Wat is de betekenis van Eeuwig leven?

2024-05-20
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Eeuwig leven

het einddoel van alle redelijke wezens. Het bestaat in de → zalige aanschouwing van Gods oneindige volmaaktheid in den hemel, waartoe uiteindelijk diegenen worden toegelaten, die in staat van genade gestorven zijn.

2024-05-20
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

EEUWIG LEVEN

zie Leven.

2024-05-20
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

EEUWIG LEVEN

De Apostolische Geloofsbelijdenis eindigt met de belijdenis van het eeuwige leven. Dat betekent niet, dat een Christen behalve talrijke andere geloofsobjecten ook „het eeuwige leven” tot een geloofsobject gemaakt heeft. Hij gelooft in Jezus Christus en in de Heilige Geest en verwacht daarom het eeuwige leven. Hij kan over het eeu...

2024-05-20
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Eeuwig Leven

Het e.l. is het ➝ einddoel van alle redelijke wezens. Het bestaat in het liefdevolle schouwen van Gods oneindige volmaaktheid in den ➝ hemel. Om God te zien zooals Hij is (1 Joh. 3.2), ontvangt de mensch het licht der glorie. Geen enkel schepsel is een volledige weergave van Gods onbegrensde volmaaktheid. Daarom kan men zijn grootheid slechts &bdq...

2024-05-20
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Eeuwig leven

Onder het eeuwig leven verstaan wij de zaligheid die God na den dood aan de geloovigen schenkt. Het behoort tot de toekomende goederen, die door Christus verworven zijn, omdat Hij in de helsche angsten en smarten voor Zijn gemeente is ingegaan. Eerst ontvangt de ziel, als zij tot Christus haar Hoofd opgenomen is, daarna eenmaal het lichaam in den d...

2024-05-20
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Eeuwig leven

term uit de christelijke theologie. Hierbij wordt het leven niet slechts opgevat als kwantitatief eeuwig, in de zin van eindeloos, maar kwalitatief, in de zin van een leven in de gemeenschap met God en als zodanig onderscheiden van het tijdelijke, sterfelijke leven in deze wereld. Vandaar dat het eeuwig leven geacht wordt reeds in deze wereld het d...

2024-05-20
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Eeuwig leven

Eeuwig leven - zaligheid is, in onderscheiding van het tijdelijke, sterfelijke, zondige leven, het leven in de gemeenschap met God, dat den geloovige op aarde voorloopig geschonken is, en volkomen zal zijn na den dood, als de mogelijkheid van dood en zonde ontbreekt (Joh. 3: 36, Matth. 25: 46). Deze leer strijdt met de opvatting van de zielsverhuiz...