2020-01-24

Gewettigd

GEWETTIGD, bn. gerechtvaardigd het vermoeden is gewettigd, dat het geheele verhaal verzonnen is.

2020-01-24

gewettigd

gewettigd - Werkwoord 1. voltooid deelwoord van wettigen

2018-11-29

Sacramenteel

Sacramenteel - bn. tot het sacrament behoorende; (ook) aangenomen en door het gebruik gewettigd.

2017-03-27

circulatiebank

circulatiebank - De bank, meestal de centrale bank, die gewettigd is tot uitgifte van bankbiljetten.

2018-12-06

WETTIGEN

WETTIGEN, (wettigde, heeft gewettigd), wettig maken, verklaren ; geldig, echt verklaren : eene akte wettigen ; — een kind wettigen, een onecht kind als een echt, wettig kind aannemen en laten overschrijven ; — dat is door het gEbruik gewettigd. WETTIGING, v. (-en), het wettigen.

2019-02-02

Amoenomanie

Amoenomanie - Een gemoedstoestand, gekenmerkt door een licht-ziekelijke opgewektheid, welke door de omstandigheden niet gewettigd wordt.

2019-07-10

sakramenteel

sakramenteel - bn. en bw. tot het sakrament behoorende; (ook) aangenomen en door het gebruik gewettigd

2019-10-29

Paulette

Fransche wet van 1604, genoemd naar den ambtenaar Charles Paulet, waardoor de koopbaarheid der rechterlijke en administratieve ambten, die sedert de 15e e. bestond, gewettigd en geordend werd.

2016-12-30

Verkrijging van het Nederlanderschap door erkenning

In het bezit komen van de Nederlandse nationaliteit door niet-Nederlandse kinderen die voor het bereiken van de meerderjarigheid door een Nederlandse vader worden erkend of door zijn huwelijk worden gewettigd.

2017-03-31

Jules de Corte-bal

Jules de Corte-bal - bal die zo weinig punten oplevert dat de veronderstelling gewettigd lijkt dat er met de ogen dicht gespeeld werd. Genoemd naar de bekende blinde kleinkunstenaar.

2018-09-06

3. gerecht

3. GERECHT, bn. (-er, -st of meest-), behoorlijk, rechtmatig: de gerechte helft; — het gerechte deel, het deel dat iem. van rechtswege toekomt; — gerechtvaardigd, gewettigd gerechte haat, gerechte wraak; hij zal zijne gerechte straf niet ontloopen; — rechtvaardig gerechte Hemel, gerechte God (ook, met verzwakte bet., als tusschenwerpsel).

2019-01-17

Wettiging

Wettiging - Kinderen, buiten huwelijk verwekt (natuurlijke kinderen), met uitzondering van die in overspel of bloedschande geteeld, worden door het opvolgend huwelijk van hun vader en hun moeder gewettigd, wanneer deze hen, vóór het aangaan des huwelijks, wettiglijk hebben erkend, of wanneer die erkenning (zie ERKENNEN VAN EEN NATUURLIJK KIND) plaats heeft bij de akte van voltrekking zelve (art. 327 B. W.). Kinderen uit ouders, welke zonder dispensatie des Konings geen huwelijk mogen aangaan,...

2019-01-17

Afstamming

Afstamming - 1) van kinderen. Deze wordt onderscheiden in wettige en onwettige (natuurlijke), naar gelang de kinderen in of buiten huwelijk worden geboren. Bij opvolgend huwelijk kan een natuurlijk kind worden gewettigd (zie WETTIGING). Het aantal onwettige geboorten bedroeg in 1914 voor ons land 2.11% van het totaal, voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag resp. 4.10, 3.65 en 4.54%. De afstamming van wettige kinderen wordt bewezen door de akte van geboorte, in de registers van den Burgerl. Stand...

2020-01-08

Wraak

(moraaltheol.), berokkenen van kwaad of nadeel als straf voor een schuldige daad. De w. kan gewettigd en geoorloofd zijn, wanneer men daardoor de verstoorde orde herstelt of tracht te herstellen, bijv. het verbeteren beoogt van den zondaar, het voorkomen van verdere misdrijven, de beveiliging der anderen, rust en orde in de samenleving, handhaving van de rechtvaardigheid, enz. Zij is ongeregeld en zondig, wanneer zij onrechtmatig is (wanneer de straf onverdiend is of te zwaar, d.i. geen rekening...

2019-10-29

Onwettige kinderen

(Ned. en Belg. recht), ook onechte of natuurlijke kinderen. Onwettig is in het algemeen het kind, dat buiten echt verwekt en geboren is. O. k., met uitzondering van overspelige en bloedschennige, worden gewettigd door opvolgend huwelijk der ouders, mits deze erkennen voor of bij het huwelijk. Is dat verzuimd, dan kan in Ned. wettiging alleen geschieden door brieven van wettiging van den Koning na advies van den Hoogen Raad. Deze laatste wettiging is ook mogelijk van kinderen, wier ouders wegens...

2019-01-12

Nederlanderschap

Nederlanderschap. - Volgens art. 6 der Grw. moet de wet verklaren, wie Nederlanders en wie ingezetenen zijn. Tot 1893 geschiedde dit bij artt. 5 vv. B. W. Sindsdien is het onderwerp geregeld in een afzonderlijke wet, n.l. die van 12 Dec. 1892, Stb. 268, op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstel. gew. 31 Dec. 1920, Stb. 955. Volgens deze wet zijn Nederl. door geboorte 1) het wettig, gewettigd of door den vader erkend natuurlijk kind, waarvan tijdens de geboorte de vader den staat va...

2020-01-08

Geloofsvermogen

Uit de oude filosofie is door onze vaderen overgenomen de onderscheiding, die ook zeer zuiver en gewettigd is, tusschen actus en habitus; toegepast op het geloof: tusschen actus en habitus fidei; tusschen het geloof als daad en het geloof als vermogen, als hebbelijkheid (gelijk ook, op allerlei ander gebied, we onderscheid maken tusschen daad en vermogen, bijv. een klein kind spreekt nog niet daadwerkelijk, maar wordt wel geboren met het spraak-, het gezichtsvermogen, enz.). Op dit geloof als ve...

2019-01-17

Tweehandenkultuur

Tweehandenkultuur - In sommige landen, Engeland, Duitschland, bestaan groepen van menschen, die meenen, dat de beide handen van den mensch inderdaad gelijk zijn en tot gelijke ontwikkeling in staat zijn ; in tegenstelling met de overgroote meerderheid, die inderdaad verschillen tusschen rechts en links aanneemt (zie LINKSEN RECHTSHANDIGHEID). Zij trachten nu van jongs af de beide handen gelijkmatig te doen ontwikkelen en zoo den mensch tot een ambidexter individu te maken. Men bestempelt dit als...

2019-01-17

Assassijnen

Assassijnen - een naam door Westersche geschiedschrijvers gegeven aan eene ultra-sjiietische sekte in den Islam, die behalve door eene eigenaardige leer zich hierdoor kenmerkte, dat zij den sluipmoord met een politiek-religieus doel voor gewettigd hield en daarvan dikwijls gebruik maakte. Desniettemin moet de oorsprong van den naam niet in het Fransche assassiner gezocht worden, maar schijnt hij afgeleid te zijn van het Arabische woord hasjisj, dat hennep en een daaruit bereiden bedwelmenden dra...

2019-01-12

Overspel

Overspel, - vleeschelijke gemeenschap van een gehuwd man of een gehuwde vrouw met een ander dan zijn (haren) echtgenoot(e). Op grond van o. kan de andere echtgenoot echtscheiding vragen (art. 264 B. W.) en ook scheiding v. tafel en bed (art. 288 B. W.). Wie bij rechterlijk vonnis van o. is overtuigd, mag nimmer met den medeplichtige aan dat o. in het huwelijk treden (art. 89 B. W.). Ook kunnen zij over en weder noch uit testament noch bij wijze van schenking voordeel van elkander genieten (artt....