2020-04-03

element

element - Zelfstandignaamwoord 1. (scheikunde) de naam voor een stof die via de scheikunde niet meer in verschillende substanties te splitsen is, zo'n stof bestaat louter uit één type van atomen 2. (wiskunde) een onderdeel van een verzameling 3. een lastig individu 4. (natuurkunde) omzetter van bijv. trillingen in elektriciteit of elektriciteit in warmte etc. in het bijzonder: 5. (natuurkunde) voorwerp waarin elektriciteit wordt opgewekt 6. één van de vier elementen: water, lucht,...

2020-04-03

Element

Een minuscuul microfoontje dat onder de snaren van een electrische gitaar is aangebracht. Het door de elementen opgepikte geluid wordt verder versterkt door een gitaarversterker. Elementen zijn ook los verkrijgbaar. Ze worden dan gebruikt om akoestische gitaren door te versterken. Deze elementen zijn in het klankgat van de Spaanse en/of country & western gitaar bevestigd of onder de kam aangebracht door een gitaarbouwer. Zie: Enkelspoelselement, Dubbelspoelselement

2020-04-03

element

(het; -en) GY - vormend (hoofd)bestanddeel van een gymnastiekoefening, meer specifiek het geheel aan bewegingen dat iem. met zijn lichaam(sdelen) moet doen, al dan niet op of aan een toestel, om tot een (statische) basishouding te komen (bv. handstand op vloer, streksteun op rek) of een (dynamische) basisbeweging uit te voeren (bv. salto, handstandoverslag op balk); hoe meer en ingewikkelder bewegingen voor een element nodig zijn, hoe hoger de wedstrijdwaarde van het element is. • Een wedstrijdo...

2020-04-03

Element

ELEMENT, o. (-en), beginsel; — (bij de opvoedkundigen) kennis en ontwikkeling waarop het verder onderricht moet voortbouwen; — (bij de sterrenkundigen) de gegevens die ons de grootte, gedaante en ligging der loopbaan van een hemellichaam doen kennen; — (bij de natuurkundigen) toestel waarin men galvanische of chemische electriciteit kan opwekken, zie CEL; — (bij de scheikundigen) enkelvoudige stoffen die men niet verder ontleden kan: zij worden verdeeld in metalen en m...

2020-04-03

Element

Vooronderstelling die geacht wordt aanwezig te zijn, tenzij de verdachte uitdrukkelijk een beroep doet op de afwezigheid hiervan.

2020-04-03

Element

Een stof bestaande uit atomen waarvan de kernen allemaal hetzelfde aantal protonen bevatten. Elementen zijn de bouwstenen van alle materialen.

2020-04-03

Element

Element - 1) (natuurk.), combinatie van geleiders van zoodanigen aard, dat door middel ervan chemische energie in electrische energie kan worden omgezet. Daartoe is het noodig, dat geleiders van de tweede soort hetzij onderling of met geleiders van de eerste soort gecombineerd worden. (Zie ELECTROMOTORISCHE KRACHT). De electrische energie, die bij de chemische omzetting vrijkomt, hangt af van de chemische energie, die hierbij optreedt, benevens van de Peltierwarmte (secundaire warmte) bij doorga...

2020-04-03

element

element - zelfstandig naamwoord uitspraak: e-le-ment 1. wat kleiner is dan het totaal ♢ deze bank bestaat uit drie elementen 2. kracht van de natuur ♢ de vier elementen zijn: water, vuur, aarde, lucht 1. de elementen trotseren [ondanks slecht weer naar buiten gaan] ...

2020-04-03

Element

De oorspronkelijke betekenis van dit woord is: grondstof. Men verstaat onder elementen de grondbestanddelen der lichamen. Onder de „vier elementen” werden vroeger verstaan vuur, lucht, water en aarde, omdat dit de vier verschillende toestanden zijn, waaronder de stof of materie zich aan ons voordoet.Ook wij bedoelen er hetzelfde mee in het gewone dagelijkse leven, maar in wetenschappelijken zin bedoelt men met elementen noch vuur, noch lucht, water of aarde, maar alleen de enkelvoudi...

2020-04-03

element

element - o. (elementen), hoofdstof, grondstof, levensstof, levensbeginsel; de elementen, grondbeginselen (eener wetenschap of kunst); (fig.) nu is hij in zijn element, nu is hij recht in zijn schik; de jacht is zijn element, zijn geliefkoosde bezigheid; galvanisch element, toestel tot opwekking van electriciteit

2020-04-03

Element

1° Wijsgeerig is een e. dat stoffelijk ding, hetwelk op geen enkele wijze in andere stoffelijke zelfstandigheden meer kan gesplitst worden. 2° Meetk. De e. van een driehoek, veelhoek, drievlakshoek of veelvlakshoek zijn hun zijden en hoeken. 3° Scheik. E. zijn stoffen, waarvan de moleculen uit één soort atomen bestaan. Er zijn er 92. Zij worden gerangschikt volgens hun atoomnummer in het zie periodiek systeem. Hieronder volgt een tabel van de voornaamste elementen met e...

2020-04-03

element

element, - o., grondstof; electrische stroomcel; werkkring, sfeer; levensvoorwaarde; plaats of omgeving, waar een mensch zich thuis gevoelt; onderafdeeling van een geheel; „hij is in zijn element”: hij voelt zich op zjjn gemak.

2020-04-03

element

o. enkelvoudige stof; in t dagelijks leven: lucht, water, vuur, aarde; de ~en v. e. wetenschap, de eerste grondbeginselen; (ook:) glazen vat, waarin door scheikundige inwerking van vloeistoffen op metalen electriciteit ontwikkeld wordt, electrische stroomcel; (ook:) werkkring, sfeer; plaats of omgeving waar een mens of een dier zich thuis voelt (leeft).