Wat is de betekenis van huizen?

2024-02-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

huizen

huizen - Werkwoord 1. (inerg) wonen, aanwezig zijn Het zat eruit alsof er al enige tijd in deze kamer werd gehuisd. 2. (ov) een verblijfplaats verschaffen Het geschut werd gehuisd in een nieuw, versterkt betonnen emplacement. huizen - ...

2024-02-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

huizen

huizen - regelmatig werkwoord uitspraak: hui-zen 1. er je woning hebben ♢ zij huist tegenwoordig in de binnenstad Regelmatig werkwoord: hui-zen ik huis jij/u huist ...

2024-02-29
Monumenten in Noord Holland

R. Stenvert en C. Kolman (2006)

Huizen

Dorp in het Gooi, ontstaan in de 10de eeuw en voor het eerst vermeld in 1382. Een zelfstandige parochie werd Huizen in 1409. Het Gooise esdorpkarakter is ten noorden en oosten van de Herv. kerk nog zichtbaar aan de kenmerkende schijnbaar willekeurig gesitueerde bebouwing op onregelmatig gevormde erven.Na de sluiting van de haven van Naarden (1685)...

2024-02-29
Monuments in Noord-Holland

R. Stenvert en C. Kolman (2006)

Huizen

Village in the Gooi, originated in the 10th century and first mentioned in 1382. An independent parish became Huizen in 1409. The Gooise esdorp character is north and east of the Herv. church still visible to the characteristic - apparently randomly situated - buildings on irregularly shaped buildings. After the closure of the port of Naarden (1685...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-29
Het toppunt van Nederland

Aad Struijs (2002)

Huizen

Het Huizer Klederdrachtmuseum bezit de grootste collectie vrouwenschorten in Nederland. Het zijn er welgeteld 270. Het museum is gespecialiseerd in de Huizer klederdracht van 1860 tot 1930. Het toont ook de bijbehorende accessoires, zoals kappen, polsmofjes en sieraden. Adres: Havenstraat 73-75.

2024-02-29
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

huizen

huizen - Individuele wooneenheden die zijn bedoeld om door één huurder of gezin te worden bewoond. Kan ook verwijzen naar een gebouw bedoeld als woonverblijf voor mensen, echter voor een ander doel dan gewone bewoning; in dat geval gaat er meestal een bepaling aan 'huis' vooraf (bijvoorbeeld 'bejaardenhuis', '...

2024-02-29
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Huizen

(24 500 inwoners), gemeente in Noord-Holland, ten noorden van Bussum, aan het Gooimeer.

2024-02-29
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Huizen

s., hûzje, húzje, tahâlde, wenje, húsmanje; (buitenechtelijk leven), hûzje húzje, hokje.

2024-02-29
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Huizen

gemeente in N.-Holland, aan het IJselmeer. 1548 ha, 11.423 inw. Visvangst.

2024-02-29
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Huizen

een Noordhollandse gemeente van 1635 ha met (1950) 11760 inw. v.w. (1947) 85,4 pct Prot., 3,2 pct R.K. en 11,4 pct zonder kerkel. gez., is gelegen in het Gooi aan het IJselmeer. De hooggelegen bodem, hoofdzakelijk klei, leem en zand, is heuvelachtig en breekt met een klif af tegen het IJselmeer. De gemeente bezit veel ongerept natuurschoon en enkel...

2024-02-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

huizen

huisde, heeft gehuisd; wonen: met of bij elkaar huizen; zie gehuisd.

2024-02-29
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Huizen

1) gem. in N.-Holland, 8100 inw.; haven a/h IJsselmeer, vischvangst, radio-zendstation; 2) gem. in Gelderland, 4800 inw.

2024-02-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Huizen

('huizən) I. gemeenten : 1. in Gelderland 2005 ha, 6276 inw. Landbouw, veeteelt, tabaksteelt, steen- en pannenbakkerijen. 2. in Noordholland 1538 ha, 10.360 inw. Landbouw, visserij; radio-omroep. II. huizen (huisde, heeft gehuisd) wonen : met iemand -.

2024-02-29
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Huizen

Huizen - gem. in N.-Holland, in het Gooi, ten O. van Naarden, groot 1542 H.A., met 5800 inwoners. De bodem is heuvelachtig, o. a. de Tafelberg 32 M., de Sijsjesberg, de Huizeroog, enz. en bestaat uit zand, dat deels met heide en bosch is begroeid, deels als bouwland gebruikt wordt. De bewoners bestaan bovendien van visscherij, waarvoor in 1854 een...

2024-02-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

huizen

(huisde, heeft gehuisd), 1. wonen, zijn verblijf hebben: ergens —; wij — nu in de voorkamer, gebruiken die als woonkamer; zij — bij elkaar, leven met elkaar; 2. zich bevinden, aanwezig zijn: waar zulke verdorvenheid in het gemoed huist.

2024-02-29
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Huizen

Huizen - rek. zie : Vaste Goederen.

2024-02-29
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Huizen

gemeente in N.-Holland (arrond. Amsterdam, kant. Hilversum), omgeven door de gem. Naarden, Hilversum en Blaricum, en in het o. bespoeld door de Zuiderzee, IS1/, km.2 gr., heuvelachtig, bijna alles diluvisch zand; bevat het dorp H. en verspreide huizen en telde 1 Jan. 1902: 4724 inw., nagenoeg allen prot.; landbouw, visscherij. Kiesdistrict Hilversu...

2024-02-29
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Huizen

HUIZEN, (huisde, heeft gehuisd), wonen : ergens huizen; met iemand huizen; zij huizen bij elkander; huisvesten, in de uitdr. iemand huizen en hoven, zie HOVEN; (w. g.) huis houden, te werk gaan: de Zweden hebben in die streken slecht gehuisd.

2024-02-29
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Huizen

dorp in N.-Holland, vijf kwartier gaans oostelijk benoorden Naarden, dicht aan de Zuiderzee; ruim 2400 inw.

2024-02-29
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Huizen

Huizen, ow. gel. (ik huisde, heb gehuisd), wonen; met of bij elkander -, zie HUISHOUDEN. *-KANT, m. niet in het midden der straat; (ook) tegenstelling van walkant op eene kade of gracht. *...ZING, v. (-en), huis, verblijf, woning, verblijfplaats; (zeew.) kampanje, hut, kajuit; eene boeren- (ook huizinge).