Wat is de betekenis van Gevoel?

2023-04-01
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

gevoel

gevoel - Zelfstandignaamwoord 1. een gewaarwording veroorzaakt door een prikkeling van het zenuwstelsel Door de koude had hij geen gevoel meer in zijn vingers. 2. een emotionele gewaarwording Dat riep gevoelens op van diepe vrees, zelfs wanhoop....

Lees verder
2023-04-01
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

gevoel

gevoel - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-voel 1. dat wat je voelt ♢ ik heb geen gevoel in dat been 1. ik heb gemengde gevoelens [ik weet niet wat ik ervan moet denken] ...

Lees verder
2023-04-01
Psychosociale gespreksvoering

Markus van Alphen (2015)

Gevoel

Gevoel - hierin speelt bewustzijn een belangrijke factor: een gevoel ontstaat op het moment dat een individu zich bewust wordt dat er een basisrespons getriggerd is.

2023-04-01
Lexicon antroposofie

Henk van Oort (2010)

Gevoel

Gerelateerd aan hart en longen waar de ritmische afwisseling van het wakkere denken en de slapende wil manifest wordt. Bij kinderen is het gevoel nog sterk gekoppeld aan de wil waardoor het kind een droombewustzijn heeft. Het kind gaat in feite nog helemaal in de wil op.

2023-04-01
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers (2017)

Gevoel

Onder dit begrip vallen zeer vele manieren waarop wij werkelijke of denkbeeldige situaties in de wereld of in onszelf kunnen ervaren. Men kan uitwendige zaken voelen (tafels, de warmte van het vuur), aanrakingen (van een hand, een speldeprik), inwendige zaken (een brok in de keel), de gevolgen van situaties (het ontbreken van een raadgever), fysiek...

Lees verder
2023-04-01
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

gevoel

gevoel - Het vermogen om een toestand van het lichaam, de lichaamsdelen of de zintuigen waar te nemen doordat boodschappen van de zintuiglijke receptoren van het lichaam in de hersenen worden geregistreerd als informatie over de omgeving.

2023-04-01
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

GEVOEL

(in de godsdienst) als het onmiddellijk door iets aangedaan worden, het ervaren van een toestandsverandering, wordt als een der drie grondfuncties van de menselijke ziel erkend, naast kennen en willen (streven). Vanzelfsprekend speelt het gevoel dus een rol in de godsdienst als uiting van menselijk geestesleven, daar in elke menselijke daad of hand...

Lees verder
2023-04-01
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Gevoel

1. sensibiliteit, het vermogen om druk, tast-, pijn- en temperatuursprikkels gewaar te worden.; 2. emotie, de gemoedstoestand welke bij een waarneming hoort; zie ook affect.

Lees verder
2023-04-01
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Gevoel

s.n., gefoel (it), fielen (it), fieling; op het —, op ’e taest, op, by de fiel; ik heb een pijnlijk, onbehaaglijkin m’n lichaam, ledematen, it sit my yn ’e lea.

2023-04-01
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gevoel

is een subjectieve ervaring, die meestal samengaat met zinnelijke gewaarwordingen en prettig of onprettig kan zijn.

2023-04-01
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

GEVOEL

(1) in psychologische zin is de naam voor het gebied der emoties of affecten. De beschouwingen van Wundt daaromtrent (z affect) zijn, als ontleend aan de elementenpsychologie, ook door Wundt’s leerling en opvolger Felix Krüger verlaten. De meest gangbare indeling der gevoelens is thans die van Scheler, die vier lagen of niv...

Lees verder
2023-04-01
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

gevoel

o. (1 het vermogen om te gevoelen; 2 datgene, wat men gevoelt; gewaarwording; 3 besef; bewustheid; 4 doorgaande stemming v. h. gemoed; gezindheid; 5 gemoedsbewegingen inz. de scheppende gemoedsbewegingen van een dichter): 1. (lichamelijk) één der vijf zinnen: het gezicht, de reuk, de smaak, het gehoor, het gevoel; op ’t gevoel...

Lees verder
2023-04-01
Encyclopedie voor Ziel- en Opvoedkunde

Drs. P. Wijkema (1936)

Gevoel

Zin A aangename of onaangename aandoening, waarmee het psychisch gebeuren gepaard gaat. (Laarman) Zin B gewaarwording van lust of onlust, spanning of ontspanning (Duits: Lösung), opwekking (opwinding, Duits: Erregung) of remming (Duits: Hemmung). (Wundt) „Deze klasse heeft een eigen aard, geheel verschillend van de klass...

Lees verder
2023-04-01
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Gevoel

zintuig, onderscheiden in tast-, druk-, warmte-, koude-, pijnzin, enz., waarvoor telkens afzonderlijke zenuwbanen n/d hersenen loopen, waar de rikkel tot bewustzijn komt, vooral i/d uid e/d zichtbare slijmvliezen.

2023-04-01
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gevoel

Gevoel - In het gewone spraakgebruik wordt hiermee vaak een kennismoment bedoeld (een voorwerp voelt zacht aan; ik voel honger; voel, dat het waar is). In strikten wetenschappelijken zin beteekent gevoel de subjectieve toestanden, die iemand aangenaam of onaangenaam aandoen (ik voel me gelukkig, ontroerd, voel medelijden); andere termen zijn: affec...

Lees verder
2023-04-01
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

gevoel

(gә'voel) o. (-ens) I. Eig. vermogen om te gevoelen nl. 1. in betrekking tot zinnelijke gewaarwordingen: het is een der vijf zinnen; muziek die het overspant; iets op het (af) vinden, op de tast (af). 2. in betrekking tot hogere gewaarwordingen: zedelijk -; geen voor de godsdienst hebben; van eer, eigenwaarde; dichterlijk, muzikaal -. II....

Lees verder
2023-04-01
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Gevoel

kan beteekenen het zintuig van het tasten of de tastgewaarwording zelf. Iemand die met zijn hand over het blad van een tafel strijkt, zegt: ik voel, dat het blad oneffen is. Gevoel is dan een zintuiglijke gewaarwording.Het woord „gevoel” wordt ook gebruikt in de beteekenis van besef, van onheldere kennis. Aan het slot van een ingewikkel...

Lees verder
2023-04-01
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gevoel

Gevoel - Het woord „gevoel” heeft verschil-lende beteekenissen. 1) waarneming door tasten(den pols voelen), 2) een duister en onbepaaldvoorstellen (men voelt een fout in een betoog,zonder die nog te kunnen aangeven), 3) een toe-stand van lust of onlust. Dezen laatsten zinneemt de nieuwere psychologie aan, wanneerzij het g. als besef van een „subjec...

Lees verder
2023-04-01
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

gevoel

o., 1. het vermogen om te voelen, nl. als zintuig, en wel enerzijds als het vermogen om stoffelijke voorwerpen in hun stoffelijkheid te kennen door de tastzin, anderzijds als het orgaan van druken pijngewaarwordingen (e): die stof is ruw voor het —; het is een van de vijf zintuigen; ik kan het op het af wel vinden, op de tast, zonder erbij te...

Lees verder
2023-04-01
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Gevoel

physiologisch: het zintuig der gewaarwording van werktuiglijke indrukken en van verschil in warmte, de zin door welke de temperatuurs- en drukkingsgewaarwordingen tot het bewustzijn komen; overigens rekent men in het algemeen alle gewaarwordingen die den geest niet bepaaldelijk door een der vier overige zintuigen worden toegevoerd, tot die van het...

Lees verder