2019-06-16

Gabbema

Gabbema (Simon Abes), een Friesch geschiedschrijver en dichter, geboren te Leeuwarden in 1628, studeerde te Leiden en te Utrecht in de letteren en regten en verwierf in deze laatste den graad van doctor. Hoofdzakelijk hield hij zich bezig met geschiedkundige nasporingen en met de uitgave van belangrijke werken. Den 28sten Mei 1659 zag hij zieh door de Staten van Friesland benoemd tot geschiedschrijver des lands, en overleed in 1688. Hij vermaakte zijne boeken en handschriften aan zijne eenige zu...

Lees verder