Wat is de betekenis van Gelijkenis?

2018
2022-11-29
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

gelijkenis

gelijkenis - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-lij-ke-nis 1. het op elkaar lijken ♢ ik zie veel gelijkenis tussen haar en haar broer 2. verhaal met een verborgen betekenis ♢ in de bijbel staan...

Lees verder
2004
2022-11-29
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Gelijkenis

Gelijkenis is een verhaal waarin Jezus met behulp van beeldspraak en voorbeelden aan het dagelijkse leven ontleend, zijn gedachten over het koninkrijk van God aanschouwelijk maakt. Met een gelijkneis wil Jezus niet alleen iets moeilijks voor zijn toehoorders onder woorden brengen, hij wil hen er ook mee wakker schudden en hun vastgeroeste opvatting...

Lees verder
2000
2022-11-29
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Gelijkenis

Gelijkenis, verhaal van beperkte omvang in de vorm van een volgehouden metafoor, dat een bepaalde les wil leren, m.n. in toepassing op dergelijke door Jezus vertelde verhalen; ook in ruimere toepassing op deze verhaalvorm in een andere context. Zie ook parabel. ‘Waarom spreekt U in gelijkenissen tot hen?’ vroegen de discipelen aan Jezus, nadat hij...

Lees verder
1982
2022-11-29
De Tale Kanaans

J. van Delden

gelijkenis

1. voorbeeld, model, gelijkend beeld. 2. afbeelding, beeld. 3. parabel, zinnebeeldig verhaal (waarvan Jezus zich bediende bij de prediking van het evangelie).

Lees verder
1981
2022-11-29
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gelijkenis

of parabel, een voorbeeld, een vertelling uit het leven van de natuur of van een mens, waardoor een gedachte aanschouwelijk wordt voorgesteld. Zulke beeldende vergelijkingen zijn vooral in de bijbel te vinden, b.v. de parabel van de zaaier.

1973
2022-11-29
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

gelijkenis

v. (-sen), 1. overeenkomst in uiterlijke vorm: zijn schrift heeft grote met dat van zijn vader; er is een sterke — tussen haar en haar dochter; de van dat portret is voortreffelijk; 2. (bijbel) voorbeeld, model: de mens is naar Gods beeld en geschapen; 3. een verhaal dat aan vertrouwde gebeurtenissen is ontleend en dat diepere waarheden begr...

Lees verder
1955
2022-11-29
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

GELIJKENIS

door de Katholieken meestal parabel genoemd, naar het Griekse parabolè, vergelijking, is de aanduiding voor een bepaalde methode van onderricht, die door Jesus gebruikt werd. De oorspronkelijke naam doelt op een prediking met een aanschouwelijk en tegelijk ook raadselachtig karakter. De gelijkenis wil een bovennatuurlijke waarheid leren, maa...

Lees verder
1952
2022-11-29
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gelijkenis

s., (ge)likenis.

1947
2022-11-29
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Gelijkenis

is een verdicht verhaal, dat het voorkomen heeft, als ware zij aan de gebeurtenissen van het dagelijks leven ontleend, terwijl zij ten doel heeft, in dat aanschouwelijke kleed een belangrijke waarheid of een ernstige zedeles duidelijk te maken. Zij onderscheidt zich dus van de fabelen daardoor, dat de voorstelling tot het gebied der mogelijkheden b...

Lees verder
1937
2022-11-29
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

gelijkenis

v. gelijkenissen (1 overeenkomst in uiterlijke vorm; 2 Bijb. afbeelding; 3 zinnebeeldig verhaal, parabel.): 1. de Sprekende gelijkenis van een portret; bij uitbr. naar Gods beeld en gelijkenis is de mens geschapen; 2. gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken; 3. Christus sprak in gelijkenissen; de gelijkenis van den zaaier.

Lees verder
1937
2022-11-29
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gelijkenis

Een verdicht verhaal uit het leven, bedoeld om een waarheid of een zedeles aanschouwelijk voor te stellen. Men kan ook zeggen: een tot een verhaal uitgewerkte vergelijking, welk verhaal aan het menschelijk leven is ontleend en bedoeld, om een waarheid of een zedeles in een bevattelijken vorm voor te stellen. De voorstelling moet dus tot het gebied...

Lees verder
1930
2022-11-29
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

gelijkenis

(gə'lijkənis) v. (-sen) [→ gelijk I 1] I. Eig. overeenkomst in uiterlijke vorm : een grote, sprekende, treffende, verrassende -. II. Metn. Bijb. 1. uiterlijk voorkomen van iemand of iets dat als model dient : laat ons de mens maken naar onze -. 2. afbeelding : gij zult u geen maken. III. Metf. [van II 2] denkbeeldig, zinnebeeldig v...

Lees verder
1916
2022-11-29
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gelijkenis

Gelijkenis - vertaling van het Gr. parabole, dat evenals het Hebr. masjal aanduidt: spreuk, raadsel, beeld(spraak), toespeling, allegorie, enz. Maar de g. van Jezus draagt toch wel één stempel, al zijn er tal van overeenkomsten met die van Joodsche tijdgenooten. Vroeger werd de g. zeer streng van de allegorie onderscheiden, omdat ze één punt van ve...

Lees verder
1898
2022-11-29
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gelijkenis

GELIJKENIS, v. (-sen), overeenkomst in uiterlijken vorm zijn schrift heeft groote gelijkenis met dat van zijn vader; er is eene sterke gelijkenis tusschen haar en hare dochter; de gelijkenis van dat portret is voortreffelijk; — (bijb.) voorbeeld, model: de mensch is naar Gods beeld en gelijkenis geschapen; — (bijb.) afbeelding: gij zul...

Lees verder