Wat is de betekenis van Geslacht?

2019
2021-05-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

geslacht

geslacht - Zelfstandignaamwoord 1. sekse, het man of vrouw zijn 2. de geslachtsorgaan|geslachtsorganen 3. (biologie) genus, taxon, samengesteld uit een of meer soorten; geslachten worden gegroepeerd in families 4. (grammatica) grammaticaal geslacht, genus 5. de afstammelingen van één persoon Het geslacht...

Lees verder
2018
2021-05-08
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Geslacht

Variabele waarmee onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen.

2018
2021-05-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

geslacht

geslacht - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-slacht 1. alle bloedverwanten samen: vader, moeder, etc. ♢ hij stamt uit een oud en voornaam geslacht 2. mannelijke of vrouwelijke soort ♢ de koe i...

Lees verder
2010
2021-05-08
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

geslacht

Mannelijke of vrouwelijke soort van een mens of een dier. Bij de bevruchting versmelten een zaadcel met een eicel. Eicellen bevatten altijd een X-chromosoom (het vrouwelijke chromosoom). Zaadcellen bevatten of een X- of een Y-chromosoom. Als een X-chromosoom van de vader bij de X-chromosoom van de moeder komt, dan wordt het kind een meisje. Als d...

Lees verder
2007
2021-05-08
Piet van der Ploeg

Auteur Psychologie woordenboek

geslacht

Seksuele geaardheid zoals man of vrouw. Tegenwoordig gebruikt men bij voorkeur het woord gender.

2000
2021-05-08
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Geslacht

Tot in het derde en vierde geslacht (ook wel met hoger rangtelwoord), tot aan de volgende generaties. Gezegd van het doorwerken van de gevolgen van fouten en misstappen. Hoe vaak zal het in de wekelijkse kerkdiensten van de kansel geklonken hebben, bij het voorlezen van de Tien Geboden? In de woorden van Exodus 20 (in de NBG-vertaling) luidt de dre...

Lees verder
1981
2021-05-08
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Geslacht

de naam van een systematische groep van levende wezens; zie systematische categorieën.

1974
2021-05-08
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

geslacht

1. Sekse, aanduiding van de twee typen individuen binnen een soort; mannelijk = ♂ en vrouwelijk = ♀. 2. Genus, een groep op elkaar gelijkende soorten.

Lees verder
1973
2021-05-08
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

geslacht

o., 1. geslacht vee (met betrekking tot geslacht. taxonomie: ➝familie, ➝soort. de accijns); 2. belasting op het geslachte vee.

Lees verder
1954
2021-05-08
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Geslacht

1. genus, zie aldaar; 2. sexus één der bij de meeste dieren en planten bestaande differentiatie, waarvan de ene soort eicellen en de andere soort zaadcellen produceert, welker vereniging tot een nieuw individu leidt.

Lees verder
1952
2021-05-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Geslacht

s.n.; (sekse), geslacht (it), slachte (it); (familie), slachte (it) laech (it), skaei (it); verbasterd —, basterdskaei (it); het jongere —, de jongerein; het oudere —, de âlderein.

1933
2021-05-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Geslacht

Geslacht - 1° Geslacht is in de logica een der praedicabilia of zegbaarheidsgronden, nl. het algemeene begrip, dat als onvolledige wezensbepaling van een subject kan worden gezegd, welks inhoud aan verschillende ➝ soorten gemeen is, en in welks omvang verschillende soorten zijn vervat, bijv. het begrip „levend wezen” (omvat plant, d...

Lees verder
1926
2021-05-08
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Geslacht

Dit woord komt in de Heilige Schrift in verschillenden zin voor, die samenhangt met de verschillende woorden, in de Hebreeuwsche en Grieksche taal er voor gebruikt. In ’t algemeen kan gezegd, dat het bèteekent: 1°. nakomelingschap (Gen. 5:1); 2°. het geheele volk Israël (Hand. 7:19; Gal. 1 : 14; Openb. 11 : 9); 3°. een...

Lees verder
1916
2021-05-08
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Geslacht

Geslacht - 1) in de biologie in tweeërlei zin gebruikt; ten deele in de beteekenis van sekse, mannelijk en vrouwelijk geslacht, ten deele als een groep van betrekkelijk na verwante soorten, die zoodanig met elkaar overeenstemmen, dat aangenomen kan worden, dat zij een gemeenschappelijke afstamming hebben (genus). In de binaire nomenclatuur van Linn...

Lees verder
1898
2021-05-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Geslacht

Het begrip geslacht heeft 2 verschillende betekenissen: 1. geslacht - GESLACHT, o. het geslachte vee de belasting op het gemaal en het geslacht. 2. geslacht - GESLACHT, o. (-en), de gezamenlijke personen die uit een gemeenschappelijken stamvader zijn gesproten, stamhuis, familie: dit is het boek van Adams geslacht (Gen. 5 1); adellijke geslachten;...

Lees verder
1870
2021-05-08
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Geslacht

Geslacht is in ruimeren zin hetzelfde als klasse, namelijk eene bepaalde groep van min of meer gelijkvormige wezens. Het planten- en dierenrijk verdeelt men namelijk in klassen, — voorts in familiën, —deze in geslachten, — en de geslachten eindelijk in soorten. In meer beperkten zin beteekent echter het woord geslacht het mannelijk en vrouwelijk ge...

Lees verder