Wat is de betekenis van Handelsstatistiek?

1973
2021-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

handelsstatistiek

v. (-en), statistiek betreffende de binnenen buitenlandse handel. (e) Met betrekking tot de buitenlandse handel worden (grotendeels op basis van aan de douane te verstrekken gegevens) de inen uitvoer van goederen door een land naar hoeveelheid en waarde geregistreerd. Hierbij vindt een onderverdeling plaats naar goederensoort en naar land van herko...

Lees verder
1950
2021-12-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Handelsstatistiek

v. (-en).

1937
2021-12-06
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

handelsstatistiek

v. handelsstatistieken (voorstelling in cijfers van de staat van de handel in een bepaalde plaats, land enz ); ook: handel statistiek.

1916
2021-12-06
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Handelsstatistiek

Handelsstatistiek - Omtrent den binnenlandschen handel verschaft deze in den regel weinig gegevens. Veelal toch houdt zij nauw verband met de heffing van grensrechten. Dus houdt zij zich in hoofdzaak bezig met den in-, uit- en doorvoer. Zoo ook hier te lande. De cijfers onzer h.st. zijn te vinden in de Stat. van den In-, Uit- en Doorvoer, door het...

Lees verder
1910
2021-12-06
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Handelsstatistiek

Handelsstatistiek - dat deel der algemeene statistiek, dat zich ten doel stelt, alles wat tot het gebied van den handel behoort, opzettelijk te beschouwen; zij is echter evenals de statistiek der producten nog zeer onvolkomen. De eigenlijke in- en uitvoer van koopwaren in de verschillende landen is, voorzoover deze niet aan tolrechten onderworpen z...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten