Wat is de betekenis van Empirisme?

2023-05-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

empirisme

empirisme - Zelfstandignaamwoord 1. (filosofie) leer dat zintuiglijke waarneming de enige bron is van alle kennis Woordherkomst afgeleid van het Griekse 'empeiria' (ervaring) met het achtervoegsel -isme Verwante begrippen empirist, empiricus, empirie, empirisch

Lees verder

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Empirisme?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-29
Lexicon van de Ethiek

Jean Pierre Wils (2007)

Empirisme

Empirisme is de leer dat de ervaring een beslissende rol speelt voor de kennis. De ervaring kan beslissend geacht worden voor het ontstaan, de inhoud, de geldigheid of het nut van kennis. De ervaring wordt veelal nader bepaald als de zintuiglijke waarneming en daarmee tegengesteld aan geestelijke voorstellingen en activiteiten zoals de herinnering,...

Lees verder
2023-05-29
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Empirisme

kennis gegrond op ervaring; wijsgerig stelsel dat leert dat al onze wetenschappelijke kennis geheel en al op ervaring berust en daaruit is af te leiden (tegenover rationalisme, z.a.).

2023-05-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Empirisme

leer dat ervaring de enige bron is van alle kennis

2023-05-29
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers (2017)

Empirisme

De opvatting, in een van haar vele varianten, dat hetzij onze begrippen, hetzij onze kennis geheel of voornamelijk zijn gebaseerd op zintuigelijke en introspectieve ervaring. Het ‘gebaseerd zijn op’ kan slaan op een psychologische oorsprong of, meer gebruikelijk, op filosofische rechtvaardiging. Vgl. ook A priori. Extreme empiristen beperken onze k...

Lees verder
2023-05-29
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Empirisme

leer dat alle kennis uit menselijke ervaring ontstaat

2023-05-29
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

EMPIRISME

is de leer die de zintuiglijke ervaring (empirie) tot enige bron van ware kennis maakt. Dit betekent niet alleen dat al onze kennis ervaring vóóronderstelt (en in deze zin van ervaring afhankelijk is) maar vooral dat het verstand niets anders kan doen dan de feitelijkheden van de ervaring louter ordenen. Alle zgn. algemene begrippen e...

Lees verder
2023-05-29
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Empirisme

ervaringsleer; kwakzalverij.

2023-05-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Empirisme

o., het bouwen op de ervaring; leer dat ervaring de enige bron is van alle kennis.

2023-05-29
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Empirisme

is een kennistheoretische richting, die alle kennis uit de zinnelijke ervaring, de empirie, afleidt. Het staat tegenover het rationalisme, dat van de zinnelijke ervaring meent te kunnen afzien. Het E. is vooral in Engeland ontwikkeld (Bacon, Locke). Een synthese van empirisme en rationalisme is Kant’s criticisme.

Lees verder
2023-05-29
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

empirisme

o. op ervaring gegronde kennis.

2023-05-29
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

EMPIRISME

is afgeleid van empirie, Grieks: ἐμπειρία, empeiria, ervaring. Men verstaat er onder een opvatting van het menselijk kennen, die aan de ervaring de voorrang toekent boven het denken (tegengesteld aan rationalisme en idealisme). In de geschiedenis van de filosofische theorieën over het kennen is het em...

Lees verder
2023-05-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

empirisme

o. (Fr. leer, dat ervaring de enige bron van kennis is), (em = em).

2023-05-29
Encyclopedie voor Ziel- en Opvoedkunde

Drs. P. Wijkema (1936)

Empirisme

philosophische theorie, welke aanneemt, dat de mens bij de geboorte generlei voorstellingen bezit. Het empirisme beschouwt de ziel op het moment der geboorte als een tabula rasa, een onbeschreven wastafeltje, en ziet in ervaring de bron van alle kennis.

Lees verder
2023-05-29
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Empirisme

de wijsgeerige leer, die alle kennis v/d ervaring afleidt.

2023-05-29
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Empirisme

(Gr. empeiria = ervaring, empirie), een wijsgeerige → kenleer, waarin de ervaring als eenige → kenbron geldt. Het staat dan ook lijnrecht tegenover het → rationalisme, dat onze kennis uitsluitend wil putten uit het pure denken. Empirisme en rationalisme verhouden zich met betrekking tot de erkenning van het kenvermogen van het versta...

Lees verder
2023-05-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

empirisme

o. 1. Eig. het voortgaan op de ervaring. 2. Metn. wijsgerige leer, dat de ervaring de enige bron van kennis is: Bacon is de vader van het -.

Lees verder
2023-05-29
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Empirisme

Empirie wil zeggen: ervaring of ondervinding. Empirisme is dus de wijsgerige leer, die alle kennis uit de ervaring wil afleiden en volgens welke er geen wetenschap bestaan kan, die niet op ervaring, waarneming of onderzoek gegrond is. De eerste wetenschap, die een mens opdoet, is meestal van empirisch karakter; een kind leert gewoonlijk alleen door...

Lees verder
2023-05-29
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Empirisme

is een richting in de kennistheorie, die ten opzichte van den oorsprong onzer kennis leert, dat we echte kennis niet verkrijgen door denken maar door ervaring (empirie), door waarneming van de dingen met onze zintuigen. Het rationalisme, dat de kennis afleiden wil uit de menschelijke rede, bouwt een schijnwereld op, maar de ervaring door middel van...

Lees verder
2023-05-29
Wijsgeerigekunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken (1925)

empirisme

of (Eng.) empiricisme. Die richting in de leer van het kenvermogen, welke al onze kennis afleidt uit waarneming en ervaring in den ruimsten zin des woords, als al de bouwstoffen leverend voor onze voorstellingen en voor de werkzaamheid der rede, die op zich zelf niet in staat is zulke kennis bij te brengen. Deze richting is dus lijnrecht tegenoverg...

Lees verder