Wat is de betekenis van Exact?

2019
2021-07-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

exact

exact - Bijvoeglijk naamwoord 1. zonder benadering, precies vastgesteld De exacte locatie is nog niet bekend. Het resultaat is exact hetzelfde als de vorige keer. Synoniemen precies, nauwkeurig, stipt

Lees verder
2018
2021-07-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

exact

exact - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ek-sakt 1. zonder afwijkingen naar boven of beneden ♢ het is nu exact tien uur 1. exacte vakken [wiskunde, scheikunde en natuurkunde] Bijvoeg...

Lees verder
1994
2021-07-25
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Exact

[Lat. exactus = volkomen, nauwkeurig, van ex-igere = ex-agere, ex-actum = lett.: uit- drijven; afmeten; vgl. examen] nauwkeurig, stipt; exacte wetenschappen, metende en bepalende wetenschappen die volgens een streng deductieve methode te werk gaan, nl. wiskunde, fysica, chemie en aanverwante wetenschappen.

Lees verder
1993
2021-07-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Exact

nauwkeurig; op wiskundige grondslag

1981
2021-07-25
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Exact

precies, nauwkeurig. Onder exacte wetenschappen worden die wetenschappen verstaan die op wiskunde gegrond zijn (wis-, schei- en natuurkunde, astronomie).

1973
2021-07-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

exact

[Lat. exactus], bn. en bw., 1. nauwkeurig, zonder afwijking, stipt: het toestel werkt zeer —; een exacte opgave; 2. exacte wetenschappen, vakken die zich bezighouden met meetbare grootheden en hun resultaten mede verkrijgen met behulp van de wiskunde.

Lees verder
1955
2021-07-25
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Exact

nauwkeurig, juist; exacte wetenschappen: op bewijsbaarheden berustende wetenschappen, als wis- en natuurkunde

1950
2021-07-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Exact

(<Lat.), bn. bw., 1. nauwkeurig, zonder afwijking, stipt: het toestel werkt zeer exact; een exacte opgave. 2. exacte wetenschappen, die op wiskundige grondslag opgebouwd zijn en volgens streng deductieve methode te werk gaan.

Lees verder
1948
2021-07-25
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

exact

stipt, nauwgezet, nauwkeurig; ~e wetenschappen, v. mv. wis- en natuurkundige wetenschappen.

1939
2021-07-25
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Exact

(< Lat. exactus; part. perf. van exigere = ten einde brengen). Nauwkeurig, volkomen. De vorm Mdx+Ndy (waarin M en N functies van x en y zijn) heet een exacte differentiaal, wanneer zij de totale differentiaal van z = f(x, y) is.

Lees verder
1928
2021-07-25
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Exact

Je hebt misschien bij de uitreiking van de rapporten op school wel eens de opmerking gehoord, dat deze of gene goed was in de exacte vakken en dan werden daarmee bedoeld de wiskundige vakken, de scheikunde, natuurkunde enz. Exacte vakken zijn wiskundige en natuurkundige vakken; vakken, die rusten op wiskundigen grondslag, in tegenstelling met de ni...

Lees verder
1926
2021-07-25
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Exact

Volkomen afgewerkt, nauwkeurig, zorgvuldig. Exacte begrippen zijn zulke begrippen, die geheel voldoen aan de logische eischen, en volkomen duidelijk te omschrijven zijn. Exacte wetenschappen zijn die, welke op nauwkeurig bepaalde thesen steunen, zooals wiskunde, werktuigkunde, sterrenkunde, natuurkunde, scheikunde, dus in ’t algemeen de natuu...

Lees verder
1925
2021-07-25
Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

exact

Zoo noemt men die wetenschappen, welke werken met meetbare, in cijfers uit te drukken grootheden. Voor een deel dus slechts behoort de psychologie daartoe.

1923
2021-07-25
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Exact

nauwkeurig. Exacte wetenschappen, natuurwetenschappen en wiskunde; wetenschappen, waarin men wel kan dwalen, maar welke zelf de middelen aan de hand geven om de dwalingen op te sporen en te herstellen (G. J. Mulder).

Lees verder
1916
2021-07-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Exact

Exact - (volkomen afgewerkt) zijn begrippen, die aan de logische eischen geheel voldoen, streng en volledig definieerbaar zijn. Exacte wetenschappen zijn de wiskunde en de op deze berustende, met quantiteiten opereerende, fysika.

1898
2021-07-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Exact

EXACT, bn. bw. (-er, -st), stipt nauwkeurig, volkomen; — de exacte wetenschappen, de wis- en natuurkunde.

Lees verder
1864
2021-07-25
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

exact

exact - bn. (exacter, exactst), stipt, nauwkeurig, volkomen