Synoniemen van Functie

2019-09-15

Functie

Een functie is de taak die iemand uitoefent of de werking van iets. Het gaat hierbij dus zowel om de functie van personen als van gebruiksvoorwerpen. Een functie van een persoon houdt verband met het beroep dat die persoon uitoefent. De mate van verantwoordelijkheid geeft daarbij aan of iemand over een lage of hoge functie beschikt. Zo bekleed een directeur van een bedrijf een hogere functie dan de medewerkers die de producten vervaardigen. Van een persoon die minder goed werk verricht wordt gez...

Lees verder
2019-09-15

Functie

Een functie is ieder objectief waarneembaar effect of gevolg van menselijke activiteiten, hetzij met betrekking tot de eigen groep (interne functie) hetzij met betrekking tot de samenleving als geheel (externe functie). Voorzover functies bijdragen tot de instandhouding, integratie en stabilisatie van een groep of samenleving wordt gesproken van eufuncties, voorzover zij daaraan afbreuk doen wordt gesproken van dysfuncties. Functies kunnen bewust en herkend zijn (manifeste functies) of onbewust...

Lees verder
2019-09-15

Functie

Een begrip, dat in de wiskunde, antropologie, pscyhologie, sociologie, bedrijfseconomie, organisatiekunde en in het staatsrecht wordt gebruikt, maar vaak in verschillende betekenissen. - In de psychologie: algemene (aangeboren) aanleg tot bepaalde gedragsvormen alsmede de daarmee samenhangende activiteiten, verrichtingen of processen zelf. - In de bedrijfseconomie en organisatiekunde. Een welomschreven en duurzame werkkring (als bron van inkomen) in het verband van het geheel. Synoniem met bero...

Lees verder
2019-09-15

Functie

(Dit artikel beperkt zich tot logica en wiskunde, behalve in de bibliografie.) Sommige uitdrukkingen hebben getalswaarden of waarheidswaarden die we kunnen berekenen nadat we waarden hebben toegekend aan de variabelen in de uitdrukking. De rest van de uitdrukking wordt dan een functie van de variabelen genoemd. Zo bevat 3.1' + 7 een variabele x en een functie 3 () + 7. Maar ‘functie’ slaat soms ook op de hele uitdrukking, met inbegrip van de variabelen. De functie wordt dan een ‘functie va...

Lees verder
2019-09-15

functie

functie - van gedrag; biologisch nut van het gedrag, wijze waarop het gedrag de fitness van het organisme direct of indirect verhoogt. De vraag naar de f. van een gedrag is de tweede biologische vraagstelling van de ethologie. Ze is nauw verbonden met de analyse van de evolutie, aangezien de natuurlijke selectie tevens de f. van het gedrag heeft bepaald.

2019-09-15

Functie

Een functie is een actie waarvan je het hoe vastlegt (werkwoord) en het wat (zelfstandig naamwoord).

2019-09-15

functie

Geheel van taken dat iemand moet uitvoeren.

2019-09-15

functie

functie - Zelfstandignaamwoord 1. doel of taak binnen een geheel van een systeem of apparaat De functie van de antenne is om het radiosignaal te ontvangen. (informatica) onderdeel van de Systeem Ontwikkelings Methodologie is een rapport dat bestaat uit een volledige beschrijving van de functies van het informatiesysteem 2. positie, ambt of betrekking binnen een bedrijf of organisatie

Lees verder
2019-09-15

functie

Een functie is een doel, werking of nut; de gebruikswaarde of de werking van de dingen; men onderscheidt bijv. gebruiksfunctie, symbolische of verwijzende functie (bijv. auto als statussymbool), versierende functie en beeldende functie.

2019-09-15

functie

functie - zelfstandig naamwoord uitspraak: func-sie 1. werk dat je moet doen ♢ welke functie heeft zij in dat bedrijf? 2. waarvoor het dient ♢ wat is de functie van deze knop? Zelfstandig naamwoord: func-sie de functie de functies Synoniemen dienstbe...

Lees verder
2019-09-15

Functie

FUNCTIE, v. (-s, ...tiën), ambtsverrichting; ambtsplicht; — in functie treden, eene betrekking aanvaarden; nog in functie (dienst) zijn; — de functies van de verschillende deelen van ons lichaam (b. v. van de maag, het hart), werking, verrichting; — (wisk.) eene veranderlijke grootheid die van eene andere afhangt.

2019-09-15

Functie

Functie - 1) (biologie). Bij levende wezens kan men onderzoeken of een bepaald deel een rol vervult bij het levensproces; men spreekt dan van de functie van het orgaan. Deelen zonder functie worden herhaaldelijk aangetroffen, b.v. de meeldraden bij planten, die zonder bestuiving kiembaar zaad opleveren (paardebloem, enz.). Hun aanwezigheid wordt over het hoofd gezien, of met hulp-hypothesen verklaard door de aanhangers van de teleologische beschouwing der natuur, die aan elk deel een functie toe...

Lees verder
2019-09-15

Functie

Functie (Eene) — eigenlijk eene verrigting, eene werkzaamheid — is in de wiskunde eene afhankelijke veranderlijke grootheid. Wanneer in de vergelijking y = Ax' + Bx + C de letters A, B, C bepaalde (constante) getalswaarden voorstellen, terwijl men aan x eene willekeurige waarde kan geven, dan verandert met de waarde van x tevens die van y, als functie van x. Dit wordt aangeduid door de letters F, ƒ, ф enz., zoodat men in het gegeven geval schrijven kan y = F (x), namelijk y is eene functie...

Lees verder
2019-09-15

Functie

Functie - waardigheid, ambt.

2019-09-15

Functie

Functie - (Lat. fungi = verrichten), 1° (dierk.) noemt men de activiteit en verrichtingen van een dierlijk orgaan. De leer van deze verrichtingen wordt behandeld in de physiologie. 2° Psychische functie wordt in het psychophysisch parallellisme (Fechner, Wundt) gebruikt in de oorspronkelijke mathematische beteekenis, nl. die van afhankelijkheid, zonder evenwel oorzakelijkheid in te sluiten: de psychische processen zijn een f. van de physische, d.w.z. de gewaarwording hangt af, wordt bepa...

Lees verder
2019-09-15

functie

functie - v. (functiën), ambtsverrichting; ambtsplicht; in functie treden, eene betrekking aanvaarden; nog in functie (dienst) zijn

2019-09-15

functie

functie, - v., bezigheid; ambtsverrichting ; bediening.