Wat is de betekenis van Feriae Latinae?

2024-04-22
XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Jos Liefrink (1989)

Feriae Latinae

Feriae Latinae - Feesten op de Mons Albanus ter ere van Iupiter Latiaris, onder het voorzitterschap van de consuls, direct na de aanvaarding van hun ambt. Waren zij verhinderd, dan werd meestal een dictator hiervoor aangewezen (zie Consules en Praefectus urbi feriarum Latinarum causa). Zie Feesten in Rome.

2024-04-22
Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Z.C. de Boer, J.G. Schlimmer (1910)

Feriae Latīnae

Feriae Latīnae - groote feesten op den Albaanschen berg ter eere van Jupiter Latiāris. De viering behoorde plaats te vinden onder voorzitterschap der consuls, zoodra mogelijk na de aanvaarding van hun ambt. Waren zij verhinderd, dan werd er meestal een dictator voor aangewezen. Rome was in die dagen bijna verlaten (zie ook praefectus urbi).

2024-04-22
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Feriae latinae

jaarlijksche feesten, ingesteld door Tarquinius den ïrolsche, koning van Rome, ter gedachtenis van bet verbond, dat hij gesloten had met de volkeren van Latium. Ze stonden onder de bescherming van Jupiter Latialis (d. i. Jupiter den beschermgod van Latium). Aanvankelijk duurden ze een dag, later werden daarvoor vier dagen bestemd. De consul be...