Wat is de betekenis van Erasmus?

2024-06-16
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Erasmus

Van Gri. erasmios 'beminnelijk, aanvallig'. Erasmus of Erasimus, heilige, was volgens de legende uit Klein-Azië afkomstig. Hij was bisschop van Antiochië; gestorven in 303 als martelaar in Formiae in Italië (Campanië); kerkelijke feestdag: 2 juni. Als heilige is hij een van de 14 noodhelpers en patroon van de zeelieden; vandaar de naam van het st.-...

2024-06-16
Geschiedenis & Samenleving

Cees van der Kooij & Marjan de Groot-Reuvekamp (2009)

erasmus

Belangrijke humanist in Europa, afkomstig uit de Lage Landen.

2024-06-16
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Erasmus

Erasmus, Desiderius, Nederlands humanist, *28.10.1466/1469 Rotterdam, +12.7.1536 Bazel; zoon van pastoor Gerard(s) uit de omgeving van Gouda en diens huishoudster Margaretha. Erasmus bezocht de school van de → Broeders des Gemenen Levens (→ Moderne Devotie) in Deventer. Hij werd augustijner koorheer in Steyn en trok vervolgens naar Parijs, Leuven e...

2024-06-16
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Erasmus

m Van Gri. erasmios 'beminnelijk, aanvallig'. Erasmus of Erasimus, heilige, was volgens de legende uit Klein-Azië afkomstig. Hij was bisschop van Antiochië. gest. in 303 als marielaar in Formiae in lt. (Campanië); kerk. feestdag: 2 juni. Als heilige is hij een van de 14 noodhelpers en patroon van de zeelieden; vandaar de n...

2024-06-16
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

ERASMUS

Desiderius (ca. 1469-1536), een der belangrijkste humanisten der 16de eeuw van Nederlandse origine, maakte zich verdienstelijk met een uitgave van het Griekse N.T. (1516), door I.uther ten grondslag gelegd aan zijn Bijbelvertaling en lange tijd als standaardtekst gebruikt, en met de uitgave van de werken van verschillende kerkvaders. In zijn jonge...

2024-06-16
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

ERASMUS

(pagina mist) Als monnik in het klooster Steyn (bij Gouda) van de Reguliere Kanunniken van St Augustinus vond hij aanvankelijk wat hij daar vooral zal hebben gezocht: gelegenheid tot studie, met name van het Latijn. Door zijn geniale aanleg (hij was ook in de schilderkunst bedreven) ontwikkelde hij zich tot een bekwaam latinist. Uit brieven aan vri...

2024-06-16
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Erasmus

Erasmus - Heilige (Ital.: Sant’ Elmo, → Elmsvuur), volgens de legende bisschop van Antiochië, ✝ 303. Onder de vervolging van Diocletianus verborg hij zich in den Libanon, doch werd op Gods bevel naar zijn bisschopszetel teruggezonden. Zijn reliquieën worden te Gaeta vereerd. Als patroon van schippers en zeevarenden heeft hij al...

2024-06-16
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Erasmus

Desiderius Erasmus is een van de beroemdste Nederlanders geweest. Hij werd in 1466 in Rotterdam geboren; hij heette eigenlijk Geert Geertszoon en leefde in een tijdperk, waarin het aan beweging op geestelijk gebied niet ontbrak. Nadat eeuwen lang godsdienst en wijsbegeerte in vollen vrede naast elkander bestudeerd waren en de wijsbegeerte niet tege...

Wil je toegang tot alle 13 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-16
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Erasmus

werd den 27en October 1466 te Rotterdam geboren. Over zijn afstamming en verwantschap is een waas van geheimzinnigheid verspreid. Zeker is echter dat zijn vader priester was en dat de familie zijns vaders niet in Rotterdam, doch in Gouda thuis hoorde. Bij zijn geboorte ontving hij den naam Erasmus, terwijl Desiderius een zelfgekozen toevoegsel was,...