hun instructies (dienstvoorschriften) en daaronder hoort de strenge i...

2020-02-25

instructie

instructie - v. (instructiën), onderwijs, onderrichting; aanwijzing van hetgeen gedaan moet worden; (recht.) voorbereidend onderzoek; instructiën, lastbrief, instructief, bn. (instructiever, instructiefst), leerrijk, onderrichtend

2020-02-25

instructie

instructie - v., onderwijs; dienstvoorschrift ; eerste onderzoek van een rechtbank vóór de terechtzitting.

2020-02-25

instructie

v. onderwijs; aanwijzing, voorschrift v. te houden gedrag; dienstvoorschrift; richtsnoer; onderzoek.

2020-02-25

INSTRUCTIE

zie Godsdienstonderricht.

2020-02-25

Instructie

noemt men het geheel der voorschriften, die iemand voor de vervulling van een ambt, een beroep of een bepaalde werkzaamheid, door zijn opdrachtgever worden verstrekt. Aan ambtsdragers in de kerk van Christus wordt geen instructie gegeven. Hun opdrachtgever is Christus, de Koning der kerk en Christus heeft in Zijn Woord geopenbaard, wat de taak der ambtsdragers is en hoe ze die hebben te vervullen. Daarentegen kan een kerkeraad aan allerlei door hem benoemde personen (collectanten, kosters enz.)...