Wat is de betekenis van Gilden?

2019
2021-07-29
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gilden

gilden - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord gilde gilden - Werkwoord 1. meervoud verleden tijd van gillen ♢Wij gilden ♢Jullie gilden ♢Zij gilden Synoniemen gildes

Lees verder
2017
2021-07-29
Rijksmuseum

The Rijksmuseum is the Museum of the Netherlands.

Gilden

Een gilde is een vereniging van mensen met hetzelfde doel of hetzelfde beroep. Gilden ontstonden in de vroege Middeleeuwen. Er waren liefdadigheidsgilden, maar ook gilden voor kooplui, ambachtslieden, kunstenaars en schutters. Zonder het gildelidmaatschap mocht een ambachtsman zijn beroep niet uitoefenen. De leden moesten zich houden aan kwaliteits...

Lees verder
1994
2021-07-29
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Gilden

Gilden, beroepsorganisaties van ambachts- en kooplieden. Gilden ontstonden in de loop van de 11e eeuw door de opleving van de handel in handelscentra in Noord-Frankrijk, Rijnland, Engeland en de Nederlanden. De oudste gilden zijn meestal die van de kooplieden; in veel steden werden ze → hanze of ansa genoemd. De gilden kenden eigen statuten, bestuu...

Lees verder
1985
2021-07-29
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

GILDEN

broederschappen met oude gebruiken en tradities; nog bestaand als schuttersgilden, voorzien van vaandels en trommen. De huidige gilden streven geen concrete doeleinden meer na, maar vormen wel een stuk folklore. Op het vasteland worden in de 8e eeuw reeds gilden genoemd; over het algemeen wordt echter aangenomen, dat de schuttergilden, die nu nog b...

Lees verder
1981
2021-07-29
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gilden

verenigingen van ambachtslieden en kooplieden, die van de overheid het monopolie hadden gekregen hun bedrijf uit te oefenen. Middeleeuwen In de Nederlanden komen gilden vanaf de 11e eeuw voor. De koopliedengilden zijn meestal de oudste: zij droegen in vele steden de naam hanze of ansa. De verbondenheid van de koopliedengilden bleek vooral tijdens...

Lees verder
1954
2021-07-29
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

Gilden

in de Stad, geregeld in het Oldermansboek, 1433. Ze stonden onder 3 bouwmeesters, één uit de Raad en twee uit de gilden. Ze kwamen allengs tot grote macht, gelijk bleek in 1454. Toen besloot de Raad, goederen in te kopen op de markt en weder te verkopen ten voordele van de Stad. De gilden verzetten zich onder leiding va...

Lees verder
1949
2021-07-29
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gilden

in de Middeleeuwen organisaties van personen, die hetzelfde beroep uitoefenen, i.c. handelaren en handwerkers. Het waren gesloten corporaties: alleen leden van het G. werden tot een bepaald beroep toegelaten. Om lid of „meester” te worden moest men een leertijd doorlopen en een proefstuk maken. Te voren was men „gezel”, nog...

Lees verder
1928
2021-07-29
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gilden

Gilde is een oud Germaans woord, dat in de Middeleeuwen gebruikt werd, om een vereniging aan te duiden van burgers tot bevordering hunner gemeenschappelijke belangen of tot het verlenen van bijstand aan elkaar in godsdienstige of (en) maatschappelijke aangelegenheden. De oorsprong der gilden is niet bekend; op het vasteland worden zij het eerst gen...

Lees verder
1900
2021-07-29
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

gilden

Gilden zijn verenigingen van personen met hetzelfde beroep. In een gilde werd kennis en ervaring uitgewisseld. Nieuwe gildeleden werden opgeleid in het vak. Na een gedegen opleiding kon een leerling erkend worden als vakman met de titel gezel en uiteindelijk de titel "meester" verkrijgen na het doen van de gilde- of meesterproef. Het gild...

Lees verder
1870
2021-07-29
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gilden

Gilden is een oud Duitsch woord, hetwelk genootschap, vereeniging, corporatie beteekent. In den aanvang der middeleeuwen vereenigden zich vaak bijzondere personen om elkander regt en veiligheid te verschaffen, — zij vormden vaak den grondslag der steden. Toen deze begonnen te bloeijen, ontstonden aldaar afzonderlijke gilden of genootschappen van de...

Lees verder