2019-10-17

Friesland

Friesland, eene Nederlandsche provincie, telt op bijna 60 geogr. mijl ongeveer 300000 inwoners. Zij grenst ten noorden aan de Noordzee, ten oosten aan de Lauwerzee, Groningen en Drenthe, ten zuiden aan Drenthe, Overijssel en de Zuiderzee, en ten westen aan de Zuiderzee. Zij heeft twee aan hare kust liggende eilanden, namelijk Ameland en Schiermonnikoog, en was voorheen verdeeld in 3 landschappen, Oostergoo, Westergoo en Zevenwolden, te zamen 11 steden en 30 grietenijen tellende. Deze vormen met...

2019-10-17

Friesland

Friesland - Eigennaam 1. (toponiem) (toponiem: provincie) een provincie in het noorden van Nederland, die door Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland wordt begrensd Via de Afsluitdijk grenst Friesland aan Noord-Holland. Woordherkomst samenstelling van Fries en land , 'land van de Friezen'.

2019-10-17

Friesland

Friesland - prov. van Nederl.; opp. 3220 K.M2.; (31 Dec. 1916) 380.626 inw. Grenzen. Vroeger was het Vlie de W.grens, zoodat Terschelling bij F. behoorde( de taal is er nog Friesch), totdat het in de 14de eeuw door de Holl. graven werd genomen. De O.-grens was de Lauwers, die ten O. van Schiermonnikoog in zee kwam. Ameland en Schiermonnikoog bleven Friesch. F. „tusschen Vlie en Lauwers” ontstond uit Westergoo (tusschen Vlie en Middelzee), Oostergoo (tusschen Middelzee en Lauwers) en Zevenwou...

2019-10-17

Friesland

Friesland - I. Aardrijkskundig. A) Algemeen. Friesland (Fryslân) een provincie van Ned., heeft tot hoofdstad Leeuwarden. Tot F. behooren staatkundig de eil. Ameland en Schiermonnikoog, taalkundig ook Terschelling (Friesch: Skylge). Opp. 350.691 ha, omvattend 42 gemeenten: de 2 eil., de voormalige 11 Friesche steden en 30 grietenijen, waarvan 2 (Aengwirden en Schoterland) zijn samengevoegd tot één gem. Heerenveen. De plattelandsgem. zijn meestal uitgestrekt; elk omvat vele dor...