2020-01-27

Gerustheid

GERUSTHEID, v. ongestoorde kalmte gerustheid van gemoed; — onbezorgdheid, zorgeloosheid met gerustheid zie ik de toekomst tegemoet; — iemand gerustheid inboezemen, inspreken, hem vertrouwen, inboezemen, hem geruststellen; — eene reden tot onbezorgdheid, geruststelling: het is eene groote gerustheid voor mij, dat gij er bij zijt.

2018-12-02

Tranquilliteit

Tranquilliteit - v. gerustheid, rust, kalmte (des gemoeds).

2019-07-17

securiteit

securiteit - v., gerustheid, zekerheid; veiligheid.

2018-12-06

WELGEMOED

WELGEMOED, bn. tevreden, opgeruimd: welgemoed ergens heengaan. WELGEMOEDHEID, v. tevredenheid, gerustheid; vroolijkheid.

2019-07-10

tranquilliteit

tranquilliteit - v. gmv. gerustheid, rust, kalmte (des gemoeds)

2018-09-13

Kalmte

KALMTE, v. bedaardheid, gerustheid: met kalmte en berusting zijn lot dragen; — kalmte op zee, windstilte.

2019-03-13

Beslag

Beslag - (Conservatoir) heeft ten doel de bewaring van het pand des schuldeischers, hangende het geschil over zijn recht, hetwelk anders gemakkelijk aan zijn vervolging zou kunnen worden onttrokken, indien hij eene veroordeeling moest afwachten, en niet met volkomen gerustheid op de eerlijkheid en goede trouw van den schuldenaar kan staat maken. Tot het bekomen van verlof om dit beslag is een verzoekschrift van den eischer aan den president der arrondissements-rechtbank voldoende. Zie verder W....

2019-04-28

Bouwen (op) — rekenen (op) — verlaten (zich op) —vertrouwen (op)

Op iets of iemand vertrouwen — het er voor houden, dat die zaak goed, of die persoon zoo jegens ons gezind is, dat wij op grond daarvan met gerustheid kunnen ondernemen, wat wij ons voorgenomen hebben. Nog sterker wordt dit uitgedrukt door op iets of iemand bouwen, eigenlijk iemand voor zoo soliede houden, dat hij als ’t ware de grondslag kan zijn, waarop een gebouw wordt opgetrokken. Op iels of iemand rekenen geeft te kennen, dat wij bij de volvoering onzer voornemens medewerking ve...

2018-11-29

1. rust

1. rust - v. bewegingloosheid; het blijven van eenig lichaam op dezelfde plaats; gij kunt geen oogenblik in rust blijven, gij beweegt u voortdurend ; — niets is er in volstrekte rust, alle rust is betrekkelijk ; — commando : plaats rust!; rust commandeeren ; — de duinen zijn tot rust gekomen, verstuiven niet meer; — ophouden met werken : een weinig rust nemen; de rust is zoet na den arbeid ; de geest heeft rust noodig ; — rust roest, zie ROEST; — kalmte, gerustheid : de rust van...

2017-12-04

onbezorgdheid

onbezorgdheid - Zelfstandignaamwoord 1. onbekommering wegens iets dat al of niet zal of kan gebeuren Woordherkomst Afgeleid van onbezorgd met het achtervoegsel -heid. Synoniemen gerustheid Antoniemen bezorgdheid

2017-11-14

geborgenheid

geborgenheid - Zelfstandignaamwoord 1. het gevoel dat je beschermd en veilig bent en dat je je op je gemak voelt Milly wil enerzijds getuigen tegen moeder als boetedoening voor haar medeplichtigheid, anderzijds mist ze moeder gevaarlijk veel. Enerzijds zoekt ze geborgenheid bij pleegouders Mike en Saskia, anderzijds verzamelt ze onvermoeibaar bewijsmateriaal om haar nieuwe omgeving mee te chanteren en te krenken, mocht dat nodig zijn. Veiligheid...

2018-09-02

Gaan

GAAN, (ging, heeft en is gegaan), zich te voet voortbewegen: ik ben dat eind maar gegaan, een rijtuig was mij te duur; het kind kruipt, eer het gaan (gewoner loopen) kan; langs de straat gaan; — niet gaan of staan kunnen, bedlegerig zijn; — gaande en staande zijn, ziekelijk zijn, zonder het bed te moeten houden; — zooals hij gaat en staat, zooals hij is, er uitziet; — waar ik ga of sta, waar ik mij wend of keer, overal: — die weg is een uur gaans; rechtuit-, ver gaan; vlug, langzaam, m...

2019-12-29

Willem Schortinghuis

Een bekend piëtistisch predikant uit de 18e eeuw, werd den 23sten Februari 1700 te Winschoten geboren. Op 11-jarigen leeftijd ging hij naar de Latijnsche school, doch moest deze na den dood zijns vaders reeds spoedig weer verlaten, waarna hij vijf jaar lang in betrekking was bij een zilversmid. Zijn energie deed hem echter alle bezwaren tegen het voortzetten zijner studiën overwinnen, zoodat hij op 17-jarigen leeftijd andermaal naar de Latijnsche school ging en twee jaar later als theo...

2018-08-10

Notariaat

Men verstaat onder dit woord het zamenstel van de wetsbepalingen, waardoor de werkkring en de bevoegdheid van den notaris worden bepaald en zijne regten en pligten beheerscht; ook begrijpt men daaronder wel het ambt zelf met de daaraan verknochte regten en pligten, lusten en lasten, vóór- en nadeelen. De notaris bij ons tegenwoordig — zooals in de meeste beschaafde landen, waar het notariaat tot ontwikkeling is gekomen — is een door den Koning benoemd onbezoldigd openbaar ambtenaar, uitslu...

2018-08-08

Kiesregt

Kiesregt (Het) is een deel van de staatsburgerschapsregten, en wel een deel van het grootste gewigt. Het is het regt, om de lands-, provinciale- en gemeentelijke vertegenwoordiging mede te kiezen. Het behoort als zoodanig eigenlijk geheel te huis in de Constitutionéle Staten van den nieuweren tijd. Wat de geschiedenis ons moge leeren van de medewerking van het volk zelf aan de regéring in enkele der meest beschaafde Staten Van de oudheid, zeker is het, dat van een eigenlijk kiesregt, waardoor...

2019-01-12

Oostenrijk (gesch. van ’t hertogdom )

Oostenrijk (gesch. van ’t hertogdom ). - Daar door O. de wegen liepen, die het Oostelijk bekken van de Middel. Zee verbonden met de landen aan de Oostzee en welke reeds gebruikt werden door de Phoeniciërs voor ’t halen van barnsteen, drong de Zuid. beschaving hier reeds vroeg door, gelijk dan ook de tallooze vondsten getuigen. Deze cultuur, die men de Hallstattcultuur noemt, ging vermoedelijk in de 5e eeuw v. C. te niet door de invallen van Kelt. stammen. In O. vestigden zich de Kelt. Boii,...

2020-01-08

Johannes

De naam Johannes is de Grieksche vorm van het Hebreeuwsche Jochanan, of Jehochanan, d. i. „God is genadig”. Zoowel in het Oude Testament als in de dagen van Jezus’ omwandeling komt de naam Jochanan herhaaldelijk voor. Behalve een „overste” Jochanan, zoon van Kareah (2 Kon. 25 : 23; Jer. 40 : 8), komen in het Oude Testament vijftien andere personen voor, die dezen naam dragen. Uit de dagen der apostelen is een zeer bekend Rabbi Johanan ben Zakkai. In het Nieuwe Tes...

2019-01-17

Wereldoorlog (geschiedenis van den —)

Wereldoorlog (geschiedenis van den —) - Wereldoorlog is de naam, dien men geeft aan den strijd, die gevoerd is in de jaren 1914—18 en waaraan met uitzondering van enkele staten in Europa (Nederland, Scandinavische staten, Spanje en Zwitserland), Z.-Amerika (Chili, Argentinië, Venezuela) en N.-Amerika (Mexico) alle staten deelgenomen hebben. Men onderscheidt de oorlogvoerende partijen in 2 deelen, n.l. de centralen, omvattende Duitschland, Oost.-Hong., Bulgarije en Turkije, en de geallieerde...