2020-01-29

Fabricage-rekening

Fabricage-rekening - komt voor in de fabrieksboekh. ; zij wordt gedeb. voor de gebruikte grondstoffen, de arbeidsloonen, de onkosten en de afschrijvingen op de fabrieksgebouwen, machines, etc.; zij wordt gecred. voor het totale bedrag der productie-kosten (d. i. de som der bedragen in het debet der rekening) per de rek. Bewerkte Goederen (of Fabrikaten). Zie aldaar. Heet ook wel Fabrieksrekening.

2018-09-02

Fabricage

FABRICAGE, v. het fabriceeren, vervaardigen (deftiger dan fabricatie); — commissie van fabricage, die commissie uit een gemeenteraad die advies uitbrengt, inz. over kwesties van bouwkundigen aard.

2019-07-11

fabricage

fabricage, - v., stichting en onderhoud van gebouwen.

2017-11-14

fabricage

fabricage - zelfstandig naamwoord uitspraak: fa-bri-kaaz-je 1. het in elkaar zetten, laten ontstaan ♢ de fabricage van computers is naar Ierland verplaatst Zelfstandig naamwoord: fa-bri-kaaz-je de fabricage

2017-11-14

fabricage

fabricage - Zelfstandignaamwoord 1. (techniek) (machinale) productie (in een fabriek) Woordherkomst pseudo-Frans Naamwoord van handeling van fabriceren met het achtervoegsel -age Synoniemen fabricatie

2019-09-19

fabricage

v. vervaardiging, aanmaak.

2018-11-29

Rekening

Rekening - v. (-en), het rekenen; rekenkundige oplossing: kansrekening; interestrekening; — opgave van geleverde goederen (of van verrichte werkzaamheden) en van het bedrag, dat er voor betaald moet worden: eene rekening van 10 posten; rekeningen schrijven; eene rekening vragen, afdoen, vereffenen, voldaan teekenen; — dat is eene doktersrekening, zeer hooge rekening; — openstaande rekening, die nog niet betaald is; — berekening, winst, voordeel: de rekening sluit; zijne rekening opmaken;...

2019-07-25

Fabricage-kosten

Fabricage-kosten, - som der kosten, die in het industrie-bedrijf ontstaan als gevolg van de voortbrenging. ➝ Kostprijs.

2019-06-08

rekening

rekening - Documenten waarin ontvangen en uitgegeven sommen geld of goederen worden geregistreerd voor periodieke opmaking van het saldo.

2019-01-17

Rekening

Rekening - 1) In de boekhouding hetgeen men onder één hoofd samenbrengt (b.v. kasrekening, goederenrekening, rekeningen voor crediteuren en debiteuren, enz.). Is een rekening zeer omvangrijk, zoo neemt men voor haar veelal een afzonderlijk boek. 2) Opgave van den schuldeischer aan den schuldenaar van hetgeen deze hem schuldig is. Is een rekening onderteekend, zoo is door den schuldeischer 10 cent zegel verschuldigd (artt. 34 en 40 Zegelwet; zie echter ook art. 37). 3) schriftelijke verantwoord...

2018-08-14

Rekening

Rekening (Eene) is eene opgave van den schuldeischer aan den schuldenaar, het bedrag der schuld aanwijzende. Bestaat die rekening uit verschillende posten en is elke post met de daarvoor te betalen som aangewezen, dan heeft men eene specifieke rekening. Eene rekening bevat gewoonlijk den naam van den leverancier en van den gecrediteerde, het jaar en den datum der levering en de lijst der geleverde goederen met de prijzen, die vervolgens opgeteld worden. Door eene rekening met voldaan te teekenen...

2017-05-18

Rekening

Een rekening is: een geschrift waarin inkomsten en/of uitgaven over een bepaalde periode of wegens een bepaalde zaak worden verantwoord; een schriftelijke opgave betreffende verschuldigde kosten, wegens geleverde goederen of verrichte diensten. Vgl. N.A.T. nr. 33: Een rekening is: een staat, waarin de inkomsten en uitgaven over een bepaald tijdvak worden verantwoord; een verklaring betreffende de kosten van geleverde goederen of bewezen diensten. De rekening bedoeld onder a. wordt opgemaakt doo...

2019-03-14

Rekening

Rekening - het bericht, dat de verkooper aan den kooper zendt, betreffende een gesloten koopovereenkomst, bevattende: de dagteekening, den naam van den kooper, de handelsterm „debet”, den naam van den verkooper, de data, op welke de verschillende transactiën gesloten zijn, de respectieve posten, het verhandelde, met vermelding van den prijs der aangenomen kwantiteitseenheid, de hoeveelheid, de grootte van het verhandelde en het bedrag van deze gansche hoeveelheid, benevens de betalingscondi...

2019-04-28

Rekening

zie Rekenschap.

2017-11-14

rekening

rekening - zelfstandig naamwoord uitspraak: re-ke-ning 1. papier waar op staat wat je hebt ontvangen en wat je moet betalen ♢ we moeten de rekening van de verbouwing nog krijgen 1. per slot van rekening [ten slotte, het is toch zo] 2. korte rekening maakt lange vriendschap [je...

2019-10-02

Rekening

(boekh.), ➝ Rekeningsysteem.

2019-07-09

centesimale rekening

centesimale rekening - v., honderddeelige rekening.

2019-03-14

Steenkolen-rekening

Steenkolen-rekening - voorkomende in de boekh. van reederijen, wordt gedebit. voor de aankoopsom van steenkolen, en gecredit. voor de waarde van de hoeveelheden, die ten laste van de verschillende Exploitatie-rekeningen der stoomschepen komen. Komt ook voor in de boekhouding van een kolenhandel; wordt daar gedeb. voor den inkoop en gecredit. voor de verkoopsbedragen, alsook bij tal van fabrieken, waar aan het eind van het boekjaar de waarde der verbruikte steenkolen ten laste der Fabricage-reken...

2019-03-14

Provisie-rekening

Provisie-rekening - zie Commissie-rekening.

2017-03-28

vostro-rekening

vostro-rekening - Ander woord voor loro-rekening.