Wat is de betekenis van Geldmarkt?

2019
2021-02-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

geldmarkt

geldmarkt - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) onder geldmarkt verstaat men het geheel van vraag en aanbod met betrekking tot kortlopende kredieten, met een looptijd van een dag tot 1-2 jaar hoe kan het zijn dat de mensen die daadwerkelijk productief zijn voor onze maatschappij, minder verdienen dan degenen...

Lees verder
2018
2021-02-27
Algemene economische basisprincipes

Algemene economische basisprincipes

Geldmarkt

Het geheel van vraag en aanbod van vermogenstitels met een resterende looptijd van minder dan twee jaar.

2018
2021-02-27
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Geldmarkt

De geldmarkt is de markt waarin financiële transacties met een looptijd korter dan twee jaar plaatsvinden. Toelichting De geldmarkt is de denkbeeldige ruimte waar middelen met een korte looptijd worden uitgezet en aangetrokken. In de regel vinden hier financiële transacties plaats met een looptijd korter dan twee jaar. De schuldtitels waa...

Lees verder
2017
2021-02-27
Algemene economie en bedrijfsomgeving

Algemene economie en bedrijfsomgeving

Geldmarkt

Markt waarop schuldbekentenissen worden verhandeld met een resterende looptijd korter dan twee jaar.

2016
2021-02-27
Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Geldmarkt

Onder geldmarkt wordt het geheel van vraag en aanbod met betrekking tot kortlopende kredieten, met een looptijd van één dag tot 1-2 jaar verstaan. Net zoals op elke markt vindt ook op de geldmarkt prijsvorming plaats. Dit wordt de korte rente genoemd. Op de geldmarkt opereren institutionele beleggers, de overheid en grote bedrijven. De handel die o...

Lees verder
2005
2021-02-27
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Geldmarkt

Onderdeel van de vermogensmarkt waarop leningen met een looptijd korter dan twee jaar worden verhandeld.

2003
2021-02-27
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

geldmarkt

geldmarkt - De markt waarop financiële instellingen zoals banken en verzekeringsmaatschappijen, maar ook bedrijven en overheden, geld voor de korte termijn (maximaal ongeveer twee jaar) lenen of uitlenen. Er wordt ook wel gesproken van een geldmarkt in enge zin: de markt waar liquiditeiten worden verhandeld tussen banken onderling en tussen de bank...

Lees verder
1991
2021-02-27
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Geldmarkt

De markt voor kortlopende kredieten (dus minder dan 1 jaar).

1990
2021-02-27
Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Geldmarkt

Het geheel van vraag en aanbod van kredieten met een looptijd tot één jaar. De geldmarkt in enge zin is de markt waar het rijk, de Nederlandsche Bank en de particuliere banken hun kortlopende transacties afsluiten. De Nederlandsche Bank tracht de ruimte op de geldmarkt te beïnvloeden, zodat de kredietverlening aan particuliere bedrijven en het rijk...

Lees verder
1973
2021-02-27
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

geldmarkt

v./m. (-en), deelmarkt van de vermogensmarkt, waar vermogenstitels met in het algemeen een looptijd van een jaar of korter worden verhandeld. (e) Veelal, b.v. in België, wordt het begrip geldmarkt in de praktijk beperkt tot volkomen fungibele vermogenstitels en worden b.v. aan banken toevertrouwde termijndeposito’s, een deel van de aan s...

Lees verder
1949
2021-02-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Geldmarkt

de markt, waar vraag en aanbod van crediet op korte termijn elkaar ontmoeten. Op de Amsterdamse G. is vooral van belang het lenen van geld tegen onderpand van effecten.

1940
2021-02-27
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Geldmarkt

Uitwisseling van vraag en aanbod, meestal op of annex de beurs betreffend crediet op korte termijn, in de eerste plaats daggeld, prolongatie en disconto. Uitdrukking vindt de situatie op de G. in de geldkoers en het disconto ← (beleenings- en disconteeringsrente). De rente wordt in het algemeen bepaald door de verhouding van vraag en aanbod, v...

Lees verder
1933
2021-02-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Geldmarkt

Geldmarkt - Het geheel van personen en instellingen, die van het verleenen van kort crediet hun beroep maken of als tusschenpersoon daarbij fungeeren. In tegenstelling met de → kapitaalmarkt, die als object heeft het lang crediet, heeft de g. als object het kort crediet, d.i. de verstrekking van middelen, die slechts voor kortere termijnen ter...

Lees verder
1916
2021-02-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Geldmarkt

Geldmarkt - samenvatting van de vraag naar en het aanbod van geld, in het bijzonder van geld in de beteekenis van kapitaal, crediet; credietmarkt dus.

1910
2021-02-27
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Geldmarkt

Geldmarkt - De omzetting van kapitaal ter beurze, ook, ruimer opgevat, de handel in fondsen. De toestand der geldmarkt beteekent: de mate van beschikbaarheid van vlottend kapitaal voor den handel. — Ook worden onder dezen naam die handelsplaatsen, beurzen, bedoeld, waar vooral de geldhandel, d.i. de effecten-, de wissel- en de speciehandel het hoof...

Lees verder
1908
2021-02-27
Vivat

Schrijver op Ensie

Geldmarkt

in het algemeen de beweging der vraag- en aanbodsverhoudingen v/h geld.