Synoniemen van Garantie

2019-11-18

Garantie

Garantie geeft zekerheid dat een product wordt vervangen, wanneer het stuk gaat binnen een vastgestelde periode. Een ander woord voor garantie is 'waarborg'. Bij garantie hoort altijd een 'garantietermijn'. Meestal wordt met garantie de 'fabrieksgarantie' bedoeld. Dit betekent dat een fabrikant de garantie geeft, dat het product aan bepaalde eisen voldoet. De fabrikant maakt hierop vaak wel een aantal uitzonderingen. De garantie telt dan bijvoorbeeld niet voor het toetsenbord van een computer, m...

2019-11-18

Garantie

Een garantie is een schriftelijk document waarin een derde partij verklaart dat een lessee aan zijn of haar betalingsverplichtingen zal voldoen. De derde partij is hierdoor medeverantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichtingen. Deze constructie wordt gebruikt door leasemaatschappijen om meer zekerheid te hebben dat de maandelijkse lasten betaald worden. Wanneer de lessee niet aan de betalingsverplichtingen voldoet kunnen deze kosten verhaald worden op diegene die een garantie heef...

2019-11-18

garantie

garantie - zelfstandig naamwoord uitspraak: ga-ran-sie 1. waar je niet aan hoeft te twijfelen ♢ ik geef je de garantie dat hij te laat komt 2. de zekerheid dat gebreken nog voor rekening van de verkoper komen ♢ op deze fiets kreeg ik twee jaar garantie 1. een garantiebewijs [...

2019-11-18

garantie

garantie - Zelfstandignaamwoord 1. een verklaring waarin men verklaart voor bepaalde gevolgen in te staan Hij gaf hem de garantie dat alle schade vergoed zou worden. Woordherkomst afgeleid van garant met het achtervoegsel -ie afgeleid van het Franse 'garantie' (met het achtervoegsel -antie)

2019-11-18

Garantie

GARANTIE, v. waarborg, borgstelling, borgtocht, verzekering, vrijwaring: eene leening onder garantie van het gouvernement; — een rijwiel koopen met een jaar garantie, zoodanig dat mogelijke herstellingen wegens gewone slijtage in ’t eerste jaar nog voor rekening van den verkooper komen.

2019-11-18

Garantie

Garantie - 1) verplichting van den verkooper tot vrijwaring. Zie ook GEBREK. 2) waarborg; zie, voor het geval deze betreft de nakoming van verplichtingen, ZEKERHEID en BORGTOCHT. Zij kan echter ook een zelfstandige verplichting uitmaken; zoo indien, hetgeen meermalen voorkomt, op aandeelen in eene naaml. venn. gedurende eenige jaren door een derde een minimum-dividend wordt gegarandeerd.

2019-11-18

Garantie

zie Waarborg.

2019-11-18

Garantie

Garantie - waarborg. Iets verkoopen met een bepaalden tijd garantie wil zeggen, dat de verkooper gedurende dien tijd de goede werking van het gekochte waarborgt.

2019-11-18

garantie

garantie, - v., waarborging; borgstelling; vrijwaring.

2019-11-18

Garantie

betekent waarborg. Natuurlijk heb je allemaal wel eens een wekker, een horloge of een fietslantaarn gekocht en hierop een garantie-bewijs ontvangen, of tenminste wel eens in advertenties gelezen, dat een winkelier op het een of ander artikel zoveel jaar garantie gaf. Wat wil dit zeggen? Dat die wekker, waarop b.v. een jaar garantie wordt gegeven, nu ook binnen dat jaar nooit stuk kan gaan? Neen, natuurlijk niet, maar als het uurwerk weigert binnen dat jaar, dan kun je met je garantie-bewijs naar...

2019-11-18

garantie

garantie - Overeenkomsten waarbij één persoon zich tegenover een ander borg stelt voor het belang van het bezit of het genoegen van iets, zoals een expliciete of impliciete waarborg voor de kwaliteit of de prestaties van aangekochte goederen.

2019-11-18

Garantie

Garantie - is in bedrijfseconomischen zin de waarborg tot vervulling van aangegane verbintenissen. In alg. zin ligt die g. opgesloten in de juridische, moreele, technische en financieele bekwaamheid van dengene, met wien de verbintenis wordt aangegaan. De financieele draagkracht ligt opgesloten in het vermogen en is de uiteindelijke compensatie voor de g., hetzij deze al dan niet uitdrukkelijk is gegeven. Dit laatste geschiedt bijv. bij het garandeeren van eigen fabrikaat, zgn. kwaliteits-garant...

2019-11-18

garantie

v. borgtocht, waarborg, zekerheid; vrijwaring.