Synoniemen van Gehoorzaamheid

2020-02-25

Gehoorzaamheid

Opvolgen van opdrachten of bevelen.

2020-02-25

gehoorzaamheid

gehoorzaamheid - Zelfstandignaamwoord 1. de bevelen van het bevoegd gezag opvolgen De brave jongen kreeg een beloning voor zijn gehoorzaamheid op school. 2. handelen in overeenstemming met het goddelijk gezag Hem gehoorzaam zijn was het hoogste gebod van de priester. Woordherkomst afleiding van gehoorzaam met het achtervoegsel -heid Synoniemen gedwee, onderworpen, volgza...

2020-02-25

Gehoorzaamheid

GEHOORZAAMHEID, v. het gewillig opvolgen van iemands gebod, bevel of last, het volbrengen van zijn wil in een bijzonder geval of als blijvende gezindheid: gehoorzaamheid aan God; de gehoorzaamheid laat bij dezen onderwijzer veel te wenschen over, zijne leerlingen zijn tamelijk ongezeglijk; gehoorzaamheid betoonen (toonen) (aan iem.), ze aan den dag leggen; — iem. de gehoorzaamheid opzeggen, hem niet langer gehoorzamen; — iemand tot gehoorzaamheid dwingen; — het klokje van gehoorzaamheid, h...

2020-02-25

gehoorzaamheid

gehoorzaamheid - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-hoor-zaam-heid 1. gewillig doen wat iemand zegt ♢ deze gelovigen hebben gehoorzaamheid aan God beloofd 1. het klokje van gehoorzaamheid [het uur waarop kinderen naar bed moeten] Zelfstandig naamwoord: ge-hoor-zaam-heid de gehoorzaamheid...

2020-02-25

Gehoorzaamheid

Gehoorzaamheid noemt men de onderwerping van onzen wil aan dien van iemand of iets anders. De gehoorzaamheid kan vrij willig of gedwongen wezen, — voorts in overeenstemming met onze overtuiging of onvoorwaardelijk. In dit laatste geval spreekt men ook van blinde gehoorzaamheid, en deze is den met rede begaafden mensch onwaardig. Zelfs de zedewet, welke voor ieder mensch de hoogste moet zijn, kan geene onvoorwaardelijke gehoorzaamheid eischen, tenzij wij na rijp beraad hare waarheid en alzoo ha...

2020-02-25

Gehoorzaamheid

Gehoorzaamheid - gehoor d.i. gevolg geven aan hetgeen men hoort, de houding van den ondergeschikte, hetzij gedwongen of vrijwillig. De normale gang van het menschelijke leven volgt dezen weg. Het kind, de onmondige, moet goedschiks of kwaadschiks, gehoorzamen aan onbegrepen overmacht; de volwassene, mondige, doet het welbewust en vrijwillig, in zooverre hij slechts een deel is van het groote geheel van gezin, maatschappij, menschheid, schepping. G. heeft dus niet alleen groote paedagogische, maa...

2020-02-25

Gehoorzaamheid

Gehoorzaamheid - zedelijke deugd, bij de kardinale deugd van rechtvaardigheid gerangschikt; zij beweegt den onderdaan het gebodene uit te voeren, juist omdat het geboden is door een wettigen gezaghebber (S. Thomas, II.II, q. 104, 105). Er is een bijzondere loffelijkheid in de onderwerping aan een rechtmatig bevel; daarom is de g., om die reden beoefend, een bijzondere deugd. Ofschoon de g. eigenlijk een gebod of bevel veronderstelt, gehoorzaamt men volmaakt, als men, buiten alle strikt bevel om,...

2020-02-25

GEHOORZAAMHEID

en geloof hangen zeer nauw samen: „Het geloof ontstaat uit het horen”, zegt Paulus (Rom. 10 : 17), maar ook gehoorzaamheid heeft — gelijk zowel het Griekse als het Nederlandse woord laat zien met „horen” te maken en is, christelijk beschouwd, een volgzaam horen in geloof. De geloofshouding van de Christen is een gehoorzaamheidshouding, is luisteren naar God en handelen naar wat Hij zegt. Het Woord Gods is de van eeuwigheid door de Vader Toegesprokene. Ook in zijn me...