2019-09-15

Ebionieten

EBIONIETEN, mv. leden der Joodsch-Christelijke sekte in de 2e eeuw in Palestina, die Jezus slechts als mensch erkenden, aan de Mozaïsche inzettingen (besnijdenis enz.) vasthielden, daarentegen de wetvrije prediking van Paulus verwierpen.

2019-09-15

Ebionieten

Ebionieten is de naam van eene Christelijke secte, die in de 2de eeuw door de Algemeene Kerk als eene kettersche veroordeeld werd. Hare leden waren van Israëlietische afkomst en handhaafden de bepalingen der Wet van Mozes (de besnijdenis, de sabbatsviering en de spijsgeboden), terwijl zij de gevoelens van Paulus omtrent de aanspraak der Heidenen op het Evangelie en mitsdien vele schriften des Nieuwen Testaments verwierpen. Hun naam is afkomstig van het Hebreeuwsche woord ebionim, hetwelk behoef...

Lees verder
2019-09-15

Ebionieten

Ebionieten - naam ontleend aan het Hebr. „ebionim”, armen. Zoo noemden zich de eerste eenvoudige Christenen, vgl. Matth. 5:3, met name de kring te Jeruzalem. Ook heidenchristenen namen den naam over. Later kwam uit Antiochië het woord Christen, waardoor hij verdrongen werd en zich meer en meer terugtrok tot een klein Joodschgezind kringetje, dat eindelijk tegenover de groote kerk kettersch werd. Wat men van hun leer verneemt, vertoont weinig eenheid.

Lees verder