Wat is de betekenis van Heilige Geest?

2023-12-11
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Heilige Geest

Heilige Geest - Zelfstandignaamwoord 1. (religie) God de geest, de derde persoon van de goddelijke Drie-eenheid Mani, de stichter van het manicheïsme, beschouwde zichzelf als de Heilige Geest die troost brengt en wiens komst door Jezus was voorspeld.

2023-12-11
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Heilige geest

de derde Persoon van de drieënige God; zie Drievuldigheid.


Direct alle 13 resultaten bekijken?

Start nu je gratis proefperiode!

2023-12-11
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Heilige Geest

de derde Persoon van de H. → Drieëenheid, waarlijk God, gelijk de Vader en de Zoon. Hem worden bijzonder de goddelijke liefde toegeschreven (omdat Hij van den Vader en den Zoon voortkomt door de liefde) en de uitdeeling der genaden (omdat dit het grootste bewijs is van Gods liefde tot ons). De H. Geest heiligt en bestuurt de → H. Ker...

2023-12-11
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

HEILIGE GEEST

zie Geest.

2023-12-11
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Heilige Geest

de derde Persoon van de H. Drievuldigheid, met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God. In tegenstelling met het Oosterse Christendom wordt door de Kerken van het Westen beleden dat de H. G. niet alleen van de Vader, maar ook van de Zoon uitgaat.

2023-12-11
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

HEILIGE GEEST

(1, Rooms-Katholiek). De „Geest Gods” wordt in het O.T. beschreven als het beginsel van het leven, vooral op het godsdienstig plan. Hij vernieuwt ook het zedelijk leven en rust bij uitnemendheid op de aangekondigde Messias (Zie Van Imschoot, Bijb. Woordenboek, 474 ss.). Pas in het N.T. verschijnt de H. Geest als afzonderlijke, de...

2023-12-11
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Heilige geest

derde goddelijke persoon van de → Drieéenheid. Werd volgens Handelingen 2 o/d Christengemeente uitgestort n/d Hemelvaart v. Jezus.

2023-12-11
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Heilige Geest

('heiləgə) m. derde persoon der H. Drieëenheid. → gave.

2023-12-11
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Heilige Geest

in de christelijke geloofsbelijdenis de derde persoon van de →triniteit, de andere helper, die uitgaat van de Vader en de Zoon, zich van hen onderscheidt en als derde persoon in de goddelijke drieëenheid wordt beleden. De werkzaamheid van de Heilige Geest wordt in het NT bij voorkeur door middel van symbolen aangeduid: de duif, als symboo...

2023-12-11
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Heilige geest

Heilige geest - zie GEEST.

2023-12-11
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Heilige geest

(lat. Spiritus Sanctus) als derde persoon der H. Drievuldigheid, een essentiëel geloofsartikel der christelijke leer. In het Oude Testament wordt de naam „Geest Gods” of „Geest des Heeren” allereerst gebruikt voor den levendmakenden adem Gods, die het op zichzelf levenlooze stof vormt en bezielt. In het Nieuwe Testament...

2023-12-11
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Heilige geest

Deze uitdrukking vinden wij in het Oude Testament slechts op een drietal plaatsen (in de Psalmen en bij Jesaia), terwijl zij in het Nieuwe dikwijls voorkomt. In het Oude gebruikt men daarvoor gewoonlijk „De geest Gods” of „De geest des Heeren”, welke spreekwijzen men in het Nieuwe desgelijks aantreft. Daarmede bedoelde men aanvankelijk den scheppen...

2023-12-11
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Heilige Geest

een der drie personen van de Heilige Drieèenheid, een leerstuk, bij de eerste Christenen onb&end tot op Athanasius (4e eeuw). Toen werd de gelijkheid in wezen en waarde der drie personen, waaruit de godheid der Christenen bestaat, uitgesproken. Macedonius, bisschop van Constantinopel, en zijne aanhangers, die zich daartegen verklaarden,...