2020-01-22

Het Vredeskerkje in Bergen aan Zee

(Kerkstraat 20), een met riet gedekte zaalkerk voorzien van een half-ingebouwde toren met tentdak, verrees in 1917-'18 als algemeenchristelijke kerk naar plannen van H.L. baron Taets van Amerongen en P. Elders. De naam houdt verband met de geïnterneerden in Bergen gedurende de Eerste Wereldoorlog. In de toren hangt een door Gerrit Bakker gegoten klok (1783). De preekstoel is versierd met werk van de Belg A. Termote, de Duitse L. Benter, de Engelsman S. Ward en de Nederlander E. Jacobs...

2020-01-02

Bergen aan Zee (gemeente Bergen)

Badplaats in de duinen, ontstaan in 1906 als particuliere stichting van het echtpaar J. van Reenen en M.A.D. van Reenen-Völter, die daartoe in 1908 de Bouw-Exploitatie-Maatschappij oprichtten (onteigend 1945). De Zeeweg kwam in 1905-'06 tot stand naar plannen van L.A. Springer. Het hotel ‘Nassau-Bergen’ (1908) en de villa ‘Ulysses’ van mevrouw Van Reenen werden in 1943 met de andere boulevardbebouwing gesloopt op last van de Duitsers. De wederopbouw is uitgevoer...

2018-03-26

Bergen aan Zee (Bergen municipality)

Bathing place in the dunes, originated in 1906 as a private foundation of the couple J. van Reenen and M.A.D. van Reenen-Völter, who set up the Bouw-Exploitatie-Maatschappij for this purpose in 1908 (expropriated in 1945). The Zeeweg was established in 1905-'06 to plans by L. A. Springer. The hotel 'Nassau-Bergen' (1908) and the villa 'Ulysses' by Mrs. Van Reenen were demolished with the other boulevard buildings in 1943 by order of the Germans. The reconstruction was carried out according to p...

2020-01-02

Gedenktekens in Bergen aan Zee

In 1926 onthulde men het door T. Visser vervaardigde borstbeeld van mevr. M.A.D. van Reenen-Völter (Parkweg ong.). Ter ere van het 25-jarig bestaan van de badplaats kwam in 1931 het monument met lantaarn (Jac. Kalffweg ong.) tot stand naar ontwerp van M. Cijffers.

2020-01-02

Koloniehuizen in Bergen aan Zee

Het voorm. koloniehuis Het Zeehuis (Verspijckweg 5) werd in 1908 naar ontwerp van P. Heyn gebouwd voor het Amsterdams Burgerweeshuis als een I-vormig pand met lager ingangsgedeelte en veranda's. Het tweelaagse voorm. koloniehuis Jong Nederland (Verspijckweg 7) kwam in 1910 tot stand naar ontwerp van A.D.N. en J.G. van Gendt voor de ‘Vereniging tot Bevordering van het Tijdelijk Verblijf van Kinderen in Gezonde Streken’. Tussen de midden- en hoekuitbouwen zijn veranda's aange...

2018-03-26

Memorials in Bergen aan Zee

In 1926 they unveiled the bust of mrs. M.A.D. van Reenen-Völter (Parkweg approx.). In honor of the 25th anniversary of the seaside resort, the monument with lantern (Jac. Kalffweg approx.) Was created in 1931 according to the design by M. Cijffers.

2020-01-02

Recreatiewoningen in Bergen aan Zee

Uitgevoerd met rieten daken zijn de rond 1920 opgetrokken zomerhuizen 't Roefje (Paulineweg 19) en 't Strootje (Paulineweg 15). Een plat dak heeft Elzenlaan 8 (1935), ontworpen door B. Merkelbach en Ch.J.F. Karsten.Naoorlogse voorbeelden zijn de kleine villa Parkweg 17 (circa 1960) en de dominante Alexanderflat met vakantieappartementen (Van der Wijckplein; 1960, G. Boon).

2020-01-02

Egmond aan Zee (gemeente Bergen)

Vissersdorp, ontstaan in de 10de eeuw in de duinen. Bij gebrek aan een haven lagen de bomschuiten op het strand. De in 1036 gestichte St.-Agneskapel (herbouwd 1620) moest na de stormen van 1717 en 1741 aan de zee worden prijsgegeven, evenals het omringende dorpsgedeelte. De kerk werd landinwaarts herbouwd.De Voorstraat en de parallel lopende Noorderstraat en Zuiderstraat vormen het dorpscentrum. Met de oprichting van een V.V.V. (1895) ontwikkelde Egmond aan Zee zich tot een badplaats. Er kwam ee...

2018-03-26

Colony houses in Bergen aan Zee

The form. coloniehuis Het Zeehuis (Verspijckweg 5) was built in 1908 according to a design by P. Heyn for the Amsterdams Burgerweeshuis as an I-shaped building with a lower entrance area and verandas. The two-day format. coloniehuis Jong Nederland (Verspijckweg 7) was established in 1910 according to a design by A.D.N. and J.G. van Gendt for the 'Association for Promoting the Temporary Stay of Children in Healthy Zones'. There are verandas between the central and angular extensions and at the re...

2018-03-26

The villa in Bergen aan Zee

'Russenduin' (Elzenlaan 2) was built in 1916-'17 to a design with rationalistic elements of A.D.N. van Gendt for the Baarnse tea importer A. Janssen. The castle-like building has a polygonal tower and a square lookout tower, which was increased by the Germans (circa 1943). From 1930 to 1972 it served as a 'Bio resort' and it had its own swimming pool. Van Gendt also designed the U-shaped garage (Elzenlaan 4).

2020-01-02

De villa in Bergen aan Zee

‘Russenduin’ (Elzenlaan 2) werd in 1916-'17 gebouwd naar een ontwerp met rationalistische elementen van A.D.N. van Gendt voor de Baarnse theeimporteur A. Janssen. Het kasteelachtige gebouw heeft een veelhoekige toren en een vierkante uitzichttoren, die door de Duitsers werd verhoogd (circa 1943). Van 1930 tot 1972 diende het als ‘Bio-vakantieoord’ en beschikte het over een eigen zwembad. Van Gendt ontwierp ook de U-vormige garage (Elzenlaan 4).

2018-03-26

Recreational homes in Bergen aan Zee

The summer houses 't Roefje (Paulineweg 19) and' t Strootje (Paulineweg 15) were built around 1920 with thatched roofs. A flat roof has Elzenlaan 8 (1935), designed by B. Merkelbach and Ch.J.F. Karsten. Post-war examples are the small villa Parkweg 17 (circa 1960) and the dominant Alexander flat with holiday apartments (Van der Wijckplein, 1960, G. Boon).

2017-12-07

Aan de Bergen

Aan de Bergen is een buurtschap in de gemeente Leudal, in de Nederlandse provincie Limburg. Het dankt zijn naam aan het nabijgelegen natuurreservaat Leveroyse Bergen. Er gaat overigens ook het verhaal rond dat deze buurtschap zijn naam ontleent aan de bergen of bergjes klei die er vroeger te zien waren bij de toenmalige steenfabriekjes nabij de beken. Aan de Bergen is gelegen op ongeveer twee kilometer ten noordwesten van de kern Heythuysen. De buurtschap is een overwegend agrarische gemeensc...

2017-12-07

Aan open zee

Aan open zee is een roman van de Zweedse auteur August Strindberg. In het Zweeds heet de roman I havsbandet, wat verwijst naar de band eilandjes die deel uitmaken van een scherenkust. Hij profileert zich als wetenschapper, en wil het eiland en zijn bevolking gebruiken voor een demonstratie van zijn superieure kennis. Het lukt hem niet om zich helder te kunnen focussen op het probleem, en verliest geleidelijk aan zijn grip op de situatie. De ondergang van de protagonist wordt duidelijk op het...

2020-01-08

Wijk aan Zee

duindorp en zeebadplaats (➝ Heliomare) in de N. Hollandsche gem. ➝ Beverwijk (men zie ook het vlg. art. ➝ Wijk aan Zee en Duin) (zie krt. dl. XVIII 672 A 3-4). Maris Stella is een Kath. rustoord.

2020-01-02

Het Russenmonument in Bergen

(Russenweg ong.), een omhekte steen met daarop een orthodox kruis, werd in 1901 geplaatst op het massagraf van de 500 op 19 september en 2 oktober 1799 bij Bergen gesneuvelde Russische kozakken.

2019-01-19

Egmond aan zee

Egmond aan zee - dorp en gem. in Noord-Holland. De gem. heeft een grootte van 80 H. A. en een bevolking van ruim 2800 inw. De grond is duinzand. Het dorp is eenigszins bekend als badplaats; de visscherij is te niet gegaan; de visschers varen nu van uit IJmuiden op stoomtrawlers. ’t Heeft een asyl voor arme, oude zeelui (Prins Hendrikstichting) en een mooi raadhuis. Tramlijn naar Alkmaar.

2018-03-26

The Peace Church in Bergen aan Zee

(Kerkstraat 20), a reed covered church with a semi-built tower with tent roof, was built in 1917-'18 as a general Christian church according to H.L. Baron Taets van Amerongen and P. Elders. The name is related to the internees in Bergen during the First World War. In the tower there is a clock (1783) cast by Gerrit Bakker. The pulpit is decorated with work by the Belgian A. Termote, the German L. Benter, the Englishman S. Ward and the Dutchman E. Jacobs. The stained glass windows are by W. Bogtm...

2018-09-01

Bergen

BERGEN, (borg, heeft geborgen), iem. of iets in veiligheid brengen, redden het lijf, het leven bergen, levensbehoud zoeken; — iem. bergen, een veilig onderkomen verschaffen; — berg-je, ga uit den weg; — zich bergen, wegloopen; — (rechtst.) schepen binnenbrengen die door schipper en equipage zijn verlaten; de goederen van een gestrand schip redden; — hij wist van verlegenheid, van schaamte zich niet te bergen, hij wist niet wat hij doen moest, hoe zich te houden; — hij heeft eene...

2020-01-02

Het Uitwateringskanaal in Katwijk aan Zee

Het Uitwateringskanaal werd in 1805-'07 gegraven door de duinen ten noorden van Katwijk en kreeg bij de monding een binnen- en een buitensluis. Deze zijn in 1950 vervangen door nieuwe exemplaren. Bij de binnensluis ligt het Rijnlandsgemaal (1954), dat zorgt voor de uitwatering van het achtergelegen Rijnland. De sobere bakstenen loods van het Hoogheemraadschap Rijnland (bij Rijnmond 196) dateert uit de tijd van de aanleg van het kanaal.