2019-12-14

Getuige

Men is in het recht een getuige indien hij een verklaring over een bepaalde situatie aflegt. Dit kan zowel een mondelinge als schriftelijke verklaring zijn. In het strafrecht kan een getuige worden verplicht om een verklaring af te leggen over een bepaald strafbaar feit dat zich heeft afgespeeld. Indien de getuige weigert een verklaring af te leggen, kan hij worden gegijzeld. Lid 1 van artikel 342 van het Wetboek van Strafvordering gaat over de verklaring van een getuige: "onder verklaring van e...

2019-12-14

getuige

getuige - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) iemand die een gebeurtenis heeft meegemaak of op andere wijze, veelal onder ede, een verklaring kan geven ten aanzien van de ware toedracht van een zaak getuige - Voorzetsel 1. kondigt de grondslag aan waarop een uitspraak gedaan wordt De Dortherbeek heeft, getuige de sterk slingerende gemeentegrens, in het verleden sterk gemeanderd. getuige - Werkwoord 1. aan...

2019-12-14

getuige

getuige - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-tui-ge 1. iemand die het gezien heeft ♢ de getuige verklaarde dat hij de moord gepleegd had 1. stille getuigen [sporen die op de plaats van de misdaad zijn gevonden] Zelfstandig naamwoord: ge-tui-ge de getuige de getuige...

2019-12-14

Getuige

Getuige is hij, wiens verklaring omtrent een door hem waargenomen feit, niet, zooals bij deskundigen, den regter wordt voorgelegd, tot verkrijging van het bewijs van dat feit, maar die door of van wege den regter wordt gehoord op de wijze, door de wet bepaald, nadat vooraf bij vonnis dat verhoor is bevolen. 't Bewijs door getuigen is minder veilig en zeker, dan dat door andere middelen verkregen; de getuige kan opzettelijk onwaarheid spreken of de waarheid verbergen, maar ook ter goeder trouw on...

2019-12-14

Getuige

Getuige - 1) Bij het verrichten van sommige rechtshandelingen, in het bijzonder bij het verlijden van authentieke akten, eischt de wet de aanwezigheid van eenige niet tot de partijen behoorende personen, getuigen geheeten. Art. 23 Notariswet stelt den eisch, dat zij moeten zijn van het mannelijk geslacht, meerderjarig en ingezeten van het koninkrijk en dat zij hunnen naam moeten kunnen teekenen en de taal verstaan, waarin de akte verleden wordt (vergel. art. 20 B. W. voor akten van den burgerl....

2019-12-14

Getuige

Getuige - (Recht) 1° de personen, die, uit hoofde van eenig wettelijk voorschrift, naast de partijen en den ambtenaar, te wiens overstaan zij verricht wordt, bij een rechtshandeling tegenwoordig moeten zijn. De aanwezigheid van g. wordt door de wet in het bijzonder vereischt bij het verlijden van authentieke akten, bijv. geboorte- en huwelijksakten en notarieele akten. Meestal wordt de aanwezigheid van twee g. vereischt. In Ned. moeten deze getuigen meerderjarig zijn en ingezetenen van het...