2019-08-23

Gabbema

Gabbema (Simon Abes), een Friesch geschiedschrijver en dichter, geboren te Leeuwarden in 1628, studeerde te Leiden en te Utrecht in de letteren en regten en verwierf in deze laatste den graad van doctor. Hoofdzakelijk hield hij zich bezig met geschiedkundige nasporingen en met de uitgave van belangrijke werken. Den 28sten Mei 1659 zag hij zieh door de Staten van Friesland benoemd tot geschiedschrijver des lands, en overleed in 1688. Hij vermaakte zijne boeken en handschriften aan zijne eenige zu...

Lees verder
2019-08-23

Gabbema

Gabbema - Simon Abbes, Friesch geschiedschrijver; * 1628 te Leeuwarden, † 1688 aldaar. In 1659 werd hij benoemd tot landshistorieschrijver van Friesland, wat hij tot zijn dood in 1688 bleef. Als zoodanig heeft hij echter weinig gepresteerd; hij leidde een ongeregeld leven; zijn uitgaven zijn slordig. In 1681 gaf hij een vermeerderde uitg. van de Rijmlerije van zijn vriend Gijsbert Japiks uit en in 1686 zijn Friesche Lustgaarde enz. Na zijn dood kwam uit zijn Verhaal van de stad Leeuwarde...

Lees verder