2020-01-26

Het voorm. Alg. wees- en armenhuis in De Rijp

(Tuingracht 13), nu museum ‘In 't Houten Huis’, is een grotendeels houten pand uit circa 1750. De straatzijde heeft een bakstenen pui onder een licht overkragende houten gevel met pakhuisdeuren en geschulpte windveren. In de lagere bakstenen vleugel ter linkerzijde bevindt zich de regentenkamer met een schouw met tegeltableau (circa 1790).

2020-01-02

Wees- en armenhuis in Amsterdam

Het voorm. wees- en armenhuis (Akerpolderstraat 9-47) is een drielaags pand met neorenaissance-elementen, in zijn huidige vorm daterend van circa 1910.

2020-01-02

Het voorm. wees- en armenhuis in Velsen

(Torenstraat 2), gebouwd in 1767-'69 naar plannen van Jacob Gaykema, is een L-vormig herenhuis met licht vooruitstekende middenpartij en een omlijste ingangspartij. Sinds 1967 dient het gebouw deels als onderdak voor een vrijmetselaarsloge.

2020-01-02

Het voorm. wees- en armenhuis in Winkel

(Bosstraat 36) kwam in 1872 tot stand met flauw hellend dak en gesneden windveren en diende tot 1912 als zodanig. Vanaf 1928 was het geruime tijd een bejaardentehuis.

2020-01-02

Het voorm. armenhuis in Tjamsweer

Het voorm. armenhuis (Ds. Syperdapad 8-14) is een eenlaags pand met geprononceerde ingangspartij en doorgaande, gemetselde wenkbrauwen boven de vensters. Het neoclassicistische pand werd in 1873 gebouwd.

2020-01-02

Het voorm. Luth. wees- en armenhuis in Zaandam

(Vinkenstraat 36) , gebouwd in 1861 naar een sober neoclassicistisch ontwerp van L.J. Immink, is een tweelaags pand met mezzanino en een kap met Philibertspanten. Het tehuis is in 1910 verbouwd en uitgebreid.

2020-01-02

Het voorm. armenhuis in Eenum

Het voorm. armenhuis (Oosterwijtwerdweg 2) is een eenlaags pand met geprononceerde ingangspartij en doorgaande, gemetselde wenkbrauwen boven de vensters. kersenpff Het neoclassicistische pand werd in 1876 gebouwd.

2020-01-02

Het voorm. Armenhuis in Hornhuizen

Het voorm. Armenhuis (Tammingastraat 40) is een langgerekt eenlaags pand met rondboogvensters en wolfdak, gebouwd rond 1850.

2020-01-02

Het voorm. wees- en armenhuis in Broek in Waterland

(Leeteinde 16) is een eenlaagspand met natuurstenen middenrisaliet en hoekpilasters, gebouwd in 1775 als ‘diaconiehuis’ naar ontwerp van Abraham van der Hart. In de twee lage zijvleugels aan de achterzijde waren armenwoningen ondergebracht. De regentessenkamer bevat een schoorsteenmantel met stucwerk in Lodewijk XVI-stijl (Anthonie Ziesenis). Het bovendeurstuk met geschilderd vers is van de schilder en dichter Johannes Le Francq van Berkhey. In 1951 heeft het gebouw zijn oorspronkel...

2020-01-02

Het voorm. Armenhuis in Maastricht

Het voorm. Armenhuis (Grote Looiersstraat 17) kwam in 1755-'57 tot stand op basis van een testamentaire schenking van kanunnik Max Hendrik Salden. In 1794 werd het gebouw ingericht tot militair hospitaal. Later volgden andere bestemmingen, waaronder die van stadsarchief (1977 tot 1999). Het zeer brede drielaags pand heeft een gebogen lijstgevel met een gebogen fronton en een hardstenen ingangsomlijsting in Lodewijk XV-vormen met zijlichten en een stichtelijke tekst. Het interieur bevat ee...

2020-01-02

Het voorm. armenhuis in Lellens

Het voorm. armenhuis (Borgweg 22-24), volgens de gevelsteen gesticht in 1852, bestaat uit een rij van oorspronkelijk vier woningen die tot dubbele woning zijn verbouwd.

2020-01-02

Het voorm. armenhuis in Anloo

Het voorm. cbuxt armenhuis (Lunsenhof 2-4) is een met riet gedekt, langgerekt eenlaagspand uit circa 1850 met daarin enkele kleine woningen en een schuurgedeelte.

2019-03-21

Armenhuis

Armenhuis - De oorsprong der armenhuizen ligt in de bestrijding der bedelarij en landlooperij, welke na de M.E. krachtdadig in de Ned. werd ter hand genomen. Aangezien ondersteuning van bedelaars en zwervers onjuist werd geacht, daar deze de onmaatschappelijke elementen deed volharden in hun levenswijze, zocht men naar een anderen vorm van hulp. Dezen vond men in inrichtingen, waar de invaliden, bedelaars, zwervers werden opgenomen en te werk gesteld: deze armenhuizen hadden sterk het karakter v...

2020-01-02

Het voorm. armenhuis in Noardburgum

armenhuis (Dr. Ypeylaan 8) is een langgerekt tweebeukig eenlaagspand uit 1843. Momenteel is het een klompenmakerij annex museum.

2020-01-02

Het voorm. Diakonie Armenhuis in Midlaren

Het voorm. Diakonie Armenhuis (Groningerstraat 34-34g) is volgens de gevelsteen in 1835 gesticht, in 1925 herbouwd en in 1987 verbouwd. Het langgerekte dwarse pand met zadeldak bevat zeven woningen.

2018-06-22

Armenhuis

Armenhuis - In de Middeleeuwen waren het de Huiszittenmeesteren, die de christelijke naastenliefde betrachtten tegenover de armen en hun gaven uitdeelden in de Huiszittenhuizen*. Het oudste, van stadswege in 1613 gestichte armenhuis, het Aalmoezeniershuis, waarin de armen zich vrijwillig ter verzorging konden laten opnemen, had echter tevens tot taak de bedelaars in de stad op te sporen. Het wijdde zich dus tegelijkertijd aan bestrijding van armoede en bedelarij. Deze laatste taak had het gekreg...

2018-12-06

WEES

WEES - m. en v. (weezen), WEEZE, v. (-n), kind dat vader of moeder of beiden verloren heeft: heele of halve weezen, die beide ouders of één van beide verloren hebben: vaderlooze wees, moederloozewees. WEESJE, o. (-s), jonge wees.

2019-01-17

Rijp (de)

Rijp (de) - gem. in N.-Holl. ; 371 H.A., meest laagveen, overigens kleigrond (in de drooggelegde meren). De gem. telt 1400 inw. Zij bevat alleen het dorp de Rijp, 6 K.M. ten N.W.van Purmerend. Oudtijds was het een buurtschap, tot Graft behoorende, maar door de walvisch- en haringvangst nam het snel in bloei toe en werd in 1607 zelfstandig. Het dorp had veel van groote branden te lijden (o. a. in 1654), maar herstelde zich telkens. Het is nog een aanzienlijke plaats, met 1200 inw.; scheepsbouw, h...

2019-06-08

armenhuis

armenhuis - Instellingen voor opsluiting en arbeid voor arme mensen, zwervers, en gehandicapten of arme bejaarden van de 17e tot en met de 19e eeuw in Europa en Amerika. Armenhuizen vervielen uiteindelijk tot plekken waar schooiers, criminelen, zwakken, ouderen en geesteszieken werden gedumpt. Gebruik 'verbeterhuizen (instellingen)' voor soortgelijke instellingen voor het straffen en heropvoeden van criminelen. Gebruik 'armengestichten (instellingen)' voor instellingen die li...

2019-07-10

wees

stille agent, jongens, daar komt een wees aan.