Synoniemen van Gamma

2020-01-26

Gamma

Gamma - (γ, Γ), de derde letter van het Grieksche alphabet, ontleend aan het Semietisch (gimel = 1), doch met gewijzigde schrijfrichting ([I]I[/I]). Komt overeen met onze G. Met de gamma werd in de M.E. de laagste toon van het toenmalige muzieksysteem aangeduid. Het werd gewoonte om de totale notenreeks als g. te betitelen; vandaar dat g. nu ook nog als synoniem voor toonladder geldt.

2020-01-26

Gamma

Gamma is de derde letter van het Griekse alfabet en wordt in de wiskunde gebruikt om een bepaald gewicht aan te geven. Daarnaast is Gamma een grote bouwmarktketen. De hoofdletter gamma wordt geschreven als 'Γ'. Het Griekse alfabet stamt ongeveer uit de negende eeuw voor Christus. Het Griekse alfabet is ontstaan uit het Fenicische alfabet. Daarnaast wordt de gamma ook veel in de wetenschap en wiskunde gebruikt om bepaalde gegevens, zoals een specifiek gewicht, aan te geven. Het Grieks is een v...

2020-01-26

Gamma

GAMMA, v. (-’s), (muz.) benaming van het oude toonstelsel van Guido van Arezzo, omdat het met G (in het Grieksch gamma) begon; — gamme.

2017-06-14

Gamma

Gamma is the third letter of the Greek alphabet and is used in mathematics to indicate a certain weight. In addition, Gamma is a large building market chain. The uppercase gamma is written as 'Γ'. The Greek alphabet dates back to the ninth century BC. The Greek alphabet originated from the Phoenician alphabet. In addition, the gamma is also used in science and mathematics to indicate certain data, such as a specific weight. Greek is one of the oldest written languages ​​in Europe. Over the...

2020-01-26

gamma

gamma - Ratio die wordt gebruikt in de derivatenhandel. Geeft de procentuele wijziging aan van de delta’s ten opzichte van een verandering in de prijs van de onderliggende waarde. De mate waarin de delta reageert op een verandering van het onderliggende aandeel. Komt overeen met de verandering van de verandering van de delta.

2020-01-26

gamma

gamma - zelfstandig naamwoord uitspraak: gam-ma 1. derde letter van het Griekse alfabet ♢ de gamma volgt op alfa en bèta Zelfstandig naamwoord: gam-ma de gamma

2020-01-26

gamma

(Gr.) v. 1 naam der g (y) in het Griekse alphabet; 2 toonladder, toonschaal.

2020-01-26

Gamma

is de derde letter van het Griekse alfabet (y). De gamma was langen tijd de laagste toon van het oude toonstelsel van Guido van Arezzo. De toonladder, op dezen toon opgebouwd, noemde men daarom wel „gamma”. Tegenwoordig noemt men echter alle toonladders gamma. Tenslotte is Gamma de naam van een nachtvlinder met een gouden letter gamma op elken bovenvleugel.

2020-01-26

gamma

gamma - Zelfstandignaamwoord 1. de derde letter van het Griekse alfabet 2. lettercijfer voor 0,001 mg 3. toonladder 4. naar sterkte, intensiteit enz. geordende reeks Synoniemen scala, toonladder, toonschaal Verwante begrippen [3] kerktoonladder, toon, [4] kleurenscala

2019-01-24

Gamma-IJzer

Gamma-IJzer - zie IJZER.

2019-07-04

Gamma-uil

Gamma-uil - of pistooltje (Plusia gamma L.) is een tot de fam. der uilen (Noctuidae) behoorende vlinder (24 mm lang). Zoo genoemd naar een op de donkergrauwe, roodachtige voorvleugels voorkomende licht gekleurde teekening, die doet denken aan de Gr. letter gamma of aan een pistool. De groenachtige, witgestreepte rupsen leven op zeer verschillende onkruiden en cultuurgewassen, bijv. kool, bieten, vlas, erwten. Soms treden ze in massa op; de schade kan dan aanzienlijk zijn. Twee generaties per ja...

2018-09-02

Gamma-uil

GAMMA-UIL, m. (-en) of ...VLINDER, m. (-s), eene soort van metaaluil, (plusia gamma), wier voorvleugels in het midden eene zilverachtige figuur vertoont, nauwkeurig op de Grieksche letter gamma gelijkende; komt zeer algemeen voor.

2019-07-11

gamma-stralen

gamma-stralen, - m. mv., lichtstralen, die veel met X-stralen overeenkomen.

2018-12-29

Gamma-ui!

Gamma-ui! - of Pistooltje, Plusia gamma, eennachtvlindertje* met bruine of bronsachtigevoorvleugels, gemengd met grijs en geelgrijzeachtervleugels met breeden, zwarten band; ophet midden der voorvleugels een zilverkleurigeteekening, die eenigszins op een pistool, maarmeer op de Grieksche letter gamma gelijkt, van-waar de namen. Van Juni tot October zeeralgemeen; de rups is soms schadelijk voor peul-vruchten, hennep, vlas, enz.

2019-01-24

Gamma-uil

Gamma-uil - of Pistooltje, Plusia gamma, een nachtvlindertje met bruine of bronsachtige voorvleugels, gemengd met grijs en geelgrijze achtervleugels met breeden, zwarten band; op het midden der voorvleugels een zilverkleurige teekening, die eenigszins op een pistool, maar meer op de Grieksche letter gamma gelijkt, vanwaar de namen. Van Juni tot October zeer algemeen; de rups is soms schadelijk voor peulvruchten, hennep, vlas, enz.

2018-08-07

Gamma-Lama

Gamma-Lama noemt men den kegelvormigen berg, waaruit het eiland Ternate bestaat. Zijn top verheft zich 1700 Ned. el boven de oppervlakte der zee. Vóór 1840 waren zijne hellingen met digte wouden bedekt, van beken doorkronkeld, en bezat hij aan zijn voet zeer vruchtbare aanplantingen. Een en ander werd echter op den 2den Februarij van dat jaar door eene uitbarsting vernield en bedolven, terwijl 12 dagen later de stad Ternate door zware aardschuddingen in een puinhoop herschapen werd.

2019-07-11

gamma of gamme

gamma of gamme, - v., toonladder.

2017-03-28

gamma-amino-boterzuur

gamma-amino-boterzuur - of GABA. Een inhiberende neurotransmitter.

2019-01-24

Gamma-(γ)stralen

Gamma-(γ)stralen - stralen, uitgezonden bij radioactieve omzettingen. Ze hebben een zeer groot doordringingsvermogen en wijken niet af in een magnetisch veld. Ze werden het eerst door Villard bij radium ontdekt in 1900. De g.-s. behooren tot de golfstralingen; ze komen in eigenschappen geheel overeen met de Röntgenstralen. Evenals deze bestaan ze uit aethertrillingen van zeer kleine golflengte, in vele gevallen nog kleiner dan die der Röntgenstralen. Ze bedraagt bv. voor de g -s. van RaB en R...

2019-06-18

Drangiane

Drangiane - Δραγγιανή, gewest van het perzische rijk, in het midden van Ariāna. De bewoners heeten Ζαράγγαι (bij Herodotus Σαράγγεις), waarvan de Grieken Δράγγαι hebben gemaakt. Bij Herod. komen de Sarangers in het perzische leger voor met eene soort van waterlaarzen. Hun land was laag en moerassig. In het zuidelijk deel woonden...