2019-11-22

Grond

In het recht wordt de grond aangemerkt als onroerende zaak en bestaat het uit meer dan slechts de bovengrond. Indien er in het recht over onroerende zaken gesproken wordt, is het aannemelijk dat er wordt gesproken over de grond. De grond is immers het voorbeeld van een onroerende zaak ingevolge artikel 5:20 van het Burgerlijk Wetboek. De grond bevat - in tegenstelling tot de heersende opvatting - niet slechts de bovengrond. In het recht wordt de eigenaar van de bovengrond, tevens aangemerkt als...

2019-11-22

Grond

Heilige grond, gewijde plaats; ruimer: plaats of terrein met een bijzondere waarde voor iemand, plek die niet aangetast mag worden. Het is niet zeker maar ook niet uitgesloten dat de volgende bijbelplaats ten grondslag ligt aan deze uitdrukking. Het betreft de geschiedenis van de roeping van Mozes bij het brandende braambos. God roept Mozes vanuit de braamstruik, en als deze dichterbij komt klinkt het: ‘Kom niet dichterbij: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is he...

2019-11-22

Grond

Grond is vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 mm.

2019-11-22

grond

grond - zelfstandig naamwoord 1. bodemlaag waarin planten en bomen groeien ♢ er zit te weinig grond in deze plantenbak 1. groente van de koude grond [niet in de kas gekweekt] 2. oppervlakte van de aarde ♢ er is geen stoel meer, ga maar op de grond zitten 1...

2019-11-22

grond

→ vloer

2019-11-22

Grond

GROND, m. (-en), de bodem waarop wij leven, de oppervlakte der aarde: eeuwenoude beuken met takken, die neerhingen tot den grond; de grond was met bloemen bedekt; — laag bij den grond blijven, zich laag bij den grond houden, (fig.) geen buitensporige dingen doen, (ook) geen hoogvlieger zijn; — de begane grond, de natuurlijke oppervlakte van het terrein, het maaiveld; — iets met den grond gelijk maken, het slechten, sloopen; — een gebouw voor (of tegen) den grond gooien, het afbreken, slo...

2019-11-22

Grond

Grond - 'iemand de grond intrappen': op brutale wijze doen vallen.

2019-11-22

grond

grond - Zelfstandignaamwoord 1. een bepaald stuk van het aardoppervlak De projectontwikkelaar heeft die grond gekocht om huizen op te bouwen. 2. de stof van het aardoppervlak waarop planten en bomen groeien De jongen zat de hele dag met zijn handen in de grond. 3. het aardoppervlak in algemene zin Na een lange vliegreis stonden we eindelijk weer op de gro...

2019-11-22

Grond

Grond - 1) is de bovenste kruimelige laag van de vaste oppervlakte der aarde. Ze vormt het medium, waarin de plantenwortels zich verspreiden. Uit een cultuuroogpunt verdeeld in „bovengrond” (de bouwvoor of teellaag) en den daaronderliggenden „ondergrond”. De samenstelling en toestand van beide lagen, doch vooral van den bovengrond hebben grooten invloed op den plantengroei. In verband daarmede onderscheidt men naar het hoofdbestanddeel verschillende grondsoorten, zooals zandgr. met minde...

2019-11-22

Grond

Grond - (Lat.: ratio) (philos.), in het algemeen datgene, waarop iets anders berust; meer in het bijzonder denkbeginsel of principe van kennis (➝Beginsel). Als zoodanig strekt het zich verder uit dan het begrip oorzaak, dat veeleer uitsluitend zijnsbeginsel beteekent: niet enkel de oorzaak, maar ook het ➝gevolg kan immers kenbeginsel zijn. Er kunnen daarom bijv. wel gronden aangewezen worden voor het Godsbestaan, maar geen oorzaken.Het beginsel van voldoenden grond, door Leibniz als fundamen...

2019-11-22

grond

De verwensing zak in de grond weg! heeft als gevoelswaarde ‘ik ben woedend, verontwaardigd over je gedrag of handelswijze, ik veracht je en wil niets meer met je te maken hebben, hoepel op’. zie zakken.

2019-11-22

grond

(Z.A.) m. gruis.