Wat is de betekenis van Emissie?

2019
2022-05-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

emissie

emissie - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) eerste uitgifte van effecten (obligaties, aandelen e.d) 2. (natuurkunde) uitzending van kleine deeltjes of van licht of andere elektromagnetische straling Synoniemen [1] primaire emissie, beursintroductie [2] uitstoot

Lees verder
2017
2022-05-16
Beursspeculanten

Jargon & Slang van Beursspeculanten

Emissie

Emissie - uitgifte van effecten door de overheid, ondernemingen e.a. om nieuw kapitaal te verwerven. De emissiekoers is dus de koers van uitgifte. Lat. emissio = uitzending.

2016
2022-05-16
Hoogheemraadschap van Rijnland

Begrippenlijst van Hoogheemraadschap van Rijnland.

Emissie

De uitstoot van gassen, vloeibare en vaste stoffen naar lucht, water of bodem, door fabrieken, voertuigen, enz.

2016
2022-05-16
Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Emissie

Emissie is binnen de financiële wereld de uitgifte van nieuwe aandelen. Een nieuwe onderneming kan aandelen op de markt brengen, maar een langer bestaande onderneming kan ook nieuwe aandelen uitgeven. In beide gevallen spreekt men van emissie. Beursgenoteerde ondernemingen kunnen er voor kiezen om nieuwe aandelen uit te geven. Dit wordt emissie gen...

Lees verder
2013
2022-05-16
Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Emissie

Een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties.

2007
2022-05-16
Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon Corporate Finance Lexicon

Emissie

Emissie is de uitgifte (al dan niet aan de beurs) van nieuw gecreëerde effecten. Indien de uitgifte geschiedt door een niet-beursgenoteerde vennootschap wordt ook gesproken van onderhandse plaatsing. De kosten van een emissie, waaronder die van een underwriting agreement (emitterende bank neemt zelf aandelen af die niet worden verkocht), de managem...

Lees verder
2004
2022-05-16
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

emissie

Meestal kom je dit woord tegen in een beurscontext en slaat het op de uitgave van effecten, waarbij het publiek de kans krijgt om er op in te schrijven. Misschien heeft de term daarom wel een respectabele klank. Toch mogen we niet vergeten dat er ook minder mooie zaken achter schuilgaan: de uitstoot van vervuilende stoffen bijvoorbeeld. De term wor...

Lees verder
2003
2022-05-16
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

emissie

emissie - Ander woord voor uitgifte van effecten. Als het om nieuwe effecten gaat spreekt men van primaire emissie. Worden bestaande effecten uitgegeven, dan is er sprake van secundaire emissie.

1994
2022-05-16
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Emissie

[Lat. emissio = uitzending, zie emitteren] 1 (nat.) uitzending door een lichaam van een deeltje dat daarbuiten ergens een uitwerking uitoefent; 2 (hand.) uitgifte van effecten (obligaties of aandelen) door overheid, ondernemingen e.a. om nieuw kapitaal te verwerven.

Lees verder
1993
2022-05-16
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Emissie

uitgifte van aandelen; uitzending van deeltjes (nat.)

1993
2022-05-16
NIMA

Nima marketing lexicon

Emissie

Uitgifte door een onderneming van nieuwe aandelen of obligaties.

1991
2022-05-16
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Emissie

Het aanbieden van nieuw uit te geven vermogenspapier, doorgaans in de vorm van aandelen of obligaties waardoor respectievelijk het eigen en het vreemd vermogen van een bedrijf vergroot worden. Indien de uitgifte van dit papier onder een zo breed mogelijk publiek bekend gemaakt wordt, is sprake van een openbare of publieke emissie. Worden de papiere...

Lees verder
1984
2022-05-16
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

emissie

(uitworp), lozing, uitstoot of uitstraling van stoffen, organismen of niet chemisch gebonden energie. Bij industriële processen verstaat men onder emissie het vrijkomen van bij die processen betrokken componenten, die geloosd worden in de bodem, het water of de lucht. Naast emissie van stoffen kent men ook die van geluid, straling en warmte.Wa...

Lees verder
1973
2022-05-16
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Emissie

[Lat. emittere, uitzenden, uitgeven], v. (-s), het uit doen gaan, uitzending; m.n. 1. uitgifte van aandelen, obligaties en schuldbrieven door vennootschappen of publiekrechtelijke lichamen, b.v. de staat ; 2. (natuurwetenschappen) uitzending van kleine deeltjes ; 3. uitstoot van gassen en stof naar de lucht, de lozing van afvalwater op het opperv...

Lees verder
1955
2022-05-16
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Emissie

uitgifte (van lening, fondsen, aandelen, enz.); emissiebank: bank, welke zich voornamelijk bezighoudt met de plaatsing van aandelen, enz.

1950
2022-05-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Emissie

(<Fr.), v. (-s), het uit doen gaan, uitzending; inz. uitgifte van obligatiën, aandelen, schuldbrieven van Staten enz.

1949
2022-05-16
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Emissie

(Lat. emissio = uitzending; emittere = uitzenden; < ex(1), + mittere zenden). Uitstraling, uitzending.

1949
2022-05-16
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Emissie

(1), het onder het publiek plaatsen van nieuwe aandelen of obligaties. Geschiedt veelal door banken. De bank kan de effecten zelf overnemen, om die bij het publiek onder te brengen, of wel aan haar loketten gelegenheid geven tot inschrijving (guichet-E.)](2) in de natuurkunde uitzending van deeltjes bij radio-actieve processen of uitzending van lic...

Lees verder
1948
2022-05-16
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

emissie

v. 1 uitgifte van nieuwe fondsen, aandelen enz.: 2 uitstraling v. warmte, electriciteit enz.

1947
2022-05-16
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

EMISSIE

noemt men de uitgifte van effecten (obligaties of aandelen) door overheidslichamen, kerkgenootschappen, naamloze vennootschappen, coöperatieve verenigingen, andere verenigingen en stichtingen. Zij kan zijn onderhands, wanneer de effecten geplaatst worden direct bij de uitgevende instelling, belanghebbenden of bij grote beleggers, dan wel publi...

Lees verder