Wat is de betekenis van Goede werken?

1973
2021-03-03
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

goede werken

term uit de christelijke theologie, m.n. in de rooms-katholieke opvatting, aanduidende de zedelijk goede daden van een vrij wezen; toegespitst de daden die verdienstelijk zijn voor het heil in het hiernamaals. Sinds de 16e eeuw vormden de goede werken een twistpunt tussen de rooms-katholieke en reformatorische kerken, waarbij de laatste in het alge...

Lees verder
1955
2021-03-03
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

GOEDE WERKEN

duiden in het algemeen spraakgebruik wel speciaal op het uiterlijke werk, waaronder vnl. de werken van naastenliefde worden verstaan, hetzij deze uit christelijke charitas of uit natuurlijke liefde tot de evenmens (philanthropie) worden gesteld. Wat de theologische taal betreft, heeft de term enerzijds een bredere, anderzijds een smallere betekenis...

Lees verder
1949
2021-03-03
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Goede werken

volgens de katholieke leer werken, die verdienstelijk zijn voor de eeuwige zaligheid. Vereisten zijn: zedelijk goed, vrijwillig, bovennatuurlijk om hun beweegreden alsmede door de hulp der genade van bijstand en volbracht in staat van heiligmakende genade.

1933
2021-03-03
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Goede werken

Goede werken - In het alg. spraakgebruik verstaat men onder g.w. vnl. werken van naastenliefde, hetzij deze dan uit bovennatuurlijke beweegreden (Christelijke charitas) hetzij uit motieven van natuurlijke liefde tot den evenmensch voortkomen (philanthropie). In theologischen zin zijn g.w. de werken des heils. Ofschoon de theologie ook g. w. erkent...

Lees verder
1926
2021-03-03
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Goede werken

De Heilige Schrift maant tot het doen van goede werken met den sterksten drang aan. Heel de Schrift is vol van aanprijzingen van de vreeze des Heeren, die het beginsel van alle wijsheid is en van de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zal zien. Maar ook de uitdrukking-zelve „goede werken” komt veelvuldig in de Schrift voor, met...

Lees verder
1916
2021-03-03
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Goede werken

Goede werken - in bepaalden zin: kerkelijke handelingen, als gebeden, aalmoezen. In de R.K. Kerk wordt hierop de nadruk gelegd, vooral onder den invloed van het Jesuïtisme, dat de faktoren van omstandigheden en gevolgen, schade en voordeel in hooge rekening bracht. De noodzakelijkheid (tot zaligheid) der goede werken (bij het geloof) en in verband...

Lees verder
1870
2021-03-03
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Goede werken

Goede werken (bona opera) zijn volgens de Protestantsche Kerkleer zoodanige zedelijke handelingen, welke uit een innig geloof en uit dankbaarheid jegens God voortvloeijen, zoodat degene, die ze volbrengt, geenerlei aanspraak maakt op belooning. Óm de eigengeregtigheid zoo veel mogelijk te vernietigen, hebben de Hervormers de waarde der goede werken...

Lees verder