Synoniemen van instaan

2020-01-24

Instaan

Instaan - Men kan voor een ander instaan of zich voor dezen sterk maken, door te beloven, dat deze iets zal doen of zal nalaten. Handelt deze ander in strijd met het beloofde, zoo is hij, die voor hem heeft ingestaan, tot schadevergoeding verplicht (1352 B. W.).

2020-01-24

Instaan

INSTAAN, (stond in, heeft ingestaan), borg zijn (vooral met het oog op zedelijke verantwoordelijkheid) : ik sta voor hem in; ergens voor instaan, zich aansprakelijk ervoor stellen; — met zijn leven voor iets instaan, zijn leven ervoor verpanden; — (gew.) er zal iets van instaan, er zal iets te koop zijn, er zal wat om te doen wezen, ’t zal er spannen.

2020-01-24

instaan

instaan - Werkwoord 1. ergens borg voor staan Woordherkomst samenstelling van in(bijwoord) en staan(werkwoord)

2020-01-24

instaan

instaan - onregelmatig werkwoord uitspraak: in-staan 1. ervoor zorgen dat het zeker is ♢ ik kan er niet voor instaan dat de bank er op tijd is 1. ik sta ervoor in [ik zorg ervoor] 2. ik sta niet voor de gevolgen in [reken er maar op dat het slecht af kan lopen]

2020-01-24

Instaan

Voor iemand of iets borg staan of zich garant stellen. → Borgtocht; Garantie.

2020-01-24

Instaan

zie Borgblijven.

2019-04-28

Borgblijven — goedspreken — instaan — waarborgen

Zich voor iemand aansprakelijk stellen; beloven dat men, indien hij zekere ver¬plichtingen niet nakomt, daaraan in zijne plaats zal voldoen. Borgblijven en goedspreken zien op een wettelijke, meest geldelijke, en instaan en waar¬borgen, dat minder in gebruik is, meer op eene zedelijke verantwoordelijkheid.

2017-03-29

Voor iemand instaan

Ik sta volledig in voor mijn personeel: ik garandeer de volledige betrouwbaarheid van mijn personeel.

2019-03-14

Repondeeren

Repondeeren - borg blijven, instaan, goedspreken.

2019-07-11

culpam presteeren

culpam presteeren, - voor een schuld instaan.

2019-03-13

Garandeeren

Garandeeren - voor iets of iemand instaan, iemand iets waarborgen.

2018-12-06

WAARBORGEN

WAARBORGEN - (waarborgde, heeft gewaarborgd), instaan voor (iets): gewaarborgd goud. WAARBORGING, v. (-en).

2019-09-19

responderen

antwoorden, beantwoorden inz. de door de hoogleraar op een responsiecollege gestelde vragen; instaan voor.

2018-09-06

Goedspreken

(sprak goed, heeft goedgesproken), borg zijn, instaan voor iemand of iets: niemand wilde voor hem goedspreken.

2017-11-28

Plechelmus

Het eerste lid is terug te vinden in Oudsaksisch plëgan 'instaan voor', Oudfries plëga 'gewoon zijn', Angelsaksisch plega 'spel, gevecht' of plëga(n) 'zorgen voor'. Het tweede is 'helm'. Heiligennaam: een Angelsaks uit de 8e eeuw, waarschijnlijk metgezel van Willibrord. Hij predikte vooral in Gelderland en wordt in Oldenzaal (St.-Plechelmuskerk) en ook in Roermond vereerd. In Oldenzaal komt Plechelmus wel voor als laatste voornaam bij katholieken. Kerkelijke feestdag: 15 juli.

2011-04-30

Atlas

Een atlas is een verzameling van topografische kaarten en afbeeldingen, maar er kunnen ook grafieken instaan over bevolkingsgroei, migratie of export. Het woord "atlas" werd als eerst gebruikt door de Vlaming Gerardus Mercator. Hij verwees met dat woord als eerste naar een verzameling kaarten in boekvorm. De atlas is vernoemd naar de titaan Atlas, wat "de drager" betekent. De eerste moderne atlas werd in 1570 uitgegeven door Gillis Coppens van Diest in Antwerpen. De bekendste atlas in Nederland...

2017-04-04

Requisiteurs

Requisiteurs - in het circus de mensen die instaan voor het op- en afbouwen van de dierenkooien, het aangeven van de requisieten of attributen aan de artiesten.

2017-03-28

sensomotorische cortex

sensomotorische cortex - Gedeelte van hersenschors in de pariëtale kwab, achter de sensorische velden, die samen met de motorische velden instaan voor de motoriek.

2017-06-20

Sandwichgeneratie

Sandwichgeneratie - (Am.-Eng. sandwich generation), mensen die niet alleen instaan voor de opvoeding van hun kinderen, maar die ook de zorg op zich nemen voor hun bejaarde ouders. Vrouwen zijn in dat informele circuit oververtegenwoordigd en niet zelden ook overbelast. Vooral vrouwen tussen de veertig en zestig dreigen massaal onder hun zorgzaamheid te bezwijken. Ze zitten geklemd tussen de zorg van hun gezin en die voor ouders, grootouders en andere bejaarde verwanten. ‘De sandwich-generatie...

2017-02-22

Aanvaarden Nalatenschap

Dit houdt in dat de erfgenamen de erfenis ontvangen, ook moeten instaan voor de betaling van alle schulden. Overtreffen deze laatste het actief, dan zullen zij moeten bijleggen.