Wat is de betekenis van handvest?

2019
2023-02-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

handvest

handvest - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch), (politiek) een document of oorkonde waarin de grondrechten van een organisatie vastgelegd worden Dat staat uitdrukkelijk in het handvest vermeld. Woordherkomst samenstelling van hand en vest Verwante begrippen charter, vracht...

Lees verder
1990
2023-02-07
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

handvest

handvest - Meestal verzegelde documenten waarin bepaalde rechten worden vastgesteld, de doelstellingen en de principes van een pas opgezette entiteit uiteen worden gezet en waarin dikwijls officiële afspraken worden gemaakt en speciale privileges of vrijstellingen worden toegekend.

1981
2023-02-07
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Handvest

grondwet. Het Handvest der Verenigde Naties is vastgesteld op de conferentie van door president Roosevelt uitgenodigde vrije (niet-dictatoriaal geregeerde) staten te San Francisco op 26 juni 1945. In april daarvóór is Roosevelt overleden.

Lees verder
1973
2023-02-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

handvest

o. (-en), 1. Middelned. term voor oorkonde of akte, vooral wanneer deze een privilege bevatte; 2. (20e eeuw) internationaal verdrag waaraan een groot aantal landen deelneemt, overeenkomend met het Engelse charter: het Handvest van de Verenigde Naties.

1950
2023-02-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Handvest

v. (-en), eigenhandig ondertekende oorkonde, inz. een door de landsheer uitgevaardigd stuk waarbij rechten worden vastgesteld of voorrechten verleend, privilege; — stuk waarin rechtsbeginselen zijn vastgelegd : het handvest van de Volkenbond, van San Francisco (1945).

1949
2023-02-07
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Handvest

oorspr. elke schriftelijke acte; later speciaal van de landsheer uitgaande bij verlening van rechten, b.v. stadsrecht; z Privilege.

1937
2023-02-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

handvest

v. en o. handvesten (eig. wat door handtekening bevestigd of vast is geworden: ondertekende oorkonde, keur; inz. privilege).

1937
2023-02-07
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Handvest

Geschiedkundige benaming voor een onderteekende oorkonde, een eigenhandig geschreven verklaring van den landsheer, waarbij eenig recht werd vastgesteld. Het woord handvest beduidt dus een vastheid door bekrachtiging met de hand. Voorts verstond men onder handvesten ook verordeningen van den graaf. Een handvest van Graaf Albrecht van 1384 bepaalde,...

Lees verder
1933
2023-02-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Handvest

Keur, Pact, Convenant, de oprichtingsacte v/d Volkenbond, voor in het Verdrag v. Versailles en de voornaamste andere vredesverdr. (zie ook: Privilegie).

1933
2023-02-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Handvest

Handvest - of charter, in het alg. een eigenhandig onderteekende of bezegelde schriftelijke acte; ➝ Oorkonde. In deze beteekenis in Vlaanderen gebruikelijk, waar men er zelfs nog andere soorten van stukken onder verstaat. In engeren zin is het een oorkonde, waarbij de landsheer aan een stad of ander lichaam rechten verleent, zooveel als privilege....

Lees verder
1930
2023-02-07
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

handvest

o. (-en) [vest, vast] oorkonde, keur, privilege door handslag of handtekening bevestigd.

1928
2023-02-07
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Handvest

werd vroeger genoemd iedere schriftelijke acte, die voorzien was van een handtekening of zegel. Daar de landsheren echter de rechten of privilegiën, die zij aan een stad of een vereniging schonken, bekrachtigden door zo’n handvest, kreeg het woord handvest langzamerhand vooral de betekenis van privilegie.

1908
2023-02-07
Vivat

Schrijver op Ensie

Handvest

plaatselijke wet, door den landsheer veelal bij wijze van een gunst of belooning aan een stad als anderszins gegeven en alleen daar van kracht; stedelijke keur, privilege. Ook: handteekening ter bekrachtiging van een privilege.

1870
2023-02-07
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Handvest

Handvest noemt men eene oude oirkonde, waarbij door een vorst aan deze of gene stad bepaalde vrijheden en regten werden toegekend. De handvesten vormen eene belangrijke bron voor de kennis van de opkomst der steden en van hare verhouding tot de beheerschers des lands.