Wat is de betekenis van Evangelische Alliantie?

1973
2023-01-31
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Evangelische Alliantie

internationale vereniging van protestanten uit verschillende kerken, oorspronkelijk ontstaan om de vooruitgang van het rooms-katholicisme tegen te gaan. In 1845 kwamen door toedoen van T.Chalmers vertegenwoordigers van zeven grote kerkgenootschappen in Schotland voor het eerst bijeen. In 1846 werd de Evangelische Alliantie te Londen gesticht door l...

Lees verder
1949
2023-01-31
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Evangelische Alliantie

(Evangelical Alliance) is een in Engeland en de V.S. bestaande vereniging van Protestantse kerkgenootschappen tot gemeenschappelijk verweer tegen het Rooms-Katholicisme; in 1845 ontstaan.

1947
2023-01-31
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

EVANGELISCHE ALLIANTIE

(Evangelical Alliance), internationale vereniging van vele verschillende Protestantse Kerken tot steun van het Protestantisme en overwinning van nationale grenzen, in zoverre enigszins een voorloopster van de oecumenische beweging. Ontstaan in Schotland in 1845 (Th. Chalmers*), hield zij haar eerste algemene vergadering in 1851 te Londen met...

Lees verder
1933
2023-01-31
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Evangelische Alliantie

Evangelische Alliantie - unie van Protestanten uit alle kerkformaties, oorspronkelijk tot afwering van het Roomsch Katholicisme en Puseyisme. In 1845 opgericht door Th. Chalmus van de Vrije Kerk in Schotland (➝ Groot-Brittannië). Hoogtepunt in Ned. in de 5e alg. vergadering te Amsterdam, 18-27 Aug. 1867 (met Van Oosterzee en Groen van Prinster...

Lees verder
1926
2023-01-31
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Evangelische Alliantie

Unie van geloovige Christenen van verschillende Protestantsche kerkformaties van de geheele wereld, oorspronkelijk tot afwering van het Roomsch-Catholicisme en Puseyisme. De eigenlijke stoot tot deze unie ging uit van leden der Vrije kerk in Schotland onder Thomas Chalmers in 1845. In 1846 werd zij te Londen geconstitueerd en haar grondslag vastges...

Lees verder
1916
2023-01-31
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Evangelische alliantie

Evangelische alliantie - zie ALLIANTIE (EVANGELISCHE).

1869
2023-01-31
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Evangelische alliantie

in ’t Engelsch Evangelical Alliance, in Engeland en N.-Amerika eene aaneensluiting der verschillende protestantsche kerkgenootschappen, orn door eenparig handelen de gevaren af te wenden of tegen te werken, die hun door het Roomsch-Catholicismus bedreigen. Deze Bond kwam tot stand 1845 op de vergadering te Liverpool, en hield groote vergaderi...

Lees verder