Synoniemen van Effectief

2020-01-26

Effectief

Effectief is een bijvoeglijk naamwoord en betekent doeltreffend. Doelmatig, doeltreffend en werkelijk zijn synoniemen van effectief. "De maatregelen om roken tegen te gaan blijken effectief, inmiddels is zo'n 20 procent gestopt." De maatregelen waren effectief betekent hier dus eigenlijk ze effect hebben gehad, ofwel dat er echt verbeteringen zijn gekomen nadat de maatregelen zijn ingevoerd. Het doel van de maatregelen is dus bereikt, of in ieder geval hebben de maatregelen geholpen om de situa...

2020-01-26

effectief

effectief - bn. (effectiever, effectiefst), werkelijk, wezenlijk

2020-01-26

Effectief

Effectief - Wezenlijk, werkelijk, reëele waarde, in tegenstelling met nominale waarde.

2020-01-26

effectief

effectief, - werkelijk, wezenlijk; „effectieve sterkte van een leger”: de werkelijk onder wapenen staande manschappen; „effectieve waarde”: werkelijke waarde in tegenstelling met de nominale (van effecten); „het effectief”: de werkelijk aanwezige hoeveelheid geld.

2020-01-26

effectief

effectief - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ef-fec-tief 1. met de bedoelde uitwerking ♢ de maatregel was niet effectief 1. het effectieve rentepercentage [de rente die je per jaar betaalt (reële rente)] Bijvoeglijk naamwoord: ef-fec-tief ... is effectiever dan ...

2020-01-26

effectief

effectief - Bijvoeglijk naamwoord 1. doeltreffend, efficiënt Wij zoeken altijd naar effectievere methodes. 2. reëel, werkelijk Het effectieve vermogen van dit apparaat ligt veel lager dan op de doos vermeld staat. effectief - Bijwoord 1. op effectieve wijze Het effectief handelen van de politie werd door de burgers zeer gewaardeerd....

2020-01-26

Effectief

Letterlijk: werkelijk effect hebbend, doeltreffend. Het begrip effectiviteit is een gelaagd begrip. Het bevat een component efficiency van het interne systeem en de werking daarvan, en een component effectiviteit, waarmee wordt gedoeld op het profijt dat wordt verkregen uit de beheersing en/of manipulatie van de betrekkingen met de omgeving. Effectiviteit ontstaat dus door het gebruik van omgevingsgerichte machtsmiddelen in aansluiting op de efficiency van het interne systeem. Een effectieve org...

2020-01-26

Effectief

’t effectieve intrinsieke pseudo-ge- leerde uitdr. voor ‘het fijne van de zaak; het kernpunt’. In de volkstaal kent men verschillende woorden met ‘geleerde’ uitgangen: pre-velement; kakement; combinerenen deduceren;pierement, bikkesementenz.

2020-01-26

effectief

1 aj. & ad. werkelijk, wezenlijk; waarbij de goederen werkelijk door de verkoper geleverd en door de koper ontvangen worden; 2 o. werkelijke aanwezige hoeveelheid (geld); de werkelijke sterkte.

2017-02-28

Effectief rendement

Het effectief rendement is de som van het couponrendement en het aflossings (c.q. verkoop-) resultaat.

2017-03-27

effectief rendement

effectief rendement - Het werkelijke rendement op een obligatie. Bij de berekening wordt rekening gehouden met eventuele aflossingswinst (of -verlies) en worden de opeenvolgende rentebetalingen in de tijd gewogen.

2018-09-02

2. effectief

2. EFFECTIEF, o. werkelijk aanwezige hoeveelheid (b. v. van geld, van dienstdoende manschappen); het Affectief des legers.

2018-09-02

1. effectief

1. EFFECTIEF, bn. bw. werkelijk, wezenlijk: effectieve dienst; — in den effectieven graad overgaan, niet langer titulair zijn; — effectief vermogen, de nuttige arbeid dien een werktuig leveren kan; — 't is effectief waar, bepaald waar.

2017-03-28

omzet effectief

omzet effectief - Effectenomzet uitgedrukt in euro’s. De laatst bekende slotkoers wordt vermenigvuldigd met de omzet in stuks van het betreffende effect. Zowel aan- als verkopen worden meegerekend; er is sprake van dubbeltelling.

2016-12-31

Effectief rendement

Alle toekomstige opbrengsten van een lening, uitgedrukt in procenten van de waarde van de lening op het moment van waarneming. Toelichting Het effectief rendement wordt berekend volgens de 'contante waarde theorie'. Hierbij wordt het effectief rendement gedefinieerd als de rentevoet waarbij de contante waarde van alle toekomstige betalingen, dat zijn de rente- en aflossingsbetalingen, uitgedrukt in procenten van het totaal uitstaande bedrag van de lening, gelijk is aan de koers van de lening ver...

2017-04-21

Effectief rendement

De som van het couponrendement en het aflossingsrendement op een obligatie.

2016-02-23

Effectief studeren

Op zo'n manier studeren dat je de stof echt onthoudt en kunt gebruiken op de juiste manier. Effectief studeren betekent dat je je studeertijd zo effectief mogelijk gebruikt. Hierdoor onthoud je de stof beter en kun je het later inzetten op de juiste manier. Hoe doe je dit? 1. Deel de stof op. Probeer niet in één keer door een hoofdstuk heen te komen, maar deel het op in stukjes studeren van ongeveer twee uur. Verdeel dit over de tijd die je tot je beschikking hebt en zet het in je agenda....

2017-05-10

effectief leiderschap

Zeven eigenschappen in de juiste volgorde bepalen volgens Stephen Covey het effect van de leider.

2017-04-20

Effectief leren

Dit veronderstelt een heldere structuur en passend niveau van de leerstof met aandacht voor betekenis geven, individuele aanspreekbaarheid, zichtbaarheid van leren en motivatie.

2017-03-27

CBS-effectief rendement staatsleningen

CBS-effectief rendement staatsleningen - Een door het CBS berekend gemiddeld reëel rendement (gecorrigeerd voor inflatie) van aflosbare Nederlandse staatsleningen. Wordt gebruikt door pensioenfondsen.