Synoniemen van Hoofd

2020-01-26

Hoofd

Hoofd (Het), ’s Menschen ligchaam is verdeeld in het hoofd, den romp en de ledematen (zie Geraamte). Tot het hoofd behooren het oor het oog, de neus en de mond (zie onder deze woorden), de zetels van even zoovele belangrijke zintuigen. Het grootste gedeelte van het hoofd wordt ingenomen door de hersenen (zie aldaar), terwijl men omtrent de verschillende vormen van het hoofd het artikel schedel kan raadplegen.

2020-01-26

Hoofd

Hoofd - (boekh.) opschrift boven een rekening; ook de rekening zelf.

2020-01-26

hoofd

hoofd - De bovenste lichaamsdelen van mens of dier die de mond of bek, zintuiglijke organen zoals ogen, neus en oren, en de hersenen bevatten; gewoonlijk door een nek of hals gescheiden of anderszins te onderscheiden van de rest van het lichaam.

2020-01-26

hoofd

Reeds in het Vroegmiddelnederlands zwoer men bi dijns selfs hoefde ‘bij je eigen hoofd’. In de oorspronkelijke eedformule bij Gods hoofd worden God en diens hoofd tot getuigen aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van de formule maakt haar tot een vloek, die alleen aangetroffen is in de verbasteringen bij gans hoy en bij gans hoofd. zie long.

2020-01-26

Hoofd

Hoofd - het bovenste, op den hals rustende gedeelte van het lichaam. Men kan aan het hoofd, evenals aan den schedel, een hersengedeelte en een aangezichtsgedeelte onderscheiden. Het eerste is een eivormig gebied, dat grootendeels met het hoofdhaar bedekt is, het tweede is het aangezicht. Dit laatste gedeelte onderscheidt zich bij den mensch van het aangezichtsgedeelte van het hoofd bij de dieren daardoor, dat het relatief zoo klein is en geheel door het hersengedeelte wordt overwelfd. Bij de die...

2020-01-26

hoofd

hoofd - Zelfstandignaamwoord 1. (anatomie) een belangrijk lichaamsdeel, helemaal bovenaan het lichaam, waarin zich de hersenen en de meeste zintuigen bevinden Vroeger werden misdadigers van het hoofd ontdaan. 2. het hoogste of het voorste deel Aan het hoofd van de tafel stond een beeldje. 3. (figuurlijk) belangrijker, hoogste (als eerste deel van een samenstelling)

 • 2020-01-26

  Hoofd

  zie Dam.

  2020-01-26

  hoofd

  hoofd - zelfstandig naamwoord 1. bovenste deel van het lichaam, met ogen, neus, mond, etc. ♢ ik zag het hoofd van Jan boven het hek uit komen 1. veel aan je hoofd hebben [het druk hebben] 2. het hoofd laten hangen [de moed opgeven] 3. iets uit je hoofd lere...

  2020-01-26

  Hoofd

  1. een - als een (afgetrapte) gymschoen,zie een kop als een gymschoen hebben. 2. het - en de benen,wielercliché voor de succesvolle combinatie van intelligentie en spierkracht. In 1898 publiceerde de oprichter van de Tour de France, de Fransman Henri Des- grange, zij n beroemde boek La tête et les jambes, misschien een verwijzing naar de Provengaal- se zegswijze quand on n’a pas de tête ilfautavoir des jambes.Het Franse wielerargotkent ook de uitdr. couriravec sa tête‘op een berekenende...

  2020-01-26

  HOOFD

  (Fr.: haed). Paalwerk of stenen dam ongeveer loodrecht op de kust. Dient om zeestromingen op een afstand te houden, om verdieping van het strand te voorkomen en aanslibbing voor de dijk te bevorderen. Naam ook bij bruggen (frontmuur) en sluizen (binnen- en buiten-H.).

  2018-06-22

  Stenen Hoofd

  Stenen Hoofd - Het Stenen Hoofd is een kade in het IJ aan het einde van de Westerdoksdijk, die in 1901 de houten Suez-steigers* uit 1878 verving, waarvan de Holland Amerika Lijn (HAL) een wekelijkse lijndienst onderhield met Amerika.

  2019-05-01

  Hoofd want

  Hoofd want - → Verstaging.

  2019-07-10

  medusa-hoofd

  medusa-hoofd - o. (medusa-hoofden), afgrijselijk □, schrikbarend voorwerp

  2019-07-10

  Bollebof (hoofd)

  hoofd; opperste van een of ander; rechter.

  2019-01-24

  Hoofd (haven-)

  Hoofd (haven-) - Havenhoofden dienen om de schepen in de buitenhaven te beschermen tegen wind en golven. Ze zijn zoo gebouwd dat een in- of uitvarend schip t. o. v. den heerschenden wind goed ligt. Verder zóó, dat, terwijl de buitenhaveningang nauw is, de golven een steeds breeder wordend profiel vinden. Dit heeft afplatting van de golven tengevolge. Zie figuur 1. Het h. is zóó hoog, dat het ook bij stormweer de buitenhaven beschermt, het reikt dus boven stormvloedshoogte. De bouw van een h....

  2018-06-22

  Gouden Hoofd

  Gouden Hoofd - Gouden Hoofd, hotel-café-restaurant op de hoek van het Rembrandtsplein en de Bakkersstraat, gebouwd door architect G.A. Brombach, werd geopend in 1890. Tijdens het 30-jarig bewind van directeur Cor Christoffer genoot dit restaurant een goede naam. Het grensde aan het café Brouwerswapen*, dat in 1938 naar het ontwerp van architect F.A. Warners in de stijl van oude Engelse huizen werd gebouwd. Vroeger stond er de bierkroeg De Quelle, voluit Zur guten Quelle. In 1984 werd, na de a...

  2019-04-28

  Hoofd — kop

  Bovenste deel van het menschelijk en dierlijk lichaam.Bij de dieren heet het alleen kop. In de beschaafde spreektaal wordt kop slechts in enkele uitdrukkingen gebezigd van het menschelijk hoofd. Een fraaie kop, een schrandere kop, een studiekop, een kop van een standbeeld, enz. In de gemeenzame taal heeft de verwisseling meer plaats. Hij heeft een stijven kop. Iemand op zijn kop geven. Hoofd wordt daar ook wel eens bol genoemd: het scheelt hem in den bol, en bij uitbreiding: een schrandere bol....

  2019-01-24

  Hoofd (strand-)

  Hoofd (strand-) - wordt aangetroffen voor die deelen van onze duinenrij, die aan afbrokkeling en uitschuring door het water en aan afwaaiïng door den wind onderhevig zijn. Vertoont een duinrij neiging achteruit te gaan, dan zijn h., om de strooming, die het zand meesleept tegen te honden, gecombineerd met rijsschutten en helmbepooting, die het droge zand vasthouden, het eenige middel om het achteruitgaan te beletten. De afstand der h. onderling regelt zich naar de sterkte van de langs het stran...

  2019-01-17

  Aansprakelijk hoofd

  Aansprakelijk hoofd - noemt men in de dubbele boekhouding den persoon, wiens zaak de boekhouding betreft. Hij wordt als buiten de zaak staande voorgesteld. Het kapitaal, door hem in de zaak gestoken, wordt als eene vordering van hem op de zaak behandeld. Deze vordering wordt ev. vermeerderd door winst, verminderd door verlies. Daardoor is zij de sluitpost van de balans. Als vordering komt zij op de creditzijde onder de passiva voor. Veelal is zij over verschillende posten verdeeld, als kapitaal,...

  2019-10-14

  Hoofd-verpleegster

  Komt gewoonlijk niet verder dan het voeteneind.