2019-09-17

Haase

Haase. Onder dezen naam vermelden wij: Heinrich Gottlob Friedrich Christian Haase, een verdienstelijk Duitsch letterkundige. Hij werd geboren te Magdeburg den I4den Januarij 1808, studeerde te Halle, Greifswald en Berlijn in de letteren, vestigde zich als leeraar te Berlijn en te Charlottenburg en zag zich in 1834 verplaatst als adjunct naar Schulpforta. Als betrokken in de studentenvereenigingen, werd hij in 1835 van zijn ambt ontzet en in 1836 tot eene 6-jarige vestingstraf veroordeeld, doch h...

Lees verder
2019-09-17

Haase

Haase - (Mr. Hugo), Duitsch staatsman, geb. 1863 te Allenstein (O.-Pr.), overl. te Berlijn 1919, tengevolge van een aanslag door een krankzinnige, studeerde te Koningsbergen, waar hij eenige jaren practiseerde, was van 1897—1907 en van 1913—18 lid van den Rijksdag en trok in die functie al spoedig de aandacht als ijverig sociaal-democraat, nog meer bij ’t uitbreken van den wereldoorlog, toen hij met 13 zijner genooten in de soc.-democratische partijvergadering tegen do oorlogscredieten ste...

Lees verder
2019-09-17

Haase

Haase - Oostelijke zijrivier van de Eems, welke bij Meppel in die rivier stroomt. Hier bedwong Karel de Groote den laatsten opstand der Saksers onder Widukind door een groote overwinning in 783.