Wat is de betekenis van Elisa?

2024-06-21
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Elisa

Als vrouwelijke naam is het een verkorting van Elisabeth. Als mannelijke naam is het een Hebreeuwse naam, met de betekenis 'God is redding'. Het is de naam van de leerling en opvolger van de profeet Elia (1 Koningen 19).

2024-06-21
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Elisa

m Hebr. ‘God is redding'. Naam van de leerling en opvolger van de profeet Elia (1 Kon. 19).

2024-06-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Elisa

profeet, opvolger van Elia (1 Kon. 19:16). Bij de Katholieken Elise'us genoemd.

2024-06-21
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

ELISA

of Eliseüs, ’elîschá, „God is redding”, wordt in de boeken der Koningen afgeschilderd als Elia’s opvolger en geestelijke erfgenaam (voor het ministerie van beide profeten ongeveer 873-800). Met Elia’s profetenmantel erfde hij ook diens ijver voor het Jahwisme en buitengewone wonderkracht. Het g...

2024-06-21
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Elisa

i/h Oude Testament profeet, opvolger v. → Elia

2024-06-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Elisa

(e'li:za) v. (-’s) → Elisabeth.

2024-06-21
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Elisa

Van dezen profeet wordt ons in het tweede boek der Koningen een aantal verhalen geboden, die de verzamelaar der Koningsgeschiedenissen heeft overgenomen misschien uit dezelfde bron als de geschiedenis van Elia, misschien ook, althans gedeeltelijk, uit een afzonderlijk geschrift. Deze verhalen staan, zooals wij ze nu in de historie der Koningen inge...

2024-06-21
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Elisa

Elisa - (Hebr. „mijn God redt”), zoon van Safat uit Abel-Mehola (bij Beth-Sean), naam van een Jahweprofeet in Israël, ± 850 v. Chr. en later. Door Elia van achter den ploeg weggeroepen, werd bij diens dienaar en later zijn opvolger. De verhalen over E., minder verheven en schoon dan die omtrent Elia, bevatten verscheidene legenden en mirakelen; som...

Wil je toegang tot alle 12 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Elisa

[Hebr., mijn God redt], een Jahweprofeet in het oudtestamentische Israël, ca. 850 v. C. Door Elia van achter de ploeg weggeroepen (1 Kon. 19,19-21) werd Elisa diens dienaar en later zijn opvolger. Hij stond in hoog aanzien bij Israëls koningen. Elisa gaf opdracht Jehu te zalven en was indirect de oorzaak van de val van Achabs huis. LIT...