2019-08-23

Gabriëli

Gabriëli (Andréa), een uitstekend componist, werd geboren te Venetië omstreeks het jaar 1510, genoot het onderwijs van Villaert, verbond zich in 1536 als zanger aan de kapèl van den Doge, en werd in 1556 organist op het 2de orgel van de St. Marcus-kerk, welke betrekking hij bekleedde tot aan zijn dood in 1586. Onderscheidene muziekstukken van zijne hand kwamen te Venetië, Nürnberg en Antwerpen in druk. Tot zijne meest-beroemde leerlingen behooren Hans Leo Haszler uit Nürnberg, Johannes Pe...

Lees verder
2019-08-23

Gabrïeli

Gabrïeli - 1) Andrea, geb. omstreeks 1510 teVenetië; overl. aldaar 1586. Een der voornaam-ste vertegenwoordigers van de zoogen. Vene-tiaansche school in de toonkunst. Leerling vanAdr. Willaert*, den laatsten grootmeester vande periode der Nederlanders, schreef G. in diensstijl, voornamelijk werken voor rijkstemmigedubbelkoren, en spreidde daarin al de prachten praal ten toon, waardoor Venetië in dien tijduitblonk. Dank zij de handelsbetrekkingen tus-schen Venetië ter eene en München en Augs...

Lees verder
2019-08-23

Gabrïeli

Gabrïeli - 1) Andrea, geb. omstreeks 1510 te Venetië; overl. aldaar 1586. Een der voornaamste vertegenwoordigers van de zoogen. Venetiaansche school in de toonkunst. Leerling van Adr. Willaert, den laatsten grootmeester van de periode der Nederlanders, schreef G. in diens stijl, voornamelijk werken voor rijkstemmige dubbelkoren, en spreidde daarin al de pracht en praal ten toon, waardoor Venetië in dien tijd uitblonk. Dank zij de handelsbetrekkingen tusschen Venetië ter eene en München en A...

Lees verder
2019-08-23

Gabrieli

Gabrieli - 1° Andrea, Ital. componist; * ca. 1515 te Venetië, † 1586 aldaar; leerling van Adriaen Willaert, sedert 1536 kapelzanger aan San Marco, in 1566 opvolger van Claudio Merulo als tweede organist in deze kerk. Uit zijn veelomvattend werk kan men noemen: 3 boeken geestelijke cantiones; 3 boeken madrigalen; canzoni per l’organo; Intonazioni d’organo; Ricercari per l'organo. A. G. is een der grootste meesters van zijn tijd, wiens invloed overwegend is...

Lees verder