Synoniemen van inhoud

2020-01-27

inhoud

Inhoud is een van de maten waarmee leerlingen moeten leren rekenen. Dit onderdeel hoort bij het domein ‘Meten en meetkunde’, naast andere maten zoals lengte, gewicht, temperatuur en tijd. Bij inhoud (of volume) gaat het om de grootte van een voorwerp in een ruimte. Deze kan worden weergegeven in kubieke meters (of afgeleiden daarvan) of in liters (of afgeleiden daarvan). In groep 1 en 2 verkennen de leerlingen de inhoud van voorwerpen om hen heen en benoemen die in termen van ‘veel/weinig...

2020-01-27

Inhoud

INHOUD, m. (-en), wat in iets bevat is, wat eene afgesloten ruimte bevatten kan : het vat was lek geworden en de inhoud er van liep over de straat; hoeveel bedraagt de inhoud van dat vat ? dit schip heeft tweehonderd ton inhoud; — alles wat in een boek, geschrift enz. begrepen is : kent gij den inhoud van dezen brief ? — lijst van onderwerpen, die in een boek zijn behandeld ; zoek de bladzijde maar in den inhoud op; — (wisk.) grootte van een figuur of lichaam ; de inhoud van een driehoek;...

2020-01-27

Inhoud

Inhoud - (wisk.), in de planimetrie ook wel gebruikt voor oppervlakte (oppervlakte-inhoud). Als eenheid van oppervlakte-inhoud neemt men een vierkant, waarvan de zijde gelijk is aan de (reeds vroeger aangenomen) lengte-eenheid. De in deze oppervlakte-eenheid uitgedrukte inhoud van een rechthoek is dan gelijk aan ’t product van de getallen, die de lengte van de basis en de hoogte bepalen; kort uitgedrukt: de inhoud van een rechthoek is gelijk aan basis x hoogte. In de ruimte wordt als inhoudsee...

2020-01-27

inhoud

Fitheid, conditie, vorm. Daar waar ik vroeger op de top naar adem zat te snakken, had ik nu nog inhoud genoeg om boven de forcing te voeren. (De Morgen, 19/03/1988) Planckaert meent dat Ekimov in staat moet zijn een proloog te winnen. ‘Voor wie wereldkampioen achtervolging is, is dat geen probleem. Hij moet meer inhoud krijgen. Daar gaan we aan werken.’ (NRC Handelsblad, 27/07/1991)

2020-01-27

Inhoud

Inhoud - fitheid, conditie, vorm.

2020-01-27

inhoud

Inhoud is: 1) de hoeveelheid ruimte die een holle vorm omvat; het is een 3-dim maat, naast lengte en breedte telt ook de diepte mee; 2) de bedoeling, betekenis van een beeld, datgene wat de maker aan de beschouwer wil vertellen; deze inhoud wordt bepaald door de voorstelling (1), de manier waarop de beeldende middelen zijn gebruikt en de cultuur waarin het beeld is ontstaan.

2020-01-27

inhoud

inhoud - De hoeveelheid of massa van een object of materiaal dat ruimte inneemt.

2020-01-27

inhoud

inhoud - Zelfstandignaamwoord 1. datgene wat bevat is in een ander lichaam Deze zak heeft wijn als inhoud. 2. (wiskunde) het product van lengte, breedte en hoogte De inhoud van die kubus bereken je door de lengte, de breedte en de hoogte met elkaar te vermenigvuldigen. 3. het geheel van handelingen en gedachten vervat in een boek of ander medium De inhoud...

2020-01-27

inhoud

inhoud - zelfstandig naamwoord uitspraak: in-houd 1. wat erin zit of erin kan ♢ de inhoud van dit pak melk is bedorven 2. alles wat in een tekst staat ♢ maak een samenvatting van de inhoud 1. het is een film met weinig inhoud [het verhaal stelt weinig voor] Zel...

2020-01-27

Inhoud

(meetk.). De i. van een lichaam is een maat voor de ruimte, die het inneemt. Voor den i. van bepaalde lichamen (bol, enz.) zie de betreffende artikelen. In de algebra verstaat men onder den i. van een veelterm den grootsten gemeenen deeler der coëfficiënten. ➝ Maat.v. Kol.

2019-03-14

Netto-inhoud

Netto-inhoud - van een schip. Van den bruto-inhoud (zie aldaar) worden die ruimten afgetrokken, die voor bemanning, machines, kolenberging enz. worden benut. Bij zeilschepen 5 %, bij stoomschepen 50 % van den bruto inhoud.

2017-01-12

empirische inhoud

De empirische inhoud van een bewering P bestaat uit alle toetsbare beweringen die uit P afgeleid kunnen worden. Beweringen die uit P afgeleid kunnen worden maar die niet toetsbaar zijn, kunnen als bron voor deducties tot nieuwe toetsbare beweringen leiden die dan wel tot de empirische inhoud van P behoren.

2017-12-05

Buisleiding gevaarlijke inhoud

Een buisleiding gevaarlijke inhoud is een buisleiding die behoort tot een, krachtens artikel 12.12, tweede lid, van de Wet milieubeheer, aangewezen categorie gevaarlijke inhoud.

2017-12-05

Net met gevaarlijke inhoud

(Synoniem voor: Buisleiding gevaarlijke inhoud) Een buisleiding gevaarlijke inhoud is een buisleiding die behoort tot een, krachtens artikel 12.12, tweede lid, van de Wet milieubeheer, aangewezen categorie gevaarlijke inhoud.

2017-05-10

parafrase van inhoud

een korte, in eigen bewoordingen gestelde herhaling van wat de gesprekspartner heeft gezegd.

2017-05-10

samenvatting van inhoud

een weergave in eigen woorden van de belangrijkste punten uit het voorgaande gesprek.

2017-12-05

Beheerder Buisleiding gevaarlijke inhoud

Beheerder Buisleiding gevaarlijke inhoud is een beheerder van een net van buisleidingen waarvan de inhoud gevaar kan opleveren voor mens en milieu indien het ongecontroleerd de buisleiding verlaat.

2019-03-13

Bruto-inhoud van een schip

Bruto-inhoud van een schip - de inhoud onder het bovendek en van alle ruimten in overdekte en gesloten getimmerten op het dek.

2020-01-08

inhoud van de binnengekomen schepen (in 1936) ong

679 800 ton of 5,6 % van de in België aangekomen tonnenmaat; het belangrijkste deel van de haven ligt in den dienst der mailbooten (1 322 000 ton in 1936). De haven van Zeebrugge neemt aanmerkelijk toe in beteekenis door de uitbreiding van den dienst der ferry-boats tusschen Engeland en België; netto-inhoud van de binnengeloopen schepen: 1 783 721 ton in 1935, 2 089 000 ton in 1936. E) Onderwijs (31 Dec. 1935): L.O.: 814 scholen met 122 775 leerl.; 459 bewaarscholen met 43 756 leerl.;...

2017-12-05

Buisleiding

(Synoniem voor: Buisleiding gevaarlijke inhoud) Een buisleiding gevaarlijke inhoud is een buisleiding die behoort tot een, krachtens artikel 12.12, tweede lid, van de Wet milieubeheer, aangewezen categorie gevaarlijke inhoud.