Synoniemen van Gezelschap

2020-01-24

Gezelschap

Gezelschap - noemt men in de dierkunde het in elkanders omgeving leven van gelijksoortige of verschillende dieren, die op elkanders samenzijn gesteld zijn.

2020-01-24

Gezelschap

GEZELSCHAP, o. (-pen), het bijzijn van anderen uit verveling zoeken zij gezelschap; hij is zijn gezelschap waard, hij is onderhoudend; — iemand gezelschap houden, voor de gezelligheid bij hem blijven; — ik ben niet op zijn gezelschap gesteld, op zijn bijzijn: ik hoop niet, dat ik u met mijn gezelschap lastig val; hij is gaarne in het gezelschap van dames; — de persoon (of de personen) waarmede men samen is: hij had niemand tot gezelschap; dat is geen gezelschap voor u; — (spr.) goed geze...

2020-01-24

gezelschap

gezelschap - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-zel-schap 1. groep mensen die samen iets doen ♢ het gezelschap ging de Zaanse Schans bekijken 2. het samenzijn met anderen ♢ wie houdt oma vanavond gezelschap? 1. hij zoekt gezelschap [iemand om mee te praten]

2020-01-24

Gezelschap

zie Bond.

2020-01-24

gezelschap

gezelschap - Zelfstandignaamwoord 1. een groep mensen die iets gemeen hebben Het hele gezelschap was gezellig op skivakantie. 2. iemand ~ houden': bij iemand blijven die anders alleen zou zijn Ik kan je niet langer gezelschap houden, ik moet naar m'n werk. 3. een vereniging met een bepaald doel Er bestaat een gezelschap dat zich richt op de stu...

2020-01-24

GODGELEERD GEZELSCHAP

Fries (F.G.G.). Vereniging van gewoonlijk 25 theologen van verschillende richting, die sedert 1838 éénmaal per maand op vrijdag, meestal te Lwd., samenkomen.

2017-06-30

Repertoire-gezelschap

Een toneelgezelschap dat vooral toneelstukken speelt die tot het (→) klassieke repertoire worden gerekend. Deze toneelstukken worden (→) repertoirestukken genoemd, bijvoorbeeld de toneelstukken van Shakespeare.

2019-07-04

Gezelschap van Jezus

Gezelschap van Jezus - ➝ Jezuïeten.

2019-07-04

Gezelschap van Maria

Gezelschap van Maria - 1° ook Montfortanen genoemd, gesticht 1715 door den Zaligen Ludovicus Maria ➝ Grignion de Montfort te La Rochelle, voor apostolische werkzaamheden. De Congregatie telt 400 leden. In Ned. sinds 1880 te Schimmert, Meerssen en Oirschot. Moederhuis te S. Laurent-sur Sèvre (Vendée, Fr.). Hoofdhuis voor België te Leuven.Lit.: Kath. Ned. (I). 2° Ook Maristen genoemd, gesticht 1816 door den Eerbiedw. Johannes Claudin ➝ Colin te Lyon. Doel is navolg...

2018-06-22

Unica, Westersch Litterarisch Gezelschap

Unica, Westersch Litterarisch Gezelschap - Oudste studentenvereniging van A., werd in 1850 opgericht door een clubje predikanten met linkse ideeën en bovenal een grote liefde voor taal en literatuur. Tot 1975 vormde Unica een onderdeel van het Amsterdamse studentencorps en in datzelfde jaar opende het dispuut de deuren voor vrouwen en HBO-studenten. Sinds 1929 beheert Unica een pand aan de Reguliersgracht 34, dat als huisvesting dient voor de zogenaamde werkende leden. Een van de beroemdste led...

2019-07-04

Gezelschap van den Stillen Omgang

Gezelschap van den Stillen Omgang - te Amsterdam gesticht 1881 door C. A. J. Elsenburg en J. Lousbergh om den weg te maken, dien de Mirakelprocessie vóór de Hervorming volgde. In 1934 ruim 100 000 deelnemers, ook van buiten Amsterdam. De devotie werd bevorderd door mgr. B. H. Klönne, rector van het Begijnhof, die sinds 1887 voor de processiegangers een H. Mis opdroeg in het Begijnhof. De omgang wordt gehouden in den nacht van Zaterdag op Zondag na het Mirakelfeest. Om het...

2019-07-04

Gezelschap van het Goddelijk Woord

Gezelschap van het Goddelijk Woord - gesticht 1875 door Amold Janssen (het proces voor zijn zaligverklaring is 1935 begonnen) te Steyl voor de bekeering van China. Later werd de werkzaamheid uitgebreid ook over andere missiegebieden. In 1930 waren er 37 missiehuizen voor hoogere en lagere studies, waarvan in Ned. te Steyl, Uden, Soesterberg, Helvoirt en Teteringen, in België te Heide en Kalmthout. Lit.: Kath. Ned. (I).

2019-07-04

Gezelschap van Jezus, Maria en Jozef

Gezelschap van Jezus, Maria en Jozef - de Congregatie der Zusters van de H. Maagd Maria, gesticht 1822 te Amersfoort door Mathias Wolff S.J. Doel: onderwijs en liefdewerken. In 1840 werd het moederhuis overgebracht naar Engelen, 1871 naar Den Bosch. Het huis te Amersfoort werd een zelfstandige congregatie [➝ Zusters van O. L. Vr. (Amersfoort)]. Sinds 1898 in de missie in N.O.I. Sinds 1902 in Britsch-Indië. 80 huizen. Lit.: Kath. Ned. (III).

2019-11-14

Gezelschap van Katholieke Medische missionarissen

Congregatie van vrouwelijke religieuzen, 30 Sept. 1925 gesticht door Anna Dengel, een Tiroolsche doctor in de geneeskunde. Doel: uitzending van vrouwelijke missionarissen (artsen, verpleegsters, vroedvrouwen, apothekeressen), ten einde verloskundige, geneeskundige en geestelijke hulp te verleenen aan vrouwen en kinderen in die missiegebieden, waarin de man geen toegang tot haar heeft. De leden dezer congregatie hebben pauselijk verlof chirurgie en geneeskunde te studeeren en te beoefenen. Zetel:...

2020-01-02

GODDELIJK WOORD, Gezelschap van het

(Societas Verbi Divini, afk.: S.V.D.), is een congregatie van kloosterlingen (paters en broeders), in 1873 te Steyl (Ned. Limburg) gesticht door de Duitse priester Arnold Janssen. De congregatie stelt zich bijzonder ten doel het woord Gods te verkondigen in heidense landen en haar leden zijn dan ook in talrijke missiegebieden werkzaam. Om zijn uitzonderlijke verdiensten voor het missiewerk ontving het gezelschap het voor congregaties zeldzame privilege van de exemptie. Zij telde in 1954 in. tot...

2019-07-04

Gezelschap der Missionarissen van Afrika of Witte Paters

Gezelschap der Missionarissen van Afrika of Witte Paters - gesticht 1868 door kardinaal Charles Martial Allemand ➝ Lavigerie, aartsbisschop van Carthago en primas van Afrika, is een gezelschap van seculiere priesters, die zich door een belofte aan het gezelsch. voor hun leven verbinden. Doel: bekeering van Mohammedanen en heidenen in Afrika. In 1889 vestigde het Gezelschap zich in Ned., huize Gerra onder Haaren, sinds April 1892 te St. Charles, gemeente Bokstel. 1925 St. Paulus-College te Ster...

2019-04-28

Bond — bent — genootschap — gezelschap — maatschap¬pij — vereeniging

Eene samenwerking van onderscheiden personen tot een gemeenschappelijk doel. Vereeniging is het algemeene woord. Wanneer zulke vereenigingen eene gewichtige strekking hebben of vertakkingen hebben, dan dragen zij bij voorkeur den naam van genootschap of maat¬schappij. Gezelschap onderstelt eigenlijk gezellig samenzijn doch staat thans gelijk met vereeniging. Een leesgezelschap. Een schermgezelschap. Het zendelinggenootschap. Het historisch genootschap. De maatschappij der Nederlandsche lette...

2019-06-05

Gezelschap der Dochters van Jesus’ H. Hart

Congregatie, gesticht in 1872 door Maria → Deluil-Martiny. Doel: verspreiding van de vereering van het H. Hart. 9 huizen, in Nederland Koningsgaard te Nijmegen.Lit.: Kath. Ned. (II, 239).

2020-01-02

Het voorm. gebouw van het Gezelschap der Vrouwen van Nazareth in Vogelenzang

(Zilkerduinweg 375), ook wel ‘De Tiltenberg’ genoemd naar het gelijknamige duin, kwam in 1931 naar ontwerp van J. Stuyt tot stand voor de Graalbeweging, een R.K. vrouwelijke jeugdbeweging (opgericht 1929). Het sobere L-vormige tweelaagse gebouw heeft een hoger opgetrokken, torenvormig, trappenhuis met tentdak. De rond 1952 toegevoegde achtzijdige kapel met vierkante ombouw en aansluitende poortmuur is ontworpen door N. van der Laan en W.A.J. Hansen in de traditionalistische stijl va...

2019-10-16

Montfortanen

→ Gezelschap van Maria.