2014-05-22

Extrinsieke motivatie

Bij extrinsieke motivatie is de bron van handelen gelegen in factoren die buiten de persoon liggen. Als een persoon extrinsiek gemotiveerd is, levert hij een prestatie op basis van een beloning die wordt voorgehouden of om een negatief effect te voorkomen als de prestatie niet wordt geleverd.

2017-04-21

Extrinsieke motivatie

Motivatie die van buitenaf komt en gericht is op een beloning.

2018-05-03

Extrinsieke motivatie

Motivatie die bepaald wordt door andere factoren dan de aard van het werk zelf (b.v. door salaris, status, werksfeer).

2017-05-10

extrinsieke motivatie

Mensen moeten worden, hebben motivatieprikkels van buitenaf nodig, zoals extra salaris.

2017-04-21

Motivatie

Het geheel van factoren die aanzetten tot gedrag en die de intensiteit en duur (persistentie) van dat gedrag bepalen. Intrinsieke motivatie verwijst naar factoren in de persoon zelf; extrinsieke naar buiten de persoon gelegen factoren.

2010-04-29

Motivatie

Motivatie is de bereidheid tot het verrichten van bepaald gedrag. Het is een begrip die afkomstig is uit de psychologie, criminologie en pedagogiek. Belangrijke synoniemen van motivatie zijn beweegreden, motief en drijfveer. Al deze begrippen geven aan waarom iemand iets doet, of hij of zij gemotiveerd is tot het verrichten van bepaald gedrag in verschillende situaties. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een studie (bereidheid om te studeren voor uiteindelijk een diploma), sport (de wil om te...

2017-05-11

motivatie

De bij een individu bestaande drijvende kracht(en) achter het handelen gericht op de behoeftebevrediging.

2017-04-21

Motivatie

De krachten achter iemands gedrag (drive) om zijn behoeften te bevredigen.

2017-10-31

motivatie

motivatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: mo-ti-vaat-sie 1. zin om iets te doen ♢zijn motivatie om iets te leren is groot Zelfstandig naamwoord: mo-ti-vaat-sie de motivatie de motivaties

2014-05-22

Intrinsieke motivatie

Intrinsieke motivatie is de motivatie die vanuit de persoon zelf komt. Als een persoon intrinsiek gemotiveerd is voert hij een handeling uit omdat hij het graag wil, niet omdat hij van buiten af wordt gemotiveerd dit te doen zoals bij extrinsieke motivatie.

2017-03-28

motivatie

motivatie - Het geheel van inwen¬dige factoren (honger, dorst, seks, angst...) die tijdelijk en op reversibele wijze het gedrag kunnen veranderen. Vroeger werd ook de term ‘drang’ gebruikt, maar deze is in onbruik geraakt. Deze factoren kunnen zijn: (1) inwendige prikkels waargenomen door inwendige recepto¬ren (bijvoorbeeld verandering van suiker¬spie¬gel in het bloed, de osmotische drukverandering van het bloed, waardoor resp. honger en dorst ontstaan...), (2) veranderingen in de hormoo...

2017-12-04

motivatie

motivatie - Zelfstandignaamwoord 1. enthousiasme voor een taak 2. (psychologie) drijfveer Woordherkomst Naamwoord van handeling van motiveren met het achtervoegsel -atie Antoniemen demotivatie

2017-04-21

Motivatie

De inwendige bereidheid van een persoon om bepaalde handelingen te verrichten.

2017-05-10

motivatie

Krachten die op iemand worden uitgeoefend of in iemand aanwezig zijn om op een bepaalde, doelgerichte manier te handelen.

2017-05-03

Motivatie

De innerlijke gesteldheid waardoor een levend wezen tot zekere activiteiten komt. Drift, drijfveer, beweegreden. Over motivatie bestaan talrijke theorieën die naar inhoud, fundering en alomvattendheid sterk uiteenlopen: - drifttheorieën; - veldtheorie, dynamische theorie (Lewin), waarbij gedrag wordt opgevat als resulterend uit krachten in een psychologisch veld die zo lang doorwerken tot zij elkaar in evenwicht houden; centraal staat naast het begrip evenwicht het fysiologische begrip homeos...

2017-01-12

Extrinsieke eigenschap

Een extrinsieke eigenschap is een relationele eigenschap van een individu (bijvoorbeeld, een vader zijn); staat tegenover een intrinsieke eigenschap.

2017-04-20

Motivatie

De mate waarin de leerling door zichtzelf en/of door de buitenwereld gestuurd, bereid en in staat is zich in te zetten voor de leerdoelen.

2017-04-21

Motivatie

Totaal van beweegredenen of motieven dat op een bepaald ogenblik werkzaam is binnen een individu.

2017-09-07

Extrinsieke beloning

Extrinsieke beloning - de beloning komt van buiten af: de omgeving beloont het gedrag.

2017-04-21

Prestatie motivatie

Motivatie om prestaties te leveren.