2020-01-22

Het voorm. burgerweeshuis in Naarden

(Cattenhagestraat 8) is een als herenhuis gebouwd tweebeukig dwars pand met 17de-eeuwse kern. De rond 1800 opgetrokken statige voorgevel heeft geblokte hoekrisalieten en een zandstenen ingangsomlijsting bekroond met vazen. Vanaf 1795 tot 1828 bewoonden leden van de familie Heshuysen het huis, waarna het tot weeshuis werd ingericht. Na 1928 kreeg het gebouw wisselende bestemmingen en in 1985 heeft men hier het stadsarchief gehuisvest. Het interieur bevat twee regentenkamers en midden in het ach...

2020-01-02

Het voorm. Burgerweeshuis in Breda

Het voorm. Burgerweeshuis (Kloosterplein 6), later Protestants weeshuis, kreeg in 1606 onderdak in het voorm. augustinessenklooster. In de loop der tijd heeft men het geregeld verbouwd, het laatst in 1886-'88.Bij die laatste ingrijpende verbouwing, naar plannen van P. van de Erve, kreeg het gebouw ook zijn huidige neorenaissancistische voorgevel. Op de ingangsomlijsting prijken beeldjes van een weesmeisje en een weesjongen. De regentenkamer is in Lodewijk XIV-stijl uitgevoerd en is voorzien...

2020-01-02

Het voorm. Burgerweeshuis in Zierikzee

Het voorm. Burgerweeshuis (Poststraat 45) werd in 1863 ingericht in een tweebeukig dwars woonhuis. Het laat-17de-eeuwse eenlaags voorhuis heeft een in 1863 wit gepleisterde voorgevel met een tot halsgevel hoger opgetrokken risalerend middengedeelte. Boven de ingang prijkt het wapen van Zierikzee. Het grotere en hogere achterhuis stamt van 1596 (gevelsteen), maar werd tussen 1730 en 1740 herbouwd in opdracht van Susanna Maria Lonque, ambachtsvrouwe van Oosterland. Daarbij heeft men de oorspronk...

2020-01-02

Het voorm. burgerweeshuis in Aardenburg

Het voorm. burgerweeshuis ‘De Meiboom’ (Weststraat 22-24) werd in 1624 opgericht. Het dubbele diepe pand met trapgevels en natuurstenen onderdelen verrees in 1631. Het rijkste onderdeel is de in maniëristische stijl uitgevoerde zandstenen poortomlijsting met een wapen in het boogfronton. Na de sluiting van het burgerweeshuis in 1929 is het gebouw gerestaureerd in 1949.

2020-01-02

Het voorm. Burgerweeshuis in Middelburg

Het voorm. Burgerweeshuis (Molenwater 125) is een fors drielaags gebouw met een middenrisaliet voorzien van twee door pilasters gelede natuurstenen ingangspartijen. Dit in 1717 uit het legaat van Lydia Borreys gestichte weeshuis kwam in 1719 gereed. Jongens en meisjes hadden ieder een eigen ingang. Na de opheffing van het Armweeshuis in 1812 werd het een algemeen weeshuis, waartoe het in 1845 aan de achterzijde werd uitgebreid. Waarschijnlijk heeft men toen ook het gebogen fronton boven het mi...

2020-01-02

Het voorm. Burgerweeshuis in Deventer

Het voorm. Burgerweeshuis (Bagijnenstraat 9-11) is een gepleisterd neoclassicistisch pand bestaande uit twee vleugels met daartussen een poortje met dubbele pilasters en een fronton. Dwars op de rechtervleugel staat een aan een binnenplaats gelegen derde vleugel met middenrisaliet. De poort werd in 1846 gebouwd naar plannen van B. Looman en heeft aan de binnenplaatszijde een gedenksteen met de namen van bestuurders. In 1859 verrezen de huidige gebouwen, waarvan het gevelontwerp van de hand is...

2020-01-02

Het voorm. Burgerweeshuis in Kampen

Het voorm. Burgerweeshuis (Vloeddijk 38) verrees in 1889-'91 in neorenaissance-stijl en heeft een voorgevel met midden- en zijrisalieten voorzien van tuit- of schoudergevel met toppilaster. De achteringang aan het Bregittenplein dateert uit 1903. Vanaf 1924 is het gebouw in gebruik geweest bij diverse onderwijsinstellingen. Het staat op het terrein van het gesloopte middeleeuwse Bregittenklooster, dat na de reformatie tot weeshuis werd verbouwd. Daaraan herinnert nog de naastgelegen mani&...

2020-01-02

Het voorm. Burgerweeshuis in 's-Gravenhage

Het voorm. Burgerweeshuis (Jozef Israëlsplein 36) is een carrévormig gebouw met binnenplaats en hoekrisalieten, gebouwd in 1923 naar een ontwerp in ‘Um 1800’-vormen.

2020-01-02

Het voorm. burgerweeshuis in Monnickendam

(Weezenland 16) [8] werd na verbouwing in 1638 (jaartalankers) gevestigd in het 16de-eeuwse pesthuis. Daarbij zijn de oude balklagen met gotische sleutelstukken en maskerconsoles behouden. Naast dit dwarse pand met hoog zadeldak en vensters met glas-in-lood (gereconstrueerd rond 1920) staat een diepe vleugel met tuitgevel.

2020-01-02

Het voorm. Burgerweeshuis in Harderwijk

(Kerkplein 3) in Harderwijk is een breed blokvormig pand waarin van 1872 tot 1937 een weeshuis was ondergebracht. In 1884 kreeg het de huidige neoclassicistische gevel.

2020-01-02

Het Burgerweeshuis in Hoorn

(Korte Achterstraat 4) bestaat uit twee haakse vleugels die samen met een kapel een binnentuin omsluiten. Het hier in 1408 door franciscanessen gestichte Mariaklooster werd in 1574 ingericht als Protestants of Burgerweeshuis. De eenvoudige tweelaagse voorgevel is uit 1729, evenals de vleugel aan de Turfhaven. De aansluitende bouwdelen aan de oostzijde bevatten mogelijk nog 16de-eeuwse sporen. In 1729 is waarschijnlijk ook het zandstenen ingangspoortje vernieuwd. Gezien de hangende festoenen dat...

2018-07-30

Naarden

Kenners roemen Naarden als de best bewaarde vestingstad van Europa. Het eeuwenoude bolwerk is nagenoeg ongeschonden, omdat het reeds werd beschermd voordat de Monumentenwet in werking trad. Bovendien zijn de bastions, kazernes, arsenalen en kazematten geen doodse monumenten, maar levendige vestigingsplaatsen van bedrijfjes, kantoren, designstudio's, winkels, een restaurant en een galerie. In en rond de onderaardse gangen van Bastion Turfpoort geeft het Nederlands Vestingmuseum informatie over de...

2020-01-02

Het voorm. diaconiehuis in Naarden

(Turfpoortstraat 53) is een mogelijk 17de-eeuws diep pand, waarvan de gevel vermoedelijk rond 1750 is verbouwd tot lijstgevel. Een wapensteen uit 1741 verwijst naar de stichter Jacobus Verhoef.

2020-01-02

Het voorm. politiebureau in Naarden

(Raadhuisstraat 1-3) werd in 1913 in traditionalistische vormen gebouwd als een diep pand met dakruiter. De kruiskozijnen met halve luiken en de sierankers refereren aan de neorenaissance.

2019-01-12

Naarden

Naarden, - gem. in N.-Holl. (Gooiland), groot 2129 H.A. met 4700 inw. De bodem is in ’t O. hoofdzakelijk zandgrond, die hier en daar wordt bebouwd (rogge en aardappelen), maar grootendeels met heide en bosch bedekt is; in 't W. is de grond veenachtig en heeft daar weilanden en beroemde bloemisterijen en boomkweekerijen. Ook behoort het grootste deel van ’t Naardermeer er bij. Behalve eenige buitenplaatsen bestaat de gem. hoofdzakelijk uit het stadje N. Dit is een oude vesting, vooral verster...

2020-01-02

Burgerweeshuis in Amsterdam

Het voorm. Burgerweeshuis (St.-Luciënsteeg 27) is een gebouwencomplex tussen Kalverstraat en Nieuwezijds Voorburgwal met twee binnenplaatsen aan weerszijden van de in 1865 volledig overkluisde Begijnensloot. Het in 1523 gestichte burgerweeshuis werd in 1580 hier ondergebracht in het voormalige St.-Luciënklooster. Uit 1581 dateert de door Joost Jansz Bilhamer vervaardigde maniëristische toegangspoort aan de Kalverstraat (met dichtregels van Vondel). De gevel erboven, met het door...

2020-01-02

Naarden

Stad, ontstaan aan de noordwestkant van het Gooi nabij de Zuiderzee (nu IJsselmeer). Het rond 900 voor het eerst vermelde Naarden lag verder noordoostelijk en kreeg omstreeks 1325 stadsrechten. Rond 1350 werd dat Naarden door Hoekse troepen verwoest. Mede door de toenemende kustafslag volgde herbouw verder landinwaarts, waarvoor graaf Willem V in 1351 toestemming verleende. Door de ligging aan de zeedijk (Westdijk) tussen Naardermeer en Zuiderzee kreeg Naarden grote militaire betekenis. In 1355...

2018-03-26

Naarden

City, originated on the northwest side of the Gooi near the Zuiderzee (now IJsselmeer). The Naarden, which was first mentioned around 900, was further north-east and received city rights around 1325. Around 1350 that Naarden was destroyed by Hoekse troops. Partly because of the increasing coastal defense, reconstruction continued further inland, for which Count William V granted permission in 1351. Because of its location on the sea dyke (Westdijk) between Naardermeer and Zuiderzee, Naarden gain...

2017-05-30

Het voorm. R.K. verenigingsgebouw in Naarden

‘Concordia’ (Turfpoortstraat 30) is een breed gebouw uit 1910 met aan weerszijden risalerende entreepartijen. De gevels daarvan zijn gedecoreerd met pilasters en getrapte topjes (links reconstructie 1960). Na 1945 was het pand een militair tehuis en in 1995 is het verbouwd tot twee woningen.

2020-01-02

Het stadhuis in Naarden

(Marktstraat 22) is een tweebeukig diep pand uit 1601 met twee ongelijke trapgevels en een zeszijdige dakruiter met peervormige open bekroning (klok 1604; Henricus Meurs). De smallere vleugel rechts heeft een onderkelderde opkamer. De maniëristische gevels zijn rijk uitgevoerd met speklagen, siermetselwerkbanden en beeldhouwwerk (maskers, cartouches, wapens). Een stoep leidt naar een zandstenen rondboogpoortje met fronton en beelden (Fides, Spes en Justitia). De voorgevel heeft zandstenen...