Wat is de betekenis van Gelijkheid?

2018
2022-12-04
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

gelijkheid

gelijkheid - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-lijk-heid 1. het op elkaar lijken ♢ de gelijkheid van deze patronen is opvallend 1. op voet van gelijkheid met iemand omgaan [als gelijken]...

Lees verder
2007
2022-12-04
Lexicon van de Ethiek

Verklarend lexicon van de meest gebruikte begrippen uit de hedendaagse ethiek.

Gelijkheid

Gelijkheid behoort, evenals vrijheid, tot de centrale waarden waaraan vrijwel alle hedendaagse ethicopolitieke richtingen althans lippendienst bewijzen. Mede daardoor is het een vrij mistige waarde, waarvan de precieze contouren nauwelijks kunnen worden bepaald. Aristoteles’ dictum dat rechtvaardigheid erin bestaat, gelijke gevallen gelijk te behan...

Lees verder
2001
2022-12-04
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop - Voor rede vatbaar

Gelijkheid

Nee, jongens en meisjes, ongelijkheid is niet hetzelfde als onrechtvaardigheid. Sommige ongelijkheid is goed, andere ongelijkheid is slecht. Ongelijkheid is niet de oorzaak van wat er gebeurt, maar een symptoom of gevolg van allerlei processen.Ongelijkheid is normaal. Gelijkheid is een afwijking. Geen twee korreltjes zand op het strand zijn gelijk....

Lees verder
1981
2022-12-04
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gelijkheid

naast vrijheid en broederschap een der leuzen van de Franse Revolutie. Zoals alle mensen voor God gelijk zijn, behoren zij ook voor de wet gelijk te zijn en in de staat gelijke rechten te hebben. De eis der gelijkheid is tegenwoordig in alle democratische staten vervuld. De gelijkheid voor de wet is een der grondrechten in deze staten...

Lees verder
1973
2022-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

gelijkheid

v., 1. (van personen en zaken) volkomen overeenkomst in bepaalde al of niet genoemde hoedanigheden: van opvoeding, van smaak, van inborst, van karakter; — van rang en stand; m.n. in toepassing op de gelijkstelling in rechten van alle burgers in staat en maatschappij: de leus van de Franse Revolutie was: vrijheid, — en broederschap; op...

Lees verder
1952
2022-12-04
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gelijkheid

s., gelikensens.

1947
2022-12-04
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Gelijkheid

is een van de belangrijkste logische begrippen voor de wiskunde. Het treedt in verschillende vormen op, zoals: „x is met y identiek”, „x is hetzelfde als y”, „x is gelijk aan y”. Aan deze drie uitspraken wordt dezelfde betekenis gehecht en ze worden kortheidshalve vervangen door...

Lees verder
1937
2022-12-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

gelijkheid

v. (volkomen overeenkomst in zekere hoedanigheden, in enig opzicht; inz. gelijk zijn in staatkundige en maatschappelijke rechten): gelijkheid van opvoeding, onderwijs; vrijheid en gelijkheid onder de mensen; op voet van gelijkheid; de gelijkheid van twee driehoeken, nl. in oppervlakte.

1933
2022-12-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gelijkheid

Gelijkheid - 1° wisk. Een g. wordt aangegeven door het teeken = , ingevoerd door Robert Recorde (* 1510, ✝ 1558). Een g., waarin onbekenden optreden, heet → vergelijking. Een verg., geldig voor alle waarden van de onbekende, bijv. (x +1) x (x — 1) = x2—1, heet identiteit, in den regel aangegeven met het teeken =. G. staat tege...

Lees verder
1930
2022-12-04
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

gelijkheid

(gə'lijkheit) v. 1. Algm. het → gelijk (I 1) zijn, overeenkomst: van karakter, loon, opvoeding. stand. Tgst. verschil. 2. Inz. a. overeenkomst in rechten : op voet van -. b. Meetk. overeenkomst in oppervlakte : de van twee driehoeken.

Lees verder
1898
2022-12-04
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gelijkheid

GELIJKHEID, v. (van personen en zaken) volkomen overeenkomst: gelijkheid van opvoeding, van smaak, van inborst, van karakter; gelijkheid van rang en stand; — de gelijkstelling in rechten van alle burgers in staat en maatschappij de leus der Fransche revolutie was vrijheid, gelijkheid en broederschap; — op voet van gelijkheid met iem. om...

Lees verder
1870
2022-12-04
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gelijkheid

Gelijkheid is de volkomene overeenkomstigheid van 2 grootheden, zoodat men ze wat den inhoud betreft, door elkander vervangen kan, zonder eenige verandering te brengen in eene bestaande vergelijking. Ge lijkvormigheid is overeenkomst van gedaante, maar niet van grootte. Wanneer men eene vlakke of ligchamelijke uitgebreidheid naar alle kanten gelijk...

Lees verder
1844
2022-12-04
vrijmetselaren

Woordenboek voor vrijmetselaren, 1844

Gelijkheid

GELIJKHEID. (Zie VRIJHEID.) Zal onze vereeniging als een afbeeldsel van het denkbeeld der oorsprong van den mensch, ja, gelijk aan eene naauwe vereeniging in den kring van goede menschen, een krachtig middel bevatten, uit hetwelk eene toenadering tot dezen oorsprong voortvloeijen kan, zoo moet daarin bovenal de gelijkheid tot grondslag gelegd worde...

Lees verder