2017-09-07

Hypothese verwerpen

Hypothese verwerpen: een hypothese wordt verworpen op het moment dat door toetsing duidelijk wordt dat zij niet houdbaar is.

2018-12-06

VERWERPEN

VERWERPEN - (verwierp, heeft verworpen), van zich afwerpen, wegstooten: God zal den oprechte niet verwerpen; (recht.) wraken (getuigen); — een voorstel verwerpen, afkeuren bij stemming; de koe heeft het kalf verworpen, omgegooid, ontijdig geworpen; zich verwerpen, zich vergissen in het werpen; zich vergooien. VERWERPING, v. het verwerpen; verachting; afkeuring (bij stemming).

2017-10-31

verwerpen

verwérpen - Werkwoord 1. (ov) afkeuren, afwijzen Het rapport werd meteen verworpen omdat het vol met taalfouten stond. 2. wraken 3. verstoten vérwerpen - Werkwoord 1. (ov) ver weg gooien Met deze vislijn kun je accuraat en gemakkelijk verwerpen. Woordherkomst samenstelling van ver en werpen

2019-07-10

hypothese

hypothese - v. (hypothesen), als waarheid aangenomen stelling

2010-01-10

Hypothese

Een hypothese is een veronderstelling die nog niet bewezen is. De hypothese maakt vaak deel uit van een onderzoek, waarbij de hypothese het verwachte antwoord is op de onderzoeksvraag. Het is zaak de hypothese met behulp van onderzoeken en/of experimenten te bewijzen. Mocht de hypothese door middel van een onderzoek of experiment worden ontkracht, dan is de hypothese onjuist. Bij vele onderzoeken is het echter niet mogelijk om uitsluitsel te geven over een hypothese, omdat de wetenschap op vele...

2018-08-08

Hypothese

Hypothese, zie Onderstelling.

2019-07-17

hypothese

hypothese - v., veronderstelling, vermoeden.

2019-08-09

Hypothese

Hypothese betekent onderstelling. Een hypothese is in de wijsbegeerte of wetenschap in het algemeen een onderstelling, die voorlopig wordt opgesteld en als waarheid aanvaard ter verklaring van sommige feiten of om den samenhang van verschillende verschijnselen duidelijk aan te tonen. In ons levensberichtje van den bekenden astronoom Halley vertelden we een en ander over de komeet, die Halley ontdekt had en die hij eens in zijn leven zelf heeft gezien. Halley voegde echter zijn eigen waarneming b...

2017-09-07

Hypothese

Hypothese - een hypothese vloeit voort uit een vermoeden. Dit vermoeden wordt uitgesproken als een feitelijke stelling. Dus een stelling alsof het waar is.

2017-01-06

Hypothese

Een hypothese is een verwachting of veronderstelling waarvoor je met onderzoek het bewijs wilt leveren.

2017-01-25

Hypothese

In de wetenschap verklaart men sommige verschijnselen als gevolgen van een nog niet bewezen — dus nog slechts onder- stelde — oorzaak. Zulk een aangenomen oorzaak heet een hypothese. — Ook in het dagelijksch leven noemt men een of andere onderstelling wel eens een hypothese.

2018-09-13

Hypothese

HYPOTHESE, v. (-n), als waarheid aangenomen veronderstelling, inz. geargumenteerde gissing ten aanzien van de wetenschappelijke verklaring van eenig verschijnsel.

2017-01-12

hypothese

Een hypothese is een stelling die door wetenschappers wordt opgesteld op grond van een aantal waarnemingen of reeds voor waar gehouden kennis. Ze heeft de vorm van een algemeen geldende bewering en heeft tot functie de basis te vormen voor de afleiding (deductie) van weer andere ware beweringen.

2017-04-20

Hypothese

Een van tevoren geformuleerde stelling die nog niet bewezen is en die je in je onderzoek toetst.

2019-01-24

Hypothese

Hypothese - (hypo, onder; thesis, stelling), het voorloopig aannemen van de geldigheid eener algemeene stelling, het opstellen van een grond ter verklaring van feiten, die geschikt is leemten in de ervaring aan te vullen en een, van tegenstrijdigheden vrijen, samenhang in het waargenomene tot stand te brengen. Of de h. gerechtvaardigd is, moet blijken uit hare bevestiging door de voortgezette ervaring, uit het wegblijven van botsingen met ervaringsfeiten en als geldig erkende waarheden. Bovendie...

2019-03-14

besmettelijk verwerpen

besmettelijk verwerpen - abortus (DIERGENEESKUNDE), brucellose.

2017-11-14

hypothese

hypothese - zelfstandig naamwoord uitspraak: hie-po-te-se 1. stelling die je voorlopig als waar aanneemt ♢ mijn hypothese is dat de rente zal dalen Zelfstandig naamwoord: hie-po-te-se de hypothese de hypotheses Synoniemen vooronderstelling

2017-12-04

hypothese

hypothese - Zelfstandignaamwoord 1. veronderstelling die nog niet bewijzen|bewezen is Woordherkomst afgeleid van these met het voorvoegsel hypo- Verwante begrippen onderstelling, veronderstelling

2017-01-04

Hypothese

een stelling die voortvloeit uit een vermoeden. Deze stelling bevat meetbare begrippen en kan door toetsing worden aangenomen of verworpen.

2017-04-19

Hypothese

Zie wetten.