2019-10-15

Ideologie

Ideologie betekent letterlijk leer van de ideeën. Het is een min of meer afgerond stelsel van gedachten, gevoelens en strevingen, in het bijzonder op het gebied van de politiek. Het woord werd gelanceerd door Destutt de Tracy. Hij omschreef in zijn boek 'Les élements de l'ideologie' de ideologie als wetenschap van de ideeën. Op het politieke vlak pretendeert de ideologie alle essentiële vragen van mens en samenleving te beantwoorden. Toen Napoleon onaangenaam getroffen werd door de weerspann...

2019-10-15

Ideologie

Een ideologie is het geheel van opvattingen en overtuigingen dat aan het streven van een groepering zin geeft en het tevens rechtvaardigt, en dat voor de aanhangers ervan boven iedere twijfel verheven is.

2019-10-15

Ideologie

Een beredeneerd geheel van onderling samenhangende ideeën over mens en maatschappij, dat beginselen, doelstellingen, gedragsnormen en verwachtingen over de toekomst omvat. Een ideologie heeft betrekking op politieke actie. Voorbeelden van ideologieën zijn het communisme en het nationaal socialisme. Het begrip ideologie is afkomstig van Destrutt de Tracy (1754-1836) die ideologie als `wetenschap der ideeën' omschreef.

2019-10-15

Ideologie

Een bewust gesystematiseerd en geïntegreerd, min of meer logisch doordacht geheel van opvattingen, dat een uitdrukkelijke rechtvaardiging van de positie van de betreffende groepering inhoudt. Het gaat om een centraal, onderling samenhangend waardencomplex dat boven alle discussie staat en het voortbestaan en functioneren van de groepering rechtvaardigt.

2019-10-15

Ideologie

Een stelsel van ideeën omtrent de bestaande en de wenselijke sociale orde, die zowel een interpretatie geven van de bestaande orde als richtlijnen om deze te veranderen of te behouden.

2019-10-15

ideologie

ideologie - zelfstandig naamwoord uitspraak: i-de-o-lo-gie 1. stelsel van gedachten en ideeën ♢ zij spraken over de socialistische ideologie Zelfstandig naamwoord: i-de-o-lo-gie de ideologie de ideologieën het ideologietje

2019-10-15

ideologie

ideologie - Zelfstandignaamwoord 1. (filosofie) (politiek) (religie) het geheel van ideeën dat ten grondslag ligt aan een wijsgerig stelsel, m.b.t. hun maatschappelijke of politieke strekking Als ideologie is het communisme volledig in diskrediet geraakt. Woordherkomst Van het Franse idéologie met het achtervoegsel -logie Antoniemen vrijheid Verwante begrippen ideoloog, ideologisch, -isme Zie ook Ide...

2019-10-15

Ideologie

IDEOLOGIE, v. ideeënleer, wetenschap van de gronden der kennis; (ook) de onvruchtbare bespiegeling over practische vraagstukken.

2019-10-15

Ideologie

Ideologie - (eig. leer van de ideeën = voorstellingen), wetenschap van de psychische functies en kenproducten, van het ontstaan en de ontwikkeling van het denken als grondslag voor de paedagogie, staatsleer, filosofie. De term kwam in Frankrijk in zwang door Condillac en diens school, Destutt de Tracy, enz. en de daardoor aangeduide wetenschap was bestemd de ouderwetsche metafysika te vervangen. Sedert Napoleon I, die het woord ’t eerst in dezen zin gebruikte, verstaat men vaak onder „ideol...

2019-10-15

ideologie

ideologie - v., begripsleer, wetenschap van de gronden der kennis.

2019-10-15

ideologie

v. begripsleer, wereldbeschouwing.

2019-10-15

Ideologie

Idee om ideeën te exploiteren.