Wat is de betekenis van Grond?

2020
2022-10-02
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

grond

Het begrip grond heeft 8 verschillende betekenissen: 1) aardoppervlak of vloer. de oppervlakte waarop we gaan en staan, hetzij de aardoppervlakte of de vloer van een vertrek. 2) bovenste aardlaag. bodemlaag waarin de planten groeien; bovenste aardlaag; bodem. 3) aarde. vaste stof, vaak een grofkorrelig en donker mengsel van d...

Lees verder
2019
2022-10-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

grond

grond - Zelfstandignaamwoord 1. een bepaald stuk van het aardoppervlak De projectontwikkelaar heeft die grond gekocht om huizen op te bouwen. 2. de stof van het aardoppervlak waarop planten en bomen groeien De jongen zat de hele dag met zijn handen in de gron...

Lees verder
2018
2022-10-02
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

grond

grond - zelfstandig naamwoord 1. bodemlaag waarin planten en bomen groeien ♢ er zit te weinig grond in deze plantenbak 1. groente van de koude grond [niet in de kas gekweekt] 2....

Lees verder
2017
2022-10-02
Bodemrichtlijn

Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grond

Grond is vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 mm.

2017
2022-10-02
Voetballers

Jargon & Slang van Voetballers

Grond

Grond - 'iemand de grond intrappen': op brutale wijze doen vallen.

2013
2022-10-02
Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Grond

In het recht wordt de grond aangemerkt als onroerende zaak en bestaat het uit meer dan slechts de bovengrond. Indien er in het recht over onroerende zaken gesproken wordt, is het aannemelijk dat er wordt gesproken over de grond. De grond is immers het voorbeeld van een onroerende zaak ingevolge artikel 5:20 van het Burgerlijk Wetboek. De grond beva...

Lees verder
2008
2022-10-02
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

grond

→ vloer

2004
2022-10-02
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema

grond

- ten gronde, in essentie, de kern van de zaak. De vrouwen bedelen, de mannen klussen waar mogelijk bij, maar ten gronde is het einde van de bewoners nabij. - DM, 04-01-2003.

Lees verder
2000
2022-10-02
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Grond

Heilige grond, gewijde plaats; ruimer: plaats of terrein met een bijzondere waarde voor iemand, plek die niet aangetast mag worden. Het is niet zeker maar ook niet uitgesloten dat de volgende bijbelplaats ten grondslag ligt aan deze uitdrukking. Het betreft de geschiedenis van de roeping van Mozes bij het brandende braambos. God roept Mozes vanuit...

Lees verder
1997
2022-10-02
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

grond

De verwensing zak in de grond weg! heeft als gevoelswaarde ‘ik ben woedend, verontwaardigd over je gedrag of handelswijze, ik veracht je en wil niets meer met je te maken hebben, hoepel op’. zie zakken.

Lees verder
1973
2022-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

grond

m. (-en), 1. de bodem waarop men leeft, de oppervlakte van de aarde: de dreunt; takken die neerhingen tot de —; de was met bloemen bedekt; laag bij de blijven, zich laag bij de houden, (fig.) geen buitensporige dingen doen, (ook) geen hoogvlieger zijn; laag bij de — (van uitingen), plat, niet verheven; de begane —, de natuurlijke...

Lees verder
1963
2022-10-02
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar

grond

(de, -en), 1. (veroud.) plantage in beperkte zin, dus het met plantagegewassen (d.w.z. voor de export) beplante gedeelte (i.t.t. delen met voedingsgewassen voor eigen gebruik, met bedrijfsgebouwen e.d.). Ik zal je dat Werk wel wyzen , het is niet kwaad, de Meiden in het huis hebben het altyd beter als in de Grond, zy Eeten lekker Eeten en zy Slaap...

Lees verder
1954
2022-10-02
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Grond

Materiaal waaruit de bodem is opgebouwd. Ook gebruikt in de betekenis van bodem, grondsoort enz. Vaak worden de woorden grond en bodem en hun samenstellingen door elkaar gebruikt. In de moderne bodemkundige lit. vindt men de woorden grond en bodem voorn. gebruikt in de eerst aangegeven betekenis. In vele gevallen hebben het woord grond en de daarme...

Lees verder
1952
2022-10-02
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Grond

s., groun; (bodem), boaijem, boom, ierde; (aarde), modder, ierde; vaste —, tichte groun; — voelen, groun, boaijem hawwe, krije; tegen desmijten, tsjin de flakte bruije; op goede -en steunend, grounich; te -e gaan, to lider, nei de groun, nei beppekelder, nei gychem...

Lees verder
1950
2022-10-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Grond

m. (-en), I. de bodem waarop wij leven, de oppervlakte der aarde: de grond dreunt; takken, die neerhingen tot de grond; de grond was met bloemen bedekt; - laag bij de grond blijven, zich laag bij de gr(md houden, (fig.) geen buitensporige dingen doen, (ook) geen hoogvlieger zijn; laag bij de grond (van uitingen), plat, niet v...

Lees verder
1949
2022-10-02
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Grond

in de betekenis van aarde, is een aan de oppervlakte der aarde optredend, door verwering ontstaan mengsel van gesteente- en mineraal fragmenten, vermengd met organische bestanddelen.

1948
2022-10-02
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

grond

(Z.A.) m. gruis.

1937
2022-10-02
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

grond

m. in bet. 1 en 2 gronden (1 oppervlakte der aarde; 2 aardlaag v. e. bepaalde soort; 3 een veld, akker, weide, land; 4 de stof der aardschors, aarde; 5 bodem onder het water; bedding v. e. rivier, de zee enz.; 6 grondslag;steun, beginsel, aanleiding; 7 diepste deel van iets; fig. kern; 8 schets; 9 Z.-N. droesem); 1. op de grond vallen; de begane gr...

Lees verder
1933
2022-10-02
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Grond

bovenste laag v/h aardoppervlak onderscheiden in zandgrond (80% of meer zand), kleigrond (bijna vrij v. zand), leemgrond (bevat veel zand), mergelgrond (klei en zand, vermengd met kalk), kalkgrond (bevat koolzure kalk), veengrond (30% of meer → humus). Op de teelaarde wordt de landbouw uitgeoefend. → Bodem.

Lees verder
1933
2022-10-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Grond

Grond - (Lat.: ratio) (philos.), in het algemeen datgene, waarop iets anders berust; meer in het bijzonder denkbeginsel of principe van kennis (➝Beginsel). Als zoodanig strekt het zich verder uit dan het begrip oorzaak, dat veeleer uitsluitend zijnsbeginsel beteekent: niet enkel de oorzaak, maar ook het ➝gevolg kan immers kenbeginsel zijn. Er kunne...

Lees verder