Wat is de betekenis van Hiërarchie?

2023-06-08
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Hiërarchie

De hiërarchie is de rangorde van waardigheidsbekleders. Het woord hiërarchie is uit het Grieks afkomstig en betekent 'heilige regering'. Oorspronkelijk is het een georganiseerde priesterstand.In de rooms-katholieke kerk zijn het de dragers van de macht, die Christus aan Petrus en de apostelen gegeven heeft. De kerkelijke hië...

Lees verder

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Hiërarchie?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-08
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

hiërarchie

hiërarchie - zelfstandig naamwoord uitspraak: hie-rar-chie 1. volgorde op grond van rang ♢ er is een sterke hiërarchie in dit bedrijf: de een is belangrijker dan de ander Zelfstandig naamwoord: hie-rar-chie de hiërar...

Lees verder
2023-06-08
Organisatie en Management ABC

Jos Marcus & Nick van Dam (2007)

Hiërarchie

Bij de verdeling van taken over verschillende personen ontstaat een scheiding tussen leiding en uitvoering. Hierdoor ontstaat een rangorde in de organisatie.

2023-06-08
De A is van Amalia, die is allochtoon. ABC van

Hans Kaldenbach (2007)

Hiërarchie

Dit is een recente reclame van een schoonmaakbedrijf. Ze willen ermee zeggen dat zij vloeren zo schoon maken dat zelfs de paus die graag kust. In veel landen zou deze reclame als een ernstige aantasting van een hooggeplaatste niet geaccepteerd worden. Het valt bezoekers al vele eeuwen op dat Nederlandse kinderen hun ouders veel vrijer mogen tegensp...

Lees verder
2023-06-08
Voor rede vatbaar:.
een filosofisch woordenboek voor Nederland

Paul Frentrop (2001)

Hiërarchie

De hiërarchische organisatie is een organisatie waarin iedereen, op één na, ondergeschikt is aan één iemand anders. Zo’n organisatie is te beschouwen als een machine. Een gewone machine heeft tandwielen, zuigers en stangen. Bij de hiërarchische organisatie zijn mensen de onderdelen.1 Een gewone machine sl...

Lees verder
2023-06-08
Het Lexicon van de gedragsbiologie

Mark Nelissen (1996)

hiërarchie

hiërarchie - of rangorde. Zie dominantiehiërarchie.

2023-06-08
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Hiërarchie

[Gr. hierarchia] oorspr.: priesterheerschappij; thans ook: heerschappij in afdalende rangorden verdeeld,.

2023-06-08
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Hiërarchie

rangorde (van waardigheidsbekleders); priesterheerschappij

2023-06-08
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Hiërarchie

De hiërarchie vormt een belangrijk kenmerk van de lijnorganisatie, die is gebaseerd op eenheid van leiding met een verticale gezagsbundeling naar boven. De lijnen waarmee de diverse geledingen zijn verbonden, geven tevens de bevels- of gezagslijnen aan. Zie ook Delegatie, Gezag, Formele organisatie, Informele organisatie.

Lees verder
2023-06-08
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

hiërarchie

in classificatie: relatie van boven- en onderschikking in het systeem van klassen, subklassen enz.

2023-06-08
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Hiërarchie

(afgeleid van het Gr., hi'eros = heilig en archè = bestuur), 1. oorspronkelijk is ermee bedoeld de rangorde van gezagsdragers in de Katholieke Kerk: paus, bisschoppen, pastoors, kapelaans; 2. vaak wordt er alleen het gezag van paus en bisschoppen mee aangeduid; 3. rangorde onder ambtenaren of officieren.

Lees verder
2023-06-08
Ambtelijk taalgebruik

Wouter de Koning (1976)

hiërarchie

rangorde.

2023-06-08
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Hiërarchie

een uit verschillende rangen bestaande groep van menschen, die krachtens goddelijke instelling, door Christus ingevoerd, een heilige macht bezitten om dienst te doen bij de godsdienstoefeningen (→ wijdingsmacht) en om de geloovigen te besturen (→ bestuursmacht of jurisdictie). Zij is de besturende macht in de Kerk, tegenover de bestuurde...

Lees verder
2023-06-08
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Hiërarchie

priesterheerschappij; rangorde der geestelijken; trapsgewijze opklimming van ambtenaren of militairen

2023-06-08
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

HIËRARCHIE

(van Gr.: Heros, heilig, en archè, bestuur) is eigenlijk de heilige, geheimvolle leiding der Kerk door Christus, Die ook na zijn hemelvaart zichtbaar regeren blijft in de gestalte van mensen, die Hij tot dat doel in dienst neemt en zendt en die Hij, in koningsmacht zetelend aan de rechterhand des Vaders, door zijn H. Geest zelf onzichtbaar l...

Lees verder
2023-06-08
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Hiérarchie

hiërarchie [rangorde, rangopvolging].

2023-06-08
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Hierarchie

hiërarchie, priesterheerschappij.

2023-06-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Hiërarchie

(<Gr.), v. (-ën), 1. rangorde van waardigheidsbekleders, inz. van de geestelijkheid; 2. priesterschap ; 3. elk der drie hoofdgroepen der Engelen.

Lees verder
2023-06-08
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Hiërarchie

(Grieks hieros, heilig en archie, bestuur) (1), volgens R.K. theologie een uit verschillende rangen bestaande groep van mensen, die krachtens goddelijke instelling de macht bezitten om dienst te doen bij de godsdienstoefeningen (wijdingsmacht) en om de gelovigen te besturen (bestuursmacht of jurisdictie); (2) rangvolging, onder ambtenaren of bij d...

Lees verder
2023-06-08
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

hiërarchie

v. priesterheerschappij; rangorde van de elkaar ondergeschikte geestelijke machten; (ook;) ambtelijke rangorde.